Määne tsirk, sääne laul.

Ilmu Sarvõ Õie koostõt raamat „20 aastakka Seto Kuningriike. Sõnolisi laulu’“ (0)

„20 aastakka Seto Kuningriike. Sõnolisi laulu’“
Kokko kogonu’ ja joonõpääle säädnü’ Sarvõ Õiõ

Mõtõldõh tagasi, õt kuis ja mille naati kõrraldamma Seto Kunigriike, sis jovva sinnä’, õt seto laulunaase’ tahtsõ’ õgal aastagal kokko saia’, õt üteh olla’ ja ütstõõsõ laulusõnnu kullõlda’. Edimält õks väiga’ panti tähele ja jäteti miilde, õt midä ja kuis kiäki’ laul. Inõminõ jovva-ai kukki’ pall´ot miilde jättä’, tuu jaost om vällä märgit õgasagamatsõ’ viguri’, minkaga’ hellü ja näko kinni püüdä’ ja alalõ hoita’.


Edimäne Seto Kunigriik oll 1994. aastagal Obinitsah. No’ om jalki’ kunigriigipäiv Obinitsah, a s´ool kõrral mi saa panda’ lavva pääle raamadu „20 aastakka Seto Kuningriike. Sõnolisi laulu’“. Raamaduh om vällä kirotõt kõigi nuidõ võistlõmah olnu’ inõmisi laulusõna’, kinkõ laulu’ omma’ lindstet, vai sis iistütlejä uma’ sõna’ paprõ pääl raamadu kokkosäädjäle andnu’. Ku olõ saanu’ paprõ pääle kirotõt sõna’ ja löüdnü’ ka’ lindstüse, sis raamaduh om lindi päält maaha kirotõt laul, selle õt säänestmuudu om kunigriigih laulõt, a paprõsõna’ omma’ nii, kuis sõnolinõ om mõtõlnu’ laulta’.


Pääle laulusõnnu om raamaduh kõigi võistlõmah k´aunu’ inõmisi pildi’ ja mõni sõna õgast ütest. Või olla’, õt kiäki’ om ka’ vällä jäänü’, selle õt 20 aastakka om hüä pikk aig ja mõnõ aastaga kottal om mulk, olõ-õi lindstüst, lövvä-äi ja tiiä-äi, kiä’ omma’ laulnu’, vai olõ-õi laulusõnnu alalõ.


Kõik, kiä’ omma’ k´aunu’ võistlõmah ja omma’ no’ raamaduh, nuu’ saava’ hindäle s´oo raamadu. Kedä inäp olõ-õi, kiä’ omma’ koolnu’, sis raamat andas näide sugulaisilõ.


Raamadu välläandja om Seto Instituut ja Ahto Raudoja, kujondaja ja külendäjä Agnes Ratas, kiilt om kaenu’ ja toimõndanu’ Maarja Sarv, raamadu om tävveligult kokko säädnü’ Õie Sarv.
Ma tehnä kõiki, nuid, kedä tiidä’, ja ka’ nuid, kedä tiiä-äi. Pall´o vaiva om raamadu man nännü’ Helen Külvik, tennä timmä ja suurõ tüü tegijät Agnest, kinkõl om keerolinõ ja rassõ miika’ olnu’, a raamat jääs timä tüüd mälehtämmä.
Hüvvä kaemist, lugõmist ja seto laulunaisi miildetulõtamist.

Sarvõ ÕiõKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood