Kia kuri elleh, tuu kuri kooldeh, mürü mulda minneh

Laulupark Õiõ Seto'

Talina laulupark “Õiõ Seto’” om seo nime all kuuh kjaunu’ viis aastakka. Muido omma’ mõnõ’ laulja’ üteh laulnu’ jo’ üle kolmõküme aastaga. Kõgõ vanõp laulunaane om sündünü’ 1930.a., a noorõbit tulõ kõõ mano ja mõnõ’ käävä’ tsibrinda tilljokõisiga’ laulmah.
Laulami’ laula mia’ meele meelüse’, ku’ kinkõlgi’ himo, sis tege eis’ laulu vai laul uma imä, vanaimä laulõt laula.
Mõista-ai’ hinnäst kuigi’ kittä’, mii’ olõ-õi’ ülekaemistõl kjaunu’, vällämaalõ olõ-õi’ kutsut, aunimmi olõ-õi’ meele annõt, aupaprit paja pääle tuud, midägi’ säänest olõ-õi’ kirota’, minkõga’ tõõsõ’ saava’ uhkõlda’. Ku’ saamõ’ kokko, siis laulami’. Mii’ suuv om, õt laulu’ jääsi’ ka’ latsilõ, õt ilo iskjit olõs edesi.

CD „Laulasi ma viie võrra" (2009), kojondaja Sarvõ Maar´a, välläandaja om Seto Kolledži Ühing.
Seto laulu’ ja mõni jutus.

S´oo plaadi mõtõh olõ-õs Seto kultuuri säilitaminõ, eiski laula alal hoitminõ – mii’ usu, õt perimüsmuusiga lindstäminõ eishindäst om jo stilisiirminõ ja avida-ai tuuläbi traditsioonõ arõnõmisõlõ üteh. Tuuperäst olõ-õi muusiga säilitämisõst tähtä arhiivehe, raamatidõhe ja plaatõ pääle kogot materjali hulk, avitas õnnõ eloh ollõv traditsioon. Paprõ vai plaadi pääle pant laulu’ omma’ õnnõ abist laula opmisõl, a ka muusiga tutvustamisõl.
Neo’ laulu’ omma’ plaadi pääle laulõt, õt "Õiõ Seto’" tegemisi saasi’ peräst kunagi kaia’ ja kullõlda’. S´oo tsõõrigu pääle om pant laulu’, mia’ meele kõgõ inäbä meelüse’.

No saa miika’ ühendüst ka moodulitsõ internedi läbi www.myspace.com/oioseto
Õiõ Sarv
5625 2788, oie@sarv.ee
Kuula:
1. Hernes ja uba
2. Pulmalaul
3. Kar´alaul
4. Naarimäng
5. Mõrs´aikk
6. Tsair´o-mair´o
7. Laulasi´ ma viie võrra