Setomaa.ee RSS vooghttp://www.setomaa.ee/Setomaa.ee RSS voogToiduhuvilised, saame kokku, arutame!http://www.setomaa.ee/toiduhuvilised-saame-kokku-10-novembril18.10.2017Toiduala inimeste kontaktkohtumisel Obinitsa külakeskuses 10. novembril 2017 arutame, kuidas saaks nii, et rohkem kohalikku toitu tarbiksime siinsamas - koolis, lasteaias, toidukohas, majutusasutuses ja muidugi kodudes ka. XII Seto Kongress Verskahhttp://www.setomaa.ee/xii-seto-kongress-verskah13.10.2017Kongress alost´ pääle kell 10. Verska kultuurikeskusõ seenitseh võti’ delegaatõ ja külälisi vasta Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo liikmõ’ Kala Ingrit, Pärnoja Ülle ja Matvei Arvi. Inämbüs osavõtjit oll´ seto rõivih. Laulti alostusõs seto hümni... Kutsume pärandturismi pakettide loomise töötuppa!http://www.setomaa.ee/kutsume-parandturismi-pakettide-loomise-tootuppa07.10.2017Kutsume ettevõtjaid osalema pakettide loomise töötoas – 8. ja 21. novembril, 5. detsembril.Leelokonverentshttp://www.setomaa.ee/leelokonverents05.10.201711. novembril om Meremäe Turismitaloh leelokonverents. Pääle nakas kell 12, kellä 11 aigu omma’ jo ussõ’ vallalõ, õt nimi kirja panda’ ja tsäiu, kohvi juvva’ ja piirakit süvvä’...Sündmuisi augusti lõpuh, septembrih ja oktoobri algulhttp://www.setomaa.ee/sundmuisi-augusti-lopuh-septembrih-ja-oktoobri-algul05.10.2017Veera Hirsik – 90http://www.setomaa.ee/veera-hirsik-z-9005.10.2017Hirsigu Veera om naane, kedä pia kõik Verska valla inõmisõ’ tiidvä’ ja timmä tiidäs ka’ Talina liinani’ vällä...Hüväste, filmimiis Vidilä Vaidu!http://www.setomaa.ee/huvaste-filmimiis-vidila-vaidu05.10.2017Heidütäv ja hallõ oll´ lukõ’ umatsidõ tiadõt Vidilä Vaidu äkilidsest lahkumisõst taivastõlõ maastikõlõ... Kuvvamuudu Setomaal Johannes Pääsukese elost filmi tettihttp://www.setomaa.ee/kuvvamuudu-setomaal-johannes-paasukese-elost-filmi-tetti05.10.2017Tuu oll s´oo keväjä, ku mu telefon helisi ja ma näi sääl võõrast nummõrd. Ma võti vasta ja pikebä jutulda’ küüsti mu käest, õt kas ma tahasi’ olla’ Hardi Volmeri tettäväh Pääsukese filmih.Tuu oll s´oo keväjä, ku mu telefon helisi ja ma näi sääl võõrast nummõrd. Ma võti vasta ja pikebä jutulda’ küüsti mu käest, õt kas ma tahasi’ olla’ Hardi Volmeri tettäväh Pääsukese filmih...Ma k´au mõtsa pedäjäkanda kakmahhttp://www.setomaa.ee/121505.10.2017S´oo sügüse kõrrald Seto Käsitüü Kogo kuuhtüüh Rikka Ivvani taloga’ Küllätüvä küläh tõrvapäävä...Kunigriik Luhamaalhttp://www.setomaa.ee/kunigriik-luhamaal05.10.20175. augustil Luhamaal oll uhkõ kunigriigipäiv Määsi mäe pääl. Rahvast pall´o, nii ku õga kõrd. Päiv oll täüdet söögi, joogi, vägümiihi, paraadi, pillihelü, laulujoro, kauplõmisõ, tutvidõ ja sugulaisiga’ kokkosaamisiga’... Seto Kongresshttp://www.setomaa.ee/121305.10.20179. oktoobril tulõ Verskahe kokko rahvas XII Seto Kongressile. Kongressil kõnõldas inneolnust ja võõdas vasta otsusõ’, õt kuvvamuudu parhilla’ paistus, õt om vaia edesi minnä’, määnest api om seto rahvalõ vaia, õt alalõ jäiä’ ja ello ellä’...Olgu-i parep, olõ’ õnnõliguphttp://www.setomaa.ee/olgu-i-parep-oloz-onnoligup05.10.2017Jutuajaminõ Peeter Piirisillaga. Vederniga küläst perit emeriitkeriguoppaja ja luulõtaja Peeter Piirisild pidi 14. septembril uma 90. sünnüpäivä... Süküs käeh – jälki kuuli!http://www.setomaa.ee/sukus-kaeh-z-jalki-kuuli05.10.2017Setomaa kooli’ omma’ uma ussõ’ jälki vallalõ tennü’. Kellegi jaost om sóo kooliaastak eloh edimäne ja kinkalõgi jääs pääle naanu’ koolitalv umah vanah koolih kõgõ viimätses...Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvoor on avatudhttp://www.setomaa.ee/noored-setomaale-toetusskeemi-taotlusvoor-on-avatud03.10.2017Noored Setomaale toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2017. Seto Kongress – õga seto võimalushttp://www.setomaa.ee/seto-kongress-z-oga-seto-voimalus04.09.2017Seto Kongress toimus 9. oktoobril Verska Kultuurikeskusõh alostusõga kell 10.00. Saadikidõ rigistriirmine joba käu. Volikirja blanketi saat www.setomaa.ee/xii-seto-kongress-09102017-varskas. Alakirotusõga volikiri tulõ saata’ ildampa 1.10.2017 oie@sarv.ee.Sündü valimisliit Ütine Setomaa Setomaa edesisõ kõrdamineki jaosthttp://www.setomaa.ee/setomaal-sundu-valimisliit-utine-setomaa-setomaa-edesiso-kordamineki-jaost03.09.2017Setomaal tetti valimisliit Ütine Setomaa, mia nakas ello viimä Setomaa rahva käest jaanuarih küüsüt suuvõ, õt kuvvamuudu ellä’ ütidseh Setomaa vallah. Valimisliiduh kandidiirvä’ inemise’ kõigist parhillatsist Setomaa valdust. Setomaa ülembsootska Tormi Piret: Saa arvu, määndse rikkusõ vanaimä-vanaesä mullõ anni’http://www.setomaa.ee/setomaa-ulembsootska-tormi-piret-saa-arvu-maandse-rikkuso-vanaima-vanaesa-mullo-anniz03.09.2017Meil om Setomaa, om seto leelo, seto rõiva’, seto raamadu’ ja muu sääne. A innekõkkõ om meele vaia seto kiilt. Eloh seto kiilt, mia olõ-i muuseumi poolka pääl, midä inemisõ’ õgapäävädselt Setomaal kõnõlasõ’. Ka välähpuul Setomaad seto perrih. Tahasi’ väega eishindä iihkujoga tuud propagiiri’. Ma olõ tandsooppaja. Olõ tuud tüüd kogo elo tennü ja tuud ma mõista tetä’. Mo tiidä’ olõ-i Setomaal olnu viil peris umma tandsopito. Ma arva, õt aig om käeh.Kuninga meistri’. Seto Kuningriik Luhamaal 2017http://www.setomaa.ee/kuninga-meistriz-seto-kuningriik-luhamaal-201703.09.2017Kaemi perrä lännü’ kuningriigilõhttp://www.setomaa.ee/kaemi-perra-lannuz-kuningriigilo03.09.2017XXIV Seto Kuningriik Luhamaal om peetü. Setomaalõ ni rahvalõ sai vahtsõnõ ülembsootska valitus, ilmakõnõ oll´ inämb-vähmb, rahvast jagusi ja inämbüsel näist oll´ kuningriigi kotsilõ hüvvi sõnnu...Seto Kuningriik sai tuult ja jäi mutta kinni kahhttp://www.setomaa.ee/seto-kuningriik-sai-tuult-ja-jai-mutta-kinni-kah03.09.2017Nuu’ aasta’, ku Kuningriik vooriga Luhamaalõ joud, om õks olnu nii ilm ku muu olukõrd ettearvamalda...Mille Helmekaalu seto kuur Võro liinast kostipäivä tegehttp://www.setomaa.ee/mille-helmekaalu-seto-kuur-voro-liinast-kostipaiva-tege03.09.2017Kõik nakas´ pääle tuust, õt käve ütsaastaga paarih kostikotusõh söömäh, joomah ja ringi kaemah, sattõ vihma ja ilm oll´ jälle, a rahva tujo oll´ hüä ja sääne illos meeleolu hõl´osi noidõ kotusidõ pääl. Ja teie sis ummilõ naisilõ tassahiljukõisi ettepanõki, õt teemi mi kah kohvigu. Naase’, helme’ kaalah, võti’ õkva tuld ja nii saigi asi algusõ. S´ool aastagal oll´ meil jo kolmas kostipäiv...Mõnõ’ mõttõ’ pääle Lummo Kati laululaagrithttp://www.setomaa.ee/monoz-mottoz-paale-lummo-kati-laululaagrit-sarvo-oio03.09.2017Kolmadat kõrda kuts laululaagri kõrraldaja Valgu Meel minnu ja mu tütärt Maar´at laagrihe oppamma...„Seto kirävara“ sar´a perämäne raamat „Kodotulli valgusõh“http://www.setomaa.ee/119803.09.2017Seto Kuningriigi aost tull´ vällä vahtsõnõ „Seto kirävara“ sar´a raamat „Kodotulli valgusõh“. „Seto kirävara“ raamadusari om tävveste valmishttp://www.setomaa.ee/zseto-kiravaraz-raamadusari-om-tavveste-valmis03.09.2017Kuningriigipääväst sai valmist „Seto kirävara“ viimäne, kolmõtõiskümnes raamat. Edimält, ku 2012 naati plaani pidämä, õt tulõ vällä anda’ setokeeline raamitidõ sari, olliva’ plaani’ veedkese tõisildõ – tahtsõ õks kipõmbahe ja lihtsambahe. Ao joosul lätsivä’ raamadu’ suurõmbast ja põhjalikumbast...Mõttõ’ Karja Stepani raamadust „Käbi ja känd“ Tormi Pirethttp://www.setomaa.ee/mottoz-karja-stepani-raamadust-zkabi-ja-kandz-tormi-piret03.09.2017Keväjä jäi näpo vaihõlõ Karja Stepani vahtsõnõ raamat „Käbi ja känd“. Algusõst pääle oll´ jutukõnõ põnnõv ja nii ma panni raamadu kotti ja kanni õgal puul üteh... Perrä mõist õgaüts laulta’, a nuid, kiä sõnnu tege, samapall´o olõki-i.http://www.setomaa.ee/119503.09.2017Seto Kunigriigih Luhamaal tutvust umma vahtsõt raamatut “Tsäugakõnõ” Maria Rahasepp. Raamatut lukõh saat tiidä’ Mari elost Petseremaal...Rahasepä Maria tekk raamadu!http://www.setomaa.ee/rahasepa-maria-tekk-raamadu03.09.2017Edimätse’ luulõria’ saie’ paprõ pääle üle kümne aastaga tagasi. Aastakkõ oll´ kirotatu, korjunu mitmõhe kausta, a midä tetä.Kunigriigih kauplõjana. Lõivu Merlinhttp://www.setomaa.ee/kunigriigih-kauplojana-loivu-merlin03.09.2017Sünnüpäävälatsõ’ Elvi ja Leida, joudu teele pikä tii pääle!http://www.setomaa.ee/sunnupaavalatsoz-elvi-ja-leida-joudu-teele-pika-tii-paale03.09.2017Õga latsõ sündüminõ siiä’ ilma om imeh ja perrele rõõmulinõ päiv. Parhillatsõl aol pall´osih kododõh peetäs õgal kuul latsõ sünnüpäivä, kooni’ tä saa aastagatsõs, a perästpoolõ mi kõik pia õnnõ sündümisõ päivi...Ülembsootska Leima Aarne: Setodõ hindätiidminõ om kimmämb ku kunagi varrambahttp://www.setomaa.ee/ulembsootska-leima-aarne-setodo-hindatiidmino-om-kimmamb-ku-kunagi-varramba04.08.2017Õt Setomaa umavaltsus sündü, s´oo om tegeligult väigokõnõ imeh – ilmadu suur eesmärgilõ pühendüminõ ja mitmidõ as´aoludõ kokkolangõminõ, aga ka õnn. Julgõ s´ood võrrõlda’ Eesti Vabariigi sünnüga...Siberi seto’http://www.setomaa.ee/siberi-setoz--piho-mare04.08.2017S´ool aastagal sai täüs 30 aastakka Siberi setokõisi uurmisõst. Iistvidäjäst om olnu’ Igor Tõnurist Aoluu Instituudist ja Mare Piho Eesti Rahva Muusiumist. Septembrih 1987 olnu’ ekspeditsiooni mi pei õnnõstunus. Järgmätsel aastagal tull miika’ üteh Õie Sarv Keele ja Kirändüse Instituudist. Järgmätse’ 12 ekspeditsiooni ma tei jo ütsindä. Trad Attack!i “ Kullakarva”http://www.setomaa.ee/trad-attacki-z-kullakarvaz04.08.2017Kavva oodõt Trad Attack!i vahtsõnõ album “Kullakarva” om valms. Rahvalõ anti tuust tiidä’ jo aastaga edeotsah. Albumih om 12 luku, mia’ omma’ kokko säet perimüsmuusigast ja umaloomingust. Om kipõbit ja rahulitsõbit viise. SETOMAA ILOSAP KODOhttp://www.setomaa.ee/setomaa-ilosap-kodo03.08.2017Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kuultas vällä kandidaatõ esitämisõ 10. sept.embriniSETOMAA AASTAGA ESÄ, IMÄ, VANAESÄ, VANAIMÄhttp://www.setomaa.ee/118503.08.2017Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kuultas vällä kandidaatõ esitämisõ 10. septembriniSETOMAA AASTAGA ETTEVÕTJAhttp://www.setomaa.ee/118403.08.2017Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kuultas vällä kandidaatõ esitämisõ 10. septembriniUmatsidõ man Siberihhttp://www.setomaa.ee/umatsido-man-siberih03.08.2017Siberi seto’ tulli edimäst kõrda Setomaalõ käuma Radajilt 4-5 aastakka tagasi, kohe näid olli’ kutsnu’ Irboska muuseum ja Majaku Helju. Pääle tuud om olnu pargikõnõ Siberi setosit Seto kuningriigih. Minevä aastaga ku mi näid kodo poolõ saadi, kutsi’ nimä’ meid väiga hindä mano Siberihe. Tsiberih umatsidõ man. Üts väega eishindä perrä järelkaeminõ Tsiberih käugilõhttp://www.setomaa.ee/tsiberih-umatsido-man-uts-vaega-eishinda-perra-jarelkaemino-tsiberih-kaugilo03.08.2017Ku mullõ keväja kõlstõdi ja küüsti, kas ma tahasi’ minnä’ juulikuuh Tsiberihe setodõ mano, olõ-s mullõ vaia määnestki mõtlõmisaigu. Kõrraga anni kimmä vastusõ: taha, saa, tulõ. Ar’ käve. Meid oll´ kodo-Setomaalt suur grupikõnõ - 23 inemist. Õkva ku klassiekskursioon. Kogo reis oll´ kokko tävvelisõlt illos nigu muinasjutt.Elektri Nedsäjä külämajjahttp://www.setomaa.ee/elektri-nedsaja-kulamajja03.08.2017Uusvada kirmas õga ilmaga’http://www.setomaa.ee/uusvada-kirmas-oga-ilmagaz03.08.201712. juulil oll jo traditsioonis saanu’ Uusvada kirmas. Kohki’ olõ-õs kuulutust õga üleskutsõt, a ummõhtõgi’ tull küläplatsilõ rahvast kellä säitsme aigu õdagu. Kostipäiv: leelotamisõ kõrval saat nätä’ tiidüst ja tuutmist, nauti’ leibä ja tsirkust!http://www.setomaa.ee/leelotamiso-korval-saat-nataz-tiidust-ja-tuutmist-nautiz-leiba-ja-tsirkust03.08.2017Kostipäävä, 12. augustil, lövvät kohvkit Beresjest Luhamaani. Pühäpäävä, 13. augustil, on neläh kohvkoh peräpütüpäiv ehk järelpido. Koh kohvko’ omma’ ja midä sääl tetäs, tuu kotsilõ saat kaia’ veebist visitsetomaa.ee leheküle päält. Õga kohvk om ummamuudu erilinõ ja nä kõik pakva’ umakandi süüke siih kasunust.Sõsarõ’ käve Leedu kõkõ vanõmbal volgivestivalilhttp://www.setomaa.ee/sosaroz-kave-leedu-koko-vanombal-volgivestivalil03.08.2017Seto Kuningriik kutsub küllahttp://www.setomaa.ee/seto-kuningriik-kutsub-kulla02.08.2017Laupäeval, 5.augustil toimub Luhamaal XXIV Seto Kuningriik. Esmakordselt on kuningriigis meistrite laavka, ehk aastate jooksul parimateks kuninga meistriteks valitute kaupa pakkuv pood. Samuti on oma esindusega väljas kümmekond seto küla. Seto Külävüü kostipäiv tuleb taashttp://www.setomaa.ee/seto-kulavuu-kostipaiv-kostitab-taas-12-13-augustil20.07.2017Laupäeval on kohvikud avatud 12.00-20.00 ja pühapäeval 11.00-16.00. Laupäeval saab toidunautlemise kõrval näha teadust ja kuulata leelot. Pühapäeval on neljas kohvikus peräpütüpäiv ehk järelpidu, pakutakse seda, mida pakkuda veel on. Igas kohvikus on müügilett või talupood, saab kohalikke maitseid kaasa osta. Lisataotlusvoor Setomaa kultuuriprogrammis on avatud 01.07-01.08.2017.http://www.setomaa.ee/lisataotlusvoor-setomaa-kultuuriprogrammis-on-avatud-0107-0108201709.07.2017Soome-ugri filmifestivalil FUFF 4 auhinnati esimest korda komi mängufilmehttp://www.setomaa.ee/soome-ugri-filmifestivalil-fuff-4-auhinnati-esimest-korda-komi-mangufilme04.07.2017Soome-ugri filmifestivalil FUFF 4 auhinnati esimest korda komi mängufilme, festivali külastas üle 200 inimese Laupäeva 1. juuli hilisõhtul lõppes Võrumaal Tsiistres 4. Soome-Ugri Filmifestival (FUFF), kus sel aastal ei valitud üht võidufilmi vaid tunnustati kokku viit linateost. FUFFi võistlusprogrammis linastus 23 filmi, kokku näidati festivalil üle 60 filmi. Ostrova Vestival om 21.-22. juulil Meremäe vallah Ostrova külähhttp://www.setomaa.ee/ostrova-vestival-om-21-22-juulil-meremae-vallah-ostrova-kulah04.07.2017Jo säitsmendät aastakka täütüs väigokõnõ Ostrova külä juuli keskpaigah paaris pääväs muusikaga’. Vestivalist, minkõ algõt tulõ otsi’ ütest perekondligust kokkosaamisõst, om kujonõnu’ meelelahutussündmüs, mia om toonu’ tuntust ja tunnustust tervele Setomaalõ...Konkurss Värska valla arendusnõuniku kohalehttp://www.setomaa.ee/konkurss-varska-valla-arendusnouniku-kohale04.07.2017Värska Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendusnõuniku ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)Koolilatsi saa seto keele ja uma perimüse mano tuvva’ mitund tiid pitehttp://www.setomaa.ee/koolilatsi-saa-seto-keele-ja-uma-perimuse-mano-tuvvaz-mitund-tiid-pite02.07.2017Lännü’ kooliaasta tõõsõh poolõh käve umakeeline oppus Setomaa koolõh õks vannamuudu edesi. A tegemisi jakku ka välähpoolõ koolitunnõ: ütepäävädse’ opireisi’ eri vannusõh koolilatsilõ, perimüspäävä’ ja uma kultuuri tutvustaminõ võõrilõ, avvuhinnalidsõ’ kotussõ’ kirätöie iist...Lummo Kati Laululaagri kuts seto kultuuri huvilisi augustih Nedsäjä küllähttp://www.setomaa.ee/lummo-kati-laululaagri-kuts-seto-kultuuri-huvilisi-augustih-nedsaja-kulla02.07.2017Verska vallah Nedsäjä küläh om 23.-25. augustil Lummo Kati nimelinõ laululaagri. S´ool aastagal saat laagrih pääle seto leelo oppi’ ka’ karmoskamängu, seto tandsa, kiilt ja vannu kombit. Laagrihe omma’ oodõt nii alostaja’ leelohuvilisõ’ ku ka’ kogõnõnu’ laulja’... Vana seto kultuur nuuri käehhttp://www.setomaa.ee/vana-seto-kultuur-nuuri-kaeh02.07.2017Timahavatsidõ Talina vanaliina päivi juhtmõtõh oll´ „Nuur vanaliin“. Pito peeti viis päivä ja õga päävä kotsilõ olli’ viil uma’ sõna’. 1. juuni ku latsikaitsõpäiv kand´ säänest mõtõht – „Ku kogo ilma võim võisi’ olla’ latsi käeh …“ Obinitsa kerigu juubõl – 65 aastat vahtsõ kerigu ehitämisõsthttp://www.setomaa.ee/obinitsa-kerigul-tulo-juubol-z-65-aastat-vahtso-kerigu-ehitamisost02.07.2017S´oo aastaga 2. juulil tähistäs Obinitsa kogodus vahtsõ kerigu 65. aastagapäivä, nii pall´o päivi om müüdä lännü’ kerigu pühitsemisõst. Kerigu ehitämisõ lugu kõnõlas inemisi visast jovvust. Obinitsa ja Miikse kerik olli’ ainuma’ nõukogodõ aol ehitet ja sihtotstarbõlisõlt kasutusõlõ võõdõt kerigu’.Seto’ Siberih: aolugu ja perimüshttp://www.setomaa.ee/setoz-siberih-aolugu-ja-perimus02.07.2017Timahava lätt üle pikä ao suurõp hulk seto rahvast Siberihe ummi umatsit kaema. Tuuperäst om hüä miilde tulõta’, midä mi Siberi setodõst ja näide Siberihe minekist tiiämi. Kirota täämbä veid´okõsõ setodõ Siberihe minekist, nii nigu tuu Eesti Rahvaluulõ Arhiivi kor´at laulast ja juttast paistus... Nassari Elvi 60http://www.setomaa.ee/nassari-elvi-60--laaneotsa-annela-kusus-elvi-kaest-kusumuisi02.07.2017 Laaneotsa Annela küsüs Elvi käest küsümüisi.Liiva Kati, 2016. aasta kargusõkargamisvõistlusõ võitjahttp://www.setomaa.ee/sarvo-oio-konol-katiga-seto-kunigriigi-2016-aasta-kargusokargamisvoistluso-voitjaga02.07.2017Sarvõ Õiõ kõnõl Katiga, Seto Kunigriigi 2016. aasta kargusõkargamisvõistlusõ võitjagaLauluimä’ Obinitsa muusiumihhttp://www.setomaa.ee/lauluimaz-obinitsa-muusiumih02.07.20173. juuni om Obinitsa muusiumi sünnüpäävä päiv. S´ool aastagal oll muusiumiperrel ummi külälisi jaost säet tõõsõ kõrra pääle lauluimmi tarõ vai tõisildõ üldeh – laulutarõ. Tarrõ om vällä pant Obinitsa külä lähebidõ külli laulunaisi pilte ja lühkolt näide elotii’.Sündmuisi juulih ja augustihhttp://www.setomaa.ee/sundmuisi-juulih-ja-augustih02.07.2017Viglast hõpõsõlõni’ pühä ikooni terävä kaemisõ allhttp://www.setomaa.ee/viglast-hoposoloniz-puha-ikooni-terava-kaemiso-all02.07.201720. juunil kell 16.00 tekk Seto Käsitüü Kogo vallalõ uma järekõrdsõ aastaganäütüse Eesti Käsitüümaja galeriih Talina vanaliinah. Kaemisõst oll vällä säädnü’ uma’ tüü’ järgmätse’ meistri’: Riitsaarõ Evar, Jänesmäe Raivo, Lõivu Merlin, Raali Ain, Rumbi Sirje ja Palmi Aili. Ku innitsil aastil ütisnäütüisil om näüdät päämätselt tekstiilimeistridõ töid, sis s´ookõrd olli’ mänguh tugõvaba’ ja rassõba’ materjali’: metall, savi, hõpõ.Rätt om pää asihttp://www.setomaa.ee/ratt-om-paa-asi02.07.20178. juunil oll Seto Käsitüü Kogo seto rahvarõivaraamadu kokkosäädmisõ teemapäiv ja s´ookõrd oll huviorbiidih naisi väiga’ tähtsä rõivaese – päärätt. Vanast aost om ütleminõ, õt innidsel aol k´au-us seto naane katmalda’ pääga’, lää-äs eiski’ üle moro. Seto Folk “Metsa poole”http://www.setomaa.ee/seto-folk-zmetsa-poolez02.07.2017Juunikuu kolmõl lämmäl suvõpääväl, ku gaseerit Verska vett läts liitridõ kaupa ku kuuma kerise pääle, oll kolmas Seto Folk, alapäälkiräga’ “Mõtsa poolõ”. S´oo aastaga oll programmi poolõst päämätselt perridõ pääle mõtõld, a kõgõlõ toolõ kaemalda’ paistu veidebä rahvast olõvat ku minevä kõrra, ku Verskahe korju 5000 folgisõpra. Seto’ läävä’ Siberihe seto kultuuri päivi tegemähttp://www.setomaa.ee/setoz-laavaz-siberihe-seto-kultuuri-paivi-tegema30.06.2017„Timahava lätt üle pikä ao suurõp hulk seto rahvast Siberihe ummi umatsit kaema,“ kirotas Kalkuni Andreas Setomaa leheh. Tõõmeli lätt üle 20 inemise joba 4. juulil kümnes pääväs Siberihe Krasnojarski kraissõ seto kultuuri päivi kõrraldama... Eesti Maaülikuul võimaldas kolm konkursivälist oppõkotust Setomaa noorilõhttp://www.setomaa.ee/eesti-maaulikuul-voimaldas-kolm-konkursivalist-oppokotust-setomaa-noorilo07.06.2017Kolmõl Setomaalt – nii Eesti ku Vinne poolõ päält – peri inemisõl om võimalus välähpuul konkurssi naada’ opma Eesti Maaülikooli rakõnduskorgharidusõ-, bakalaureusõ- vai bakalaureusõ- ja magistrioppõ integreeritud oppõ statsionaarsõh oppõvormih...Setomaa edenemisõ programmi küüsümisvuur vallalõhttp://www.setomaa.ee/setomaa-edenemiso-programmi-kuusumisvuur-2017-a-tegevuskava-kokkosaadmisos-om-vallalo-01-1906201731.05.2017Setomaa edenemisõ programmi küüsümisvuur 2017. a tegevuskava kokkosäädmisõs om vallalõ 01.-19.06.2017...Madara’ sai Saranskih volkloorivestivali Grand Prixhttp://www.setomaa.ee/polva-leelokuur-madaraz-toi-saranski-rahvusvahelisolt-volkloorivestivalilt-uteh-grand-prix-polva-leelokuur-madaraz-toi-saranski-rahvusvahelisolt-volkloorivestivalilt-uteh-grand-prix31.05.2017Põlva leelokuur Madara’ tõi Saranski rahvusvahelisõlt volkloorivestivalilt üteh Grand Prix...Seto Folk kõrrald Petsereh kohvigukontserdihttp://www.setomaa.ee/seto-folk-korrald-petsereh-seto-majah-kohvigukontserdi31.05.2017Seto Folk kõrrald 20. mail Petsereh Seto Maja kohvkuh No 1 kohvigukontserdi, koh esinesi’ udmurdi lauljatar Korepanova Maria ja seto peritolu trio Kiiora.Ungari naane pand seto’ vilmi tegemä.http://www.setomaa.ee/ungari-naane-pand-setoz-vilmi-tegema31.05.2017 S´oo aastaga 28. juunist kooni’ 1. juulini’ om jo neläs kõrd Võromaal Tsiistre linamuusiumih Soomõ-Ugri Filmifestival (FUFF)Kostipäiv – jo viiedät kõrda!http://www.setomaa.ee/kostipaiv-z-jo-viiedat-korda31.05.201712.-13. augustil om kostipäiv ja om katõpääväne, selle õt minevä aastaga jakku külälisi katõlõ pääväle.Koolinuuri ettevõtluslaagri oll söögiteemalinõhttp://www.setomaa.ee/114831.05.2017 Setomaa koolinuuri ettevõtluslaagri oll s´ool aastagal söögiteemalinõ...Tiidäandminõ kunigameistridõ kandidaadõlõhttp://www.setomaa.ee/114731.05.2017Toomõsaarõ Triin: ullimuudu pikkä miilt om vaiahttp://www.setomaa.ee/toomosaaro-triin-ullimuudu-pikka-miilt-om-vaia31.05.2017Toomõsaarõ Triinu saat nätä’ Talina seto koorih Siidisõsarõ laulupargih laulmah ja tä om hüä meelega’ uhkõlt eksootilinõ. Ku Eesti riigih kõnõldas koolikiusamisõst, sis sagõhõhe kõnõlõs Triin, kiä om Kiusamisvaba Kooli juht ja iistkõnõlõja Eesti riigih...9. oktoobril om Seto Kongresshttp://www.setomaa.ee/seto-kongressi-vanobido-kogo-tulotas-miilde-z-9-oktoobril-om-seto-kongress31.05.2017Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo tulõtas miilde – 9. oktoobril om Seto Kongress.Seto pilokonkursi pääpreemia jäteti Verkahehttp://www.setomaa.ee/seto-pilokonkursi-paapreemia-jateti-verkahe31.05.201724. Seto pilo päivi teema oll „Romantilinõ ja õrn seto pilo“...Kukumäe Arvolõ perrä uigatõhhttp://www.setomaa.ee/kukumae-arvolo-perra-uigatoh17.05.2017Suurõ’ hinge’ mõistva’ sündüdä’, ellä’ ja koolda’. Kuku mõist´ sündüdä’ Setomaalõ, ellä’ igävigulidselt filmilina pääl ja uinuda’ käo kukmisõ aigu, ku häitses hulga valgit hüä haisuga lille...President käve Setomaal kostmahhttp://www.setomaa.ee/president-kave-setomaal-kostmah17.05.2017Joba tõist kõrd oll Setomaa elänikõl hüä miil vasta võtta Vabariigi Presidenti. Keväjä käve tä joba Verskah ja Miktämäel Põlva Maakonda tettävä visiidi aigu, nüüd, 10.mail oll rõõm tedä vasta võtta Meremäe vallah...Jüri Ratas ja Mihhail Korb panti Setomaal õkva laulu sissehttp://www.setomaa.ee/juri-ratas-ja-mihhail-korb-panti-setomaal-okva-laulu-sisse13.05.2017Pääministri Jüri Ratas ja riigihaldusministri Mihhail Korb tulli’ Setomaalõ kontrolljoonõ välläehitämist ja Setomaa valdu ütitses Seto vallas liitumist kaema... Seto Külävüül kooltadas vahtsit giidehttp://www.setomaa.ee/seto-kulavuul-kooltadas-vahtsit-giide01.05.2017MTÜ Seto Turism kõrraldas jo kolmandat kõrda Setomaa giide kooltust, s´ookõrd kuuhtüüh MTÜ Setomaa Valdu Liiduga...Palvõrännäk mastera Pühäle mäelehttp://www.setomaa.ee/palvorannak-mastera-puhale-maele01.05.2017Kristusõ ülesnõsõmisõlõ järgnes õigõusu ker´koh pühä ja helge paasanätäl. Helge nädäli pühäpääväl käve’ sootska’ Petsereh. Edimäst kõrda ütehkuuh ja tuust kujonõsi Kroonikogo ummamuudu palvõrännäk masterahe Peko tammõ mano, mis kasus sääl Pühäl mäel joba vähembält 700 aastakka...Seto Pitsi Päävä’http://www.setomaa.ee/seto-pitsi-paavaz01.05.2017Seto Pitsi Päävä’ omma’ jo 24. kõrda rahva jaost harinõnu’ kotusõh, Verska Seto Talomuusiumih. S´oo aastaga konkursi teema om „Romantilinõ ja õrn pits“...Minifirma PäästePITS – „Eesti kõgõ parep minifirma 2017“ finalisthttp://www.setomaa.ee/minifirma-paastepits-z-zeesti-kogo-parep-minifirma-2017z-finalist01.05.2017Verska Gümnaasiumih opva’ aktiivsõ’ tütrigu’ Linnuse Mari, Jaago Karmel ja Kena Mariete, kiä’ s´ool oppõaastagal tegutsõva’ minifirmah PäästePITS. Nii ku nimigi jo ütles, sis firma uma toodanguga’ ja tegevusõga’ pääst elosit ja näütäs seto värmilist pitsi. Tütrigu’ tegevä’ piliseiji, midä ilostasõ’ seto pitsi motiivi’...Setomaa pliiätsi ja sulõgahttp://www.setomaa.ee/verska-talomuuseumih-vahtsono-nautus01.05.2017Verska talomuuseumih vahtsõnõ näütüsNoorõ' moto ja rallipääväl Meremäelhttp://www.setomaa.ee/nooro-moto-ja-rallipaaval-meremael01.05.201729. aprillil oll´ Meremäel moto- ja rallipäiv, koh võisõ üle Setomaa noorõ’ alatõh 13. eloaastast ruuli istu’ ja pruumi’ ummi oskuisi, sõitõh Lõuna-Antsu talo tüükua platsi pääl...Siiligu Margus: kõik, mia tege meid tõistsagamatsõst, tuu tulõ tetä’ tõisi jaost huvtavashttp://www.setomaa.ee/siiligu-margus-koik-mia-tege-meid-toistsagamatsost-tuu-tulo-tetaz-toisi-jaost-huvtavas01.05.2017Lihavõõdõ vanal aolhttp://www.setomaa.ee/lihavoodo-vanal-aol01.05.2017SÕSARÕ VÄIKO LIHAVÕÕTÕ PRAASNIKhttp://www.setomaa.ee/sosaro-vaiko-lihavooto-praasnik01.05.2017Seto lihavõõtõ’ Põlva rannahhttp://www.setomaa.ee/seto-lihavootoz-polva-rannah01.05.2017Lumi oll maah lustipaigahhttp://www.setomaa.ee/lumi-oll-maah-lustipaigah01.05.2017Tähtsä vai mitte tähtsähttp://www.setomaa.ee/tahtsa-vai-mitte-tahtsa01.05.2017Setomaa vald sünnib sundliitmise teelhttp://www.setomaa.ee/setomaa-vald-sunnib-sundliitmise-teel01.05.2017Setomaa vald moodustatakse sundliitmisprotsessi tulemusel, mida toetab Setomaa valdade elanike 76,9 protsendiline toetus ühtsele Setomaa vallale. Vabariigi Valitsuse vastava määruse eelnõu alusel saab valla nimeks Setomaa vald... Seto Folk uut folgisõpru Verskahe kirotas Laaneotsa Annelahttp://www.setomaa.ee/seto-folk-uut-folgisopru-verskahe-kirotas-laaneotsa-annela01.05.2017Setomaa vahtsõnõ kontserdikotus – Treski Küün.http://www.setomaa.ee/setomaa-vahtsono-kontserdikotus-z-treski-kuun01.05.2017Roosipäiv Meremäelhttp://www.setomaa.ee/roosipaiv-meremael01.05.2017Ettevõtjad tunnevad suurt huvi projektis „COOP Local“ osalemise vastuhttp://www.setomaa.ee/ettevotjad-tunnevad-suurt-huvi-projektis-zcoop-localz-osalemise-vastu05.04.2017Märtsis käivitunud Eesti-Läti koostööprojekti „COOP Local“ infopäevad olid rahvarohked ja elavad. Kokku osales Vastseliinas, Värskas ja Räpinas infopäevadel 76 ettevõtlikku inimest. Paastu aigu Petserih. Kauksi Ülle reisukirihttp://www.setomaa.ee/paastu-aigu-petserih--kauksi-ulle-reisukiri31.03.2017Om 28. märts ja plaanih kaia’ keväjäst Petserit läbi aokiränigu silmä. Ütehkuuh tegeminõ köüt inemisihttp://www.setomaa.ee/utehkuuh-tegemino-kout-inemisi-kinnitas-kruusamae-meelike31.03.2017Toomõmäe taloh Saabolda küläh om s´ool aastagal olnu’ kats kokkosaamist, koh ütidselt erinevvi süüke tetti.UNESCO-tourism: Eesti-Läti turismiarõndusprojekthttp://www.setomaa.ee/unesco-tourism-eesti-lati-turismiarondusprojekt31.03.2017Märdsih naas pääle Eesti-Läti programmi rahastusõ abiga’ projekt „Umakultuuri piirkundõ arõndaminõ ja tutvustaminõ ku turismi tsihtkotusõ’ – UNESCO-tourism“. Projektih omma’ Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi. Kol’ edimäist omma’ ka’ UNESCO vaimsõ kultuuriperändi nimistüh, Liivi esitäs taotlusõ projekti aol. Kolmõ aastaga joosul arõndami turismitsihtkotussit nii, õt kultuuriperänd ja üleilma tunt UNESCO tunnustus olõs parebahe rakõndõt.Jutusõajaja Lillmaa Terjehttp://www.setomaa.ee/jutusoajaja-lillmaa-terje31.03.2017Kolmadal veebruaril kõrrald Auspaus Miktämäel jutusõõdagu suurilõ, koh Lillmaa Terje kõnõl ja Valgu Toomas mänge pilli. Pia kats tunni jutta siist ja säält tulõdi’ miilde õgapäävätsit elotarkuisi, mia’ nakasõ’ s´ooh kipõh ütiskunnah rahha takah aieh ar’ unõhtumma. Lõivu Merlin tegi Lillmaa Terjega intervjuu. Setomaal uut rahvaküsitlust ei tulehttp://www.setomaa.ee/setomaal-uut-rahvakusitlust-ei-tule31.03.2017Valitsus muutis haldusreformi elluviimisel ette nähtud elanike arvamuse väljaselgitamise korda, paindlikumaks tehti nii küsitluse nõuet kui ka selleks ette nähtud ajavahemikku ning dubleerivaid küsitlusi ei korraldata, mistõttu Setomaa valdades uut rahvaküsitlust ei tule. Haldusreformi hetkeseisust Setomaalhttp://www.setomaa.ee/haldusreformi-hetkeseisust-setomaal31.03.2017Haldusreformi vanker liigub järjekindlalt edasi ja Setomaa tulevase valla tekkimise aeg tuleb järjest lähemale. Eesti kõgõ parep korgkooliopik kirotõdi Setomaalhttp://www.setomaa.ee/eesti-kogo-parep-korgkooliopik-kirotodi-setomaal31.03.2017Paari nädäli iist anti Eesti kõgõ pareba korgkooliopigu tiitli raamadulõ, mille autor om prohvessor Aunapuu Marina. Raamadu „Veterinaarhistoloogia“, koh seletedäs kodo- ja lemmikeläjidõ organismi ehtüst mikroskoopilidsõl tasandil, kirot Marina Setomaal Kahkva küläh.Obinitsa muusiumihhttp://www.setomaa.ee/obinitsa-muusiumih-mardsikuuh-toimunust-kirotas-sarvo-oio31.03.2017Obinitsa muusiumih märdsikuuh toimunust kirotas Sarvõ ÕiõMeremäe raamadukogoh oll küläh kiränik Katrin Johansonhttp://www.setomaa.ee/meremae-raamadukogoh-oll-kulah-kiranik-katrin-johanson31.03.201721. märdsil päälelõõnaht sai Meremäe raamadukogo pilgõni rahvast täüs. Tulti kaema ja kullõmma Katrin Johansoni, kiä eläs ja tüütäs Viländih, a om mi kodopaigaga’ seot katõ populaarsõ uudisraamaduga’. Nuu’ raamadu’ omma’ „Läbikäidavad toad“ (2015) ja „Atlantis abajas“ (2016). Parhilla’ kirotas tä kolmandat raamatut. Valgõ hammõ teemapäivhttp://www.setomaa.ee/valgo-hammo-teemapaiv31.03.20172017 Seto käsitüühhttp://www.setomaa.ee/2017-seto-kasituuh31.03.2017Kerdi Johannes: Setomaa om pall´o veidebä veeremaast jäänü’ ku mitmõ’ ja mitmõ’ sisemaa valla’http://www.setomaa.ee/105628.02.2017Setomaa valda om kindlahe vaia, ütles Riigikogo liigõh Johannes Kert, ku mi istu Toompääl lossi seenidseh ja alostusõst kõnõlõ maar´akõiva kasvatamisõst Saatserinna nulga kodotaloh, maatöiest ja Setomaa tõmbõst, mia timmä pia õgal puulpühäl ja suvõl pikebält Talinast Setomaalõ tuu. Aastagast 2001 om Kert rahvastiguregistri perrä Verska valda sisse kirotõt.Peaminister Jüri Ratas: Seto vald on õige mõtehttp://www.setomaa.ee/peaminister-juri-ratas-seto-vald-on-oige-mote28.02.201720. veebruaril 2017 arutelul Riigikogus ütles peaminister Jüri Ratas, et omavalitsuste ühinemiste puhul on oluline rahva arvamus, ja tõi esile Setomaa vallad, kus kohalikud elanikud väljendasid jaanuari lõpus toimunud rahvaküsitlusel ülekaalukat toetust Seto vallale.Millised tegevused ootavad meid ees lähiajal?http://www.setomaa.ee/millised-tegevused-ootavad-meid-ees-lahiajal28.02.2017Tänaseks on Vabariigi Valitsus teinud enda poolt sundliitmise otsused ja sellest peame ka enda tegevustes lähtuma. Valdadele on antud veel neli kuud aega ühinemiskokkuleppe (mitte ühinemislepingu) sõlmimiseks, kus saame arutleda mitmete valla korralduslike küsimuste üle. Mikitamäe ja Värska vald kinnitasid ühinemislepinguhttp://www.setomaa.ee/mikitamae-ja-varska-vald-kinnitasid-uhinemislepingu28.02.2017Detsembris 2016 kinnitasid Mikitamäe ja Värska volikogud ühinemislepingu, mis on 2015. aasta ühinemislepingu täiendatud versioon. Antud lepingu punkte on võimalik võtta aluseks ja laiendada nelja valla baasil moodustuva ühise omavalitsuse jaoks. Setomaa elanikud soovivad Setomaa valdahttp://www.setomaa.ee/setomaa-elanikud-soovivad-setomaa-valda28.02.2017Setomaa elanikud toetasid 26.-29. jaanuarini toimunud rahvaküsitlusel ülekaalukalt Setomaa valla moodustamist. Jah-vastuse andis 76,9% vastanutest. Vastamas käis 1836 hääleõiguslikku elanikku, mis teeb hääletusaktiivsuseks 57,5% ja on haldusreformi rahvaküsitluste rekord. Valitsus saatis Setomaa valdadele ettepanekud sundliitmisekshttp://www.setomaa.ee/valitsus-saatis-setomaa-valdadele-ettepanekud-sundliitmiseks28.02.2017Valitsus tegi 9. veebruaril 2017 ühinemisettepaneku 51 omavalitsusele, kus elab vähem kui 5000 elanikku, sealhulgas Meremäe, Mikitamäe ja Värska vallale, millega ühendada Misso valla Luhamaa nulk. Sääl, koh ma sündü – Nadežda Katajeva-Valkhttp://www.setomaa.ee/saal-koh-ma-sundu-z-nadezda-katajeva-valk28.02.2017“Sääl, koh ma sündü” – Eesti Kultuurkapitali kirändüse sihtkapitali 2014. aastaga avvuhinna laureaadi Nadežda Katajeva-Valgu autobiograahvilinõ jutustus kõnõlõs autori latsõiäst 1950.-1960. aastagil Petseremaal/Setomaal Prudištše/Pruudsa küläh. Otsa Sirje – kimmäs seto käsitüü meistrihttp://www.setomaa.ee/otsa-sirje-z-kimmas-seto-kasituu-meistri28.02.2017Käsitüüd tegemä opas´ õks imä. Varda’ anti kätte jo inne kuuliminekit. Imä kudi kangit, a õi mälehtä’, õt ma latsõna olõs kudanu.Jutusõ’ suurilõhttp://www.setomaa.ee/lillmaa-terje-konol-ja-valgu-toomas-mange-pilli28.02.20173. veebruaril kõrrald Auspaus Miktämäel jutusõõdagu suurilõ, koh Lillmaa Terje kõnõl ja Valgu Toomas mänge pilli.Kaemi kõrras üle läve Seto Talomuusõumihttp://www.setomaa.ee/kaemi-korras-ule-lave-seto-talomuusoumi28.02.2017Parhilla’ om joba laembalt ni Setomaal ku üle terve Eesti tiidä’, õt Seto Talomuusõum Verskah kand kõgõ külälisisõbraligumba muusõumi avvunimme. EAS-i turismi arõnduskeskusõ eriavvuhind Kõige külastajasõbralikum muuseum 2016 tull´ s´ookõrd talomuusõumi. A ku sääne nimi joba anti, sõs tahtnugi perrä küüssü’, kiä täämbädsel aol muusõumi tulõ ja määndse’ omma’ timä soovi’.Tormi Aleksa 90!http://www.setomaa.ee/tormi-aleksa-9028.02.201716. veebruaril sai 90-aastakatsõst Pööni küläst peri Tormi Aleksa vai Pööni Aleksa, nigu timmä ka kutstas. „Nii vanast olõ-i mul ütski miissugulanõ elänü, ma olõ nimä’ kõik üle elänü,“ om juubilar uhkõ.Seto sõbõr Tõnuristi Igor sai 70!http://www.setomaa.ee/seto-sobor-tonuristi-igor-sai-7028.02.2017Igor Tõnurist sai 11. veebruaril 70 aastakka vanast ja tuul pääväl kõrrald Eesti Folkloorinõvvokogo tälle sünnüpäävä, õt kõik Igori avvustaja’ saasi’ uma’ tenosõna’ üldä’ ja lillepukedi’ üle anda’. Taimaal naarahuisi seeh. Lõivu Merlini reisukiri.http://www.setomaa.ee/taimaal-naarahuisi-seeh-loivu-merlini-reisukiri28.02.2017Mõntkõrd tuujaost, õt arvu saia’ ku hüä kotoh om, tulõ minnä’ kaema, kuvvamuudu säitsme mäe ja lumbi takah eletäs. S´oo aastaga jaanuarih saigi’ kats nädälit oltus Andamani mere pääl.Sõbraligult kuuh Põlva Kultuurimajahhttp://www.setomaa.ee/sobraligult-kuuh-polva-kultuurimajah28.02.2017Põlvah tähistedi sõbrapäivä rahvusvaihõlidsõ kokkosaamisõga’ – oll näpotüü- ja kultuuripäiv “Sõbraligult kuuh”. Kõik sai’ päävä joosul tutvuda’ Eesti, Vinne ja Läti näpotüümeistridõ ja tandso- ja laulukollektiive loominguga’. Viil olli’ seminari’ ja tüütarõ’, minkõ päämäne mõtõh oll edendä’ regioonõvaihõlist kuuhtüüd.Ilolanga sünnüpääväpido oll vahva!http://www.setomaa.ee/ilolanga-sunnupaavapido-oll-vahva28.02.2017Tarto küle all Nõoh tegutsõs leelokuur Ilolang. Leelokoor tähist 11. veebruaril umma sünnüpäivä Nõo kultuurimajahEesti-Läti kuuhtüüprojekt „COOP-Local“http://www.setomaa.ee/eesti-lati-kuuhtuuprojekt-zcoop-localz28.02.2017Pia nakas pääle suur ülepiiri kuuhtüüprojekt, õt Eesti ja Läti vaihõl ärisuhtit herksäbäst tetä’ kohalikõ väikotuutjidõ ja käsitüümeistridõ vaihõl – Setomaal, Räpinäh, Vastseliinah ja Oravil, Apeh ja Smilteneh. Projekti tegemisiga’ julgustadas ettevõtjit alostamma piiriülest kraamivaeldamist ja kuuhtüüd, mia avitasi’ näil inäp tullu tiini’. Presidendipaari rõiva’ tetti Seto Rõiva Kuahhttp://www.setomaa.ee/presidendipaari-roivaz-tetti-seto-roiva-kuah24.02.2017Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja herr Georgi-Rene Maksimovski omma’ otsustanu Eesti Vabariigi aastapääväle pühendet vastavõtul kanda’ seto rahvarõivit. Presidendipaari rõiva’ tetti Seto Rõiva Kuah.MTÜ Setomaa Turism kuulutab välja konkursi tegevjuhi leidmisekshttp://www.setomaa.ee/mtu-setomaa-turism-kuulutab-valja-konkursi-tegevjuhi-leidmiseks03.02.2017Seoses Est-Lat projekti käivitamisega otsib MTÜ Setomaa Turism meeskonda MTÜ tegevjuhti. Senine tegevjuht (Ülle Pärnoja) jätkab ühingus Est-Lat projektijuhi rollis.Head setomaalased!http://www.setomaa.ee/head-setomaalased30.01.2017Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimehe Margus Timmo pöördumine seoses 26.-29. jaanuaril 2017 toimunud küsitlusega.Esinduskogu kutsub toetama Setomaa valdahttp://www.setomaa.ee/esinduskogu-kutsub-toetama-setomaa-valda26.01.2017Seto rahva esinduskoguna tegutsev Seto Kongressi Vanemate Kogu kutsub kõiki Setomaa elanikke hääletama eelseisval rahvaküsitlusel Setomaa valla loomise poolt. HÄÄLETAMA SAAB SIIT!Algab Seto Külävüü giidide koolitusprogrammhttp://www.setomaa.ee/seto-kulavuu-giidide-koolitusprogramm26.01.2017Setomaa Turism ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad välja Seto Külävüü giidide koolitusprogrammi.Kunnasõ Leo “Sõda 2023”http://www.setomaa.ee/kunnaso-leo-zsoda-2023z26.01.2017Raamatut tutvustas Lõivu Merlin.Tapku-ui Seto kuldkalla!http://www.setomaa.ee/tapku-ui-seto-kuldkalla26.01.2017Panõ’ kirja uma kohvk kostipääväle!http://www.setomaa.ee/panoz-kirja-uma-kohvk-kostipaavale26.01.2017Ka’ s´ool aastagal om Seto Külävüü kostipäiv katõl pääväl – 12. ja 13. augustil. Kostipäävä kõrraldaja’ – Setomaa Turism ja Seto Käsitüü Kogo – kutsva’ kostipäävä kohvkit hindäst tiidä’ andma. Kirjapandminõ om avat kooni’ 20. veebruarini.Setomaa Valdu Liidu vana-vahtsõaastapidohttp://www.setomaa.ee/setomaa-valdu-liidu-vana-vahtsoaastapido26.01.2017Setomaa Valdu Liit tehnäs tublisid 13. jaanuari pidolhttp://www.setomaa.ee/setomaa-valdu-liit-tehnas-tublisid-13-jaanuari-pidol26.01.2017Eesti Rahvusraamadukogo direktriss Andresoo Janne:http://www.setomaa.ee/eesti-rahvusraamadukogo-direktriss-andresoo-janne26.01.2017Laaneotsa Annela kirotõt luguNakami kokko pandma seto rahvarõivaraamatuthttp://www.setomaa.ee/nakami-kokko-pandma-seto-rahvaroivaraamatut26.01.2017Pöördumine.http://www.setomaa.ee/poordumine26.01.2017Pöördumine om palvõ', millele om ala' kirotanu' 70 seto kultuuri hoitjat ja sõpra. Pildikõnõ K. küläst. Mercahttp://www.setomaa.ee/pildikono-k-kulast-merca26.01.2017Hoitkõ ütte SETOMAA.http://www.setomaa.ee/hoitko-utte-setomaa26.01.2017Vahtsõnõ aastak Obinitsa muusiumihhttp://www.setomaa.ee/vahtsono-aastak-obinitsa-muusiumih26.01.2017Kuvvamuudu lätt seto nooril?http://www.setomaa.ee/kuvvamuudu-latt-seto-nooril26.01.2017Tutvustami' Setomaa valdadõ nuurijuhtõ'.Põlva Maakunna preemia’ setodõlõhttp://www.setomaa.ee/polva-maakunna-preemiaz-setodolo26.01.2017Mokornulga koori jutusõpido perridõga’http://www.setomaa.ee/mokornulga-koori-jutusopido-perridogaz26.01.2017Poloda nulga lauluimä Hainsoo Minna – 70http://www.setomaa.ee/poloda-nulga-lauluima-hainsoo-minna-z-7012.01.2017Pall´o-pall´o õnnõ Hainsoo Minnalõ, lihtsalõ, hüä hingega lauluimäle Poloda nulgah.Hüä Setomaa rahvas!http://www.setomaa.ee/hua-setomaa-rahvas--ulembsootska-tervitus30.12.2016Ülembsootska Leima Aarne tervitüsMeremäe Koolhttp://www.setomaa.ee/jarvelilli-mainer-meremae-kooli-direktor30.12.2016Vabarna Anne umakultuuripreemia sai’ Vabarna Jane ja Laaneotsa Annelahttp://www.setomaa.ee/vabarna-anne-umakultuuripreemia-saiz-vabarna-jane-ja-laaneotsa-annela30.12.2016Verska Vallavaltsus and s´ool aastagal jo katõkümne edimäist kõrda vällä Vabarna Anne nimelisõ umakultuuripreemia. Preemia andas seto perimüskultuuri edesikandmisõl tett silmäpaistuva tüü iist. Pärnoja Ülle, Setomaa Turismi tegevjuhthttp://www.setomaa.ee/parnoja-ulle-setomaa-turismi-tegevjuht30.12.2016Turismikonverendsilhttp://www.setomaa.ee/turismikonverendsil30.12.2016Setomaal Verskah olnu’ traditsioonilisõl Lõunõ-Eesti turismikonverendsil kõnõldi perimüsturismist, kullõldi jutta Setomaast ja viimädseh otsah kuulutõdi vällä Lõunõ-Eesti kõgõ parep turismikotus 2016, minkõst sai Eesti Rahva Muusium, ja kõgõ parep turismiüritüs 2016 om Viländi Perimüsmuusiga Festival.Miktämäe koolih peeti säitsmendät aastakka Seto hariduskonverentsihttp://www.setomaa.ee/miktamae-koolih-peeti-saitsmendat-aastakka-seto-hariduskonverentsi30.12.2016Setomaa Rahvaharidusõ Seldsi algatusõl 9. jõulukuu pääväl peetü VII hariduskonverents tõi inne aastaga lõppu Miktämäe kuuli kokko haridus- ja kultuuriinemisi. Konverendsiteema valimisõl oll´ arvõstõt kõnõlõjidõ ettepanõkit ja nii sai s´ooaastaga konverendsi pääteemas „Minnä’, jäiä’ vai tulla’?”. Hariduskonverendsi alostajas ja kokkokutsjas om kõgõ olnu Miktämäe kooli kavvaaignõ oppaja Jüriöö Vello, umma toetust olõ-i kiildnü kuul ja vald. Muinasjutupäivhttp://www.setomaa.ee/muinasjutupaiv30.12.2016Kävemi 25. novembril uma kooli 3. ja 4. klassi latsiga Miktämäel muinasjutupääväl. Päävä juht oll´ Vabarna Maret, kiä laul´ üteh latsiga ka laulu aasta tegemistõst. Seto Joulumaal Lüübnitsahhttp://www.setomaa.ee/seto-joulumaal-luubnitsah30.12.2016Detsembri edeotsah haard ütte jako inemisi tahtminõ katta’ silmä’ ja kõrva’ ja käkki’ hinnäst ar’ kohegi’ jaanuari edeotsani’, a tõisi haard rõõmulinõ ärevüs – om naanu’ pääle punavalgõhal´as innejoulu aig. Üle Eesti om detsembrikuuh vallalõ joulumaa’, koh paktas kooligrupõlõ ja perrilõ jouluteemalist meelelahutust ja tegevüslikku aoviideht. Mi kandih omma’ julgõ’ tegijä’ MTÜ-st Tegus Mikitamäe jo tõist aastakka tennü’ Lüübnitsah Seto Joulumaad. Mi käve ka’ sääl.Kogermani Liis, Seto Talomuuseumi direktorhttp://www.setomaa.ee/kogermani-liis-seto-talomuuseumi-direktor30.12.2016Kruusamäe Sirje, kohvigu Maagõkõnõ pernaanehttp://www.setomaa.ee/kruusamae-sirje-kohvigu-maagokono-pernaane30.12.20162016. aastak seto käsitüüh om olnu kipõ nigu seto naase elohttp://www.setomaa.ee/100130.12.2016Kala Ingrit Seto käsitüüst ettevõtlusfoorumi valgusõhHammõ sisse minekhttp://www.setomaa.ee/hammo-sisse-minek30.12.2016Seto hammõ kirju korjaminõ om eismuudu näpotüü, määnest muial Eestimaal lövvä-äi. Näütüsel „HAMMÕ SISSE MINEK“ näüdätäs hamõht geomeetrilisõst lillikiräni’ läbi ehtsä ja vahtsõaolitsõ võtmõ.Iszkaszentgyörgy tervitüshttp://www.setomaa.ee/iszkaszentgyorgy-tervitus30.12.20162016. aastak nakas läbi saama. Katõtõistkümne ilosa kuu joosul om Iszkaszentgyörgy külä rahvas saanu’ tunda’ ja tiidä’ midägi’ säänest, minkõ peräst tõõsõ’ Ungari liina’ ja külä’ võiva’ kadõdust tunda’. Inemisil oll võimalus aastaga joosul tunda’ hüvvämiilt pääle viiekümne kuuholõmisõ üle, oll võimalus tutvas saia’ soomõ-ugri rahvidõga’: soomõ, eesti, udmurdi, seto, handi, mari, ersa ja saami. Tetti tutvust soomõ-ugri rahvidõ kultuuri, aoluu, keele ja kokakunstiga’.Tellige ajaleht "Setomaa"!http://www.setomaa.ee/tellige-ajaleht-setomaa30.12.2016„Obinitsa“ etendüs om no’ tsõõrikplaadi päälhttp://www.setomaa.ee/zobinitsaz-etendus-om-noz-tsoorikplaadi-paal30.12.201617. detsembril kogonõsi Tartohe Vanõmuisõ tiatri saalikõistõ „Obinitsa“ etendüse ja Metsuri Marje raamaduga „Rästiku pihtimus“ köüdet seltskund. Kuldatsäuk rahvusvahelisõl festivalil POKROVSKIJE KOLOKOLAhttp://www.setomaa.ee/kuldatsauk-rahvusvahelisol-festivalil-pokrovskije-kolokola30.12.2016Seto laulupargil Kuldatsäuk oll´ võimalus 16.-20. novembril osa võtta’ XI rahvusvahelisõst Vilniusõ liina festivalist POKROVSKIJE KOLOKOLA. FToetusskeem „Noorõ’ Setomaalõ“ om avathttp://www.setomaa.ee/99530.12.2016Maaeloministeerium, Ettevõtlusõ Arõndamisõ Sihtasutus ja Setomaa Valdu Liit hõikasõ’ vällä „Noorõ’ Setomaalõ“ toetusskeemi taotlusvooru. „Noorõ’ Setomaalõ“ toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor om avat, taotluisi esitämisõ tähtaig om 1. veebruar 2017. Paar küüsümist lavastaja Kesoneni Helenalõhttp://www.setomaa.ee/paar-kuusumist-lavastaja-kesoneni-helenalo30.12.2016Sa lavastit suvõl Piusa liivakarjäärih etendüse „Inemise igä“. Teksti kirotit üteh dramaturg Jalasto Kristiinaga’ ja näütemängu tulli’ mängmä ka’ Viländi kultuuriakadeemia kursusõkaaslasõ’. A kost sul tull mõtõh panda’ kokko üldinimligu’ probleemi’, Jeesusõ lugu ja seto perimüs? Seto kultuuri hoitmisõst ja oppamisõst välähpuul Setomaad Laaneotsa Annelahttp://www.setomaa.ee/seto-kultuuri-hoitmisost-ja-oppamisost-valahpuul-setomaad-laaneotsa-annela30.12.2016Setokõisi eläs välähpuul Setomaa aoluulist piiri inäp ku Setomaal, tuuperäst om väigagi’ tähtsä, õt seto kultuuri hoiõtasi’ alalõ ja kutsutasi’ seto kultuuri mano nuuri õgal puul, koh seto’ eläse’. Parhilla’ om päämätselt setokõisi kokkosaamisõ kotussist välähpuul Setomaad leelopargi’, koh omma’ väiga’ tubli’ ja hingega’ seto perimüst edesi kandva’ seto’ ja seto sõbra’ ja iistvidäjä’ omma’ suurõ pühendümisõga’ leelonaase’.Kost kaia’ seto sõnnu?http://www.setomaa.ee/kost-kaiaz-seto-sonnu30.12.2016Mi olõ harinu’, õt mi imäkeele jaost om olõmah sõnaraamadu’, kost mi saa perrä kaia’, õt midä mäntsegi’ sõna’ tähendäse’, määne om näide kiräpilt ja kuvvamuudu näid vällä üldä’. Keväjäst 2016 om veebih “Seto sõnastik” Beresjehe tetäs kloostrihttp://www.setomaa.ee/beresjehe-tetas-kloostri30.12.2016Põlva maakunda Beresje küllä tetäs Eesti Apostlik-Õigõusu Kerigu mungakloostri ja jo’ 2017. aastagal oodõtas sinnä’ nellä munka, kiä’ tulõva’ muialt Õuruupast. Vabariigi valtsus oll nõuh andma kloostri ehtämisõ jaost Põlva maavaltsusõlõ lua riigimaie üleandmisõst kerigulõ.Noorigu umblõminõ Kalle Maajaga Obinitsa Muuseumitarõhhttp://www.setomaa.ee/noorigu-umblomino-kalle-maajaga-obinitsa-muuseumitaroh30.12.2016Ütehkuu näpotüüd tetä’ oma hüä ja viil parep, ku kiäki’ oppas, sis saat vahtsit tegemistarkuisi ja tiidmisi mano. Urmet Itse: Meie riik on Setomaahttp://www.setomaa.ee/urmet-itse-meie-riik-on-setomaa08.12.2016Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanema Urmet Itse pöördumine vallavolikogude poole Setomaa Valdade Liidu üldkoosolekul 22. novembril 2016.Ilmaril om huug seehhttp://www.setomaa.ee/vananurmo-ilmar-z-7008.12.2016Vananurmõ Ilmaril om s´ool kuul juubel - 70. Viimätsel aol Ilmarit Obinitsa vaihõl väiga nätä’ olõ-õi. „Mul olõ-õi aigu, ma kiroda,“ ütles Ilmar, ku timmä poodi man vai raamadukogoh juhtu trehvämmä.Sündmuisi detsembrihhttp://www.setomaa.ee/sundmuisi-detsembrih29.11.2016Kirästüs SETO KIRI kuultas vällä setokeelidse kirändüse konkursihttp://www.setomaa.ee/kirastus-seto-kiri-kuultas-valla-setokeelidse-kiranduse-konkursi29.11.2016Konkursiga tahami löüdä’ vahtsit kirätükke, midä aastidõl 2017-2018 anda’ vällä raamatidõna.Setomaa VII hariduskonvõrentsilõ Minnä’, jäiä’ vai tulla’?http://www.setomaa.ee/setomaa-vii-hariduskonvorentsilo-minnaz-jaiazvai-tullaz29.11.2016Setomaa VII hariduskonvõrentsi Mikitämäe koolih 9. detsembril 2016.Lõunõ-Eesti turismikonverents 2016 kuutüüh Setomaa Turismiga’http://www.setomaa.ee/louno-eesti-turismikonverents-2016-kuutuuh-setomaa-turismigaz-aolugu-sossotas-hummonihe29.11.2016Lõunõ-Eesti turismikonverents 2016 kuutüüh Setomaa Turismiga’: Aolugu sossotas hummõnihe, Verska kultuurikeskusõh Setomaal. Turism lätt huuga’ edesihttp://www.setomaa.ee/turism-latt-huugaz-edesi-lupa-parnoja-ulle29.11.2016Pärnoja Ülle, Setomaa Turism: Süküs om turismih kokkovõttidõ ja planiirmisi aig. Mi kae üle suvitsit tegemisi, säe kokko järgmäist huuaigu ja kiroda pikepä ao pääle vahtsit projekte. Sommeri Lauri vastnõ raamat Kuusingu Toomasõ piltegahttp://www.setomaa.ee/sommeri-lauri-vastno-raamat-kuusingu-toomaso-piltega29.11.2016S´ool aastagal tull Lauril vällä raamat „Lugusid Lõunast“, mia vormi poolõst om tõistsagamanõ klassikalisõst proosateosõst. Raamat om ku volkloristi välitöie kõgõ parebidõ pallu vällävõtõh, kost lövvät erinevvi inemisi huvtavvi lugusit.Seto Käsitüü Kogo Märdilaadolhttp://www.setomaa.ee/seto-kasituu-kogo-mardilaadol-kirotas-loivu-merlin29.11.2016S´ool aastagal olli’ Eesti näpotüügegijä’ Saku Suurhallih Märdilaadol jo katõtõistkümnendät kõrda. Kokko oll korjunu’ kõgõ pareba’ meistri’, selli’ ja opipoisi’ üle maa.Seto koolioppaja’ käve’ mere takah Kihnu saarõ pääl küläh kirotas Reimanni Nelehttp://www.setomaa.ee/seto-koolioppajaz-kavez-mere-takah-kihnu-saaro-paal-kulah-kirotas-reimanni-nele29.11.2016Setomaa oppaja’ käve’ Kihnu koolih ja latsiaiah perrä kaemah, kuis sääl kihnu kiilt opatas ja vanno kogokundlikkõ tegemisi noorõmbalõ põlvõlõ edesi andas. Aigo jäi ka Kihnu saarõ pääl ringi kaemisõs, kuis saarõrahvas turistõvabal aol umma õgapääväst ello eläs.Hõrna Aare Obinitsa muusiumihhttp://www.setomaa.ee/horna-aare-obinitsa-muusiumih29.11.2016Obinitsa muusium kuts Hõrna Aaret kõnõlõmma ja 10. novembril ollegi’ timäga’ huvtav päälelõõnah. Jutatamisõ teema oll eläminõ siih Eestimaa veerepääl, ku siihsama kõrval om suur Vinne riik ja kõik elolitsõ’ säädüse’ tetäs meist kohki’ kavvõh. Järgmäne kuningriigipäiv om pühendet seto külälehttp://www.setomaa.ee/jargmane-kuningriigipaiv-om-puhendet-seto-kulale29.11.2016Ülembsootska Leima Aarne: Pühendämi’ XXIV Seto Kuningriigipäävä Luhamaal Seto küläle.Seto Kunigriigih võisi’ olla’ ka’ kuniga taarimeistri välläsortmisõ võistlushttp://www.setomaa.ee/seto-kunigriigih-voisiz-ollaz-kaz-kuniga-taarimeistri-vallasortmiso-voistlus29.11.2016Meremäe valla vahtsõnõ vallavanõp Lutsu Aivar om jo üle kuu ao aamõtih olnu’.http://www.setomaa.ee/meremae-valla-vahtsono-vallavanop-lutsu-aivar-om-jo-ule-kuu-ao-aamotih-olnuz29.11.2016Ellermäe Eve küüsse Lutsu Aivari käest, õt midä om tett ja midä tetäsSündmuisi novembrihhttp://www.setomaa.ee/97329.11.2016Mulgi Instituut 20http://www.setomaa.ee/mulgi-instituut-2029.11.201623. novembril tähist Mulgi Kultuuri Instituut umma 20. aastakka Helme vallah Ala koolimajah.Luulõpäiv uma nulga luulõtaja Haavaoksa Pauli avvus ja mälehtüseshttp://www.setomaa.ee/luulopaiv-uma-nulga-luulotaja-haavaoksa-pauli-avvus-ja-malehtuses29.11.2016Seto päävä’ Peterburih olli’ vägevä’http://www.setomaa.ee/seto-paavaz-peterburih-olliz-vagevaz29.11.2016Lõuna-Eesti ühendab konverentsil pärimuse ja turismihttp://www.setomaa.ee/louna-eesti-uhendab-konverentsil-parimuse-ja-turismi28.11.20166.-7. detsembril toimub Setomaal, Värskas, traditsiooniline Lõuna-Eesti Turismikonverents 2016. Konverentsi teemad keskenduvad pärimuse ja turismi ühisosale, võimalustele ja takistustele ning praktilistele näidetele pärandi oskuslikust kasutamisest turismis. Esimesel päeval näitab Setomaa oma pärleid täies eheduses Setomaa ringreisil, Värska Sanatooriumis ja õhtusel seto kirmasel ehk külapeol. Konverentsi teise päeva ettekannetes keskendume kultuuripärandi abil piirkonna tuntuse ja külastajate arvu kasvatamisele. Värskas toimub III rahvusvaheline õpilasfirmade konkurss-laathttp://www.setomaa.ee/varskas-toimub-iii-rahvusvaheline-opilasfirmade-konkurss-laat22.11.2016Värska kultuurikeskuses toimub 26. novembril 2016. aastal III rahvusvaheline õpilasfirmade konkurss-laat "Üle piiri turundus". Peterburis algavad seto kultuuri päevadhttp://www.setomaa.ee/peterburis-algavad-seto-kultuuri-paevad17.11.2016Peterburis toimuvad 18.-20. novembrini seto kultuuri päevad, kus seto meistrite eestvedamisel toimuvad erinevad õpitoad, loengud ning ka ettevõtluse alased nõupidamised.Toetusskeemi „Noorõ’ Setomaalõ“ inhvopäiv tulõmahhttp://www.setomaa.ee/toetusskeemi-znooroz-setomaaloz-inhvopaiv-tulomah31.10.2016Toetusskeemi „Noorõ’ Setomaalõ“ inhvopäiv taotlõjilõ om 16. novembril 2016 alostusõga kell 11 Verska kultuurikeskusõh. Sündmüisi novembrih ja detsembrihhttp://www.setomaa.ee/sundmuisi-novembrih-ja-detsembrih31.10.2016Verskah tulõ opilasvirmadõ laathttp://www.setomaa.ee/verskah-tulo-opilasvirmado-laat-mi-ooda-koiki-puulpuha-26-novembril31.10.2016Mi ooda kõiki puulpühä, 26. novembril kell 11.00 – 15.00 Verska kultuurikeskuistõ rahvusvahelidsõ opilasvirmadõ laado pääle kaema ja ostma. Helmekaala 30http://www.setomaa.ee/helmekaala-3031.10.2016Võro leelonaisilõ, nii vanõbilõ ku noorõbilõ, nii parhillatsilõ ku nuilõ, kiä’ näide kampa viil tulõmah omma’, kõigilõ soovi, õt k´augõ’ kuuh ja laulkõ’ laula, sis püsüs seto kiil ja miil edesi ja sis om jal’ kinkõga’ kokko saia’ ja umah kultuurih olla’. Ait´umma Annele, suur teno naisilõ! Tervüt ja joudu teele!Setomaa Valdu Liit taht tunnusta’ Setomaa tublisit inemisi ja väärt tekohttp://www.setomaa.ee/setomaa-valdu-liit-taht-tunnustaz-setomaa-tublisit-inemisi-ja-vaart-teko31.10.2016Raamat elost Setomaal sõaaiguhttp://www.setomaa.ee/raamat-elost-setomaal-soaaigu31.10.2016Tormi Piret arvustas Karja Stepani raamatut "Võõrad majas."„Kullatsõ’ lätte’“ olli’ helüst rikka’http://www.setomaa.ee/zkullatsoz-lattezz-olliz-helust-rikkaz31.10.2016Pihkvah peeti 22. oktoobril rahvusvahelist folkloorifestivali „Kullatsõ’ lätte’“. Hummogu läts Obinitsast tii pääle mitu massinat, pääl Mokornulga koori naase’ ja puul Seto Miihi Summa.Juubõlikonverents „Mul viil sõna’ sõõrunõsõ’... Hao Paali 70“http://www.setomaa.ee/juubolikonverents-zmul-viil-sonaz-soorunosoz-hao-paali-70z31.10.20161. oktoobril kell 11 alas´ Obinitsah küläkeskusõh konverents. Tartost oll´ tulnu bussitäüs Hao Paali kaastiilisi, kaastüülisi ja sõpru ni mõni ütsik kohalik inemine oll´ ka tulnu. Huvtav konverents naas´ pääle Osmo Pekoneni ettekandõga „Peko ja Beowulf“. Pihkva muuseumih om illos kogo seto varrahttp://www.setomaa.ee/pihkva-muuseumih-om-illos-kogo-seto-varra31.10.2016S´oo aasta 21. oktoobril tull´ tuu illos päiv, ku saimi Seto Käsitüü Kogo esindüsega kävvu’ Pihkva Riikliguh Ühendet aoluu-, arhitektuuri ja kunsti- muuseumi hoidlatõh tutvumah materjaliga. Üle saa inemise tull Verskahe käsitüüvoorumilõhttp://www.setomaa.ee/ule-saa-inemise-tull-verskahe-kasituuvoorumilo31.10.2016Üle Eestimaa käsitüüvoorum alost Setomaalt mõni aastak tagasi ja no’ oll tä uma järega’ jäl’ Setomaal. S´oo kõrd oll jo ütsäs. Verskahe oll tulnu’ päält saa käsitüütegijä. Kala Ingrit Seto käsitüüst ettevõtlusfoorumi valgusõhhttp://www.setomaa.ee/kala-ingrit--seto-kasituust-ettevotlusfoorumi-valgusoh31.10.2016Miktämäe kooli kavvaaignõ oppaja Jüriöö Eevi: puulsada aastakka koolilatsi ja raamadugahttp://www.setomaa.ee/miktamae-kooli-kavvaaigno-oppaja-jurioo-eevi-puulsada-aastakka-koolilatsi-ja-raamaduga31.10.2016Miktämäe kooli opilaisi umah keeleh kirja pant jutta ja laula saa aastakkõ lukõ’ peris mitmõst välläandõst. Minevä talvõl Setomaa Valdu Liidu pidol talsipühi aigu Miktämäe koolih vidi tuud pito peris hüä seto keelega koolitütrik ja kullõlda’ sai ka latsi hindä kirotõt luulõtuisi. Naa’ omma’ õnnõ paar till´okõist näüdet oppaja Jüriöö Eevi kavvaaigsõst tüüst. Timä om kõgõ tähtsäs pidänü õks ummi opilaisi tegemisi, a s´ookõrd sai pallõld täl hoopis hindä tegemisist kõnõlda’.Mia om tuu väega kõlavidõ võõrkeelitsidõ nimmiga europrojekt „Active Age“http://www.setomaa.ee/mia-om-tuu-vaega-kolavido-voorkeelitsido-nimmiga-europrojekt-zactive-agez31.10.2016Opireis vanno kultuuriluu jälgi pitehttp://www.setomaa.ee/opireis-vanno-kultuuriluu-jalgi-pite31.10.2016Verska gümnaasiumi ja Miss´o kooli vanõmbidõ klassõ kultuurihuvilidsõ’ opilasõ’ käve’ rehekuu 13. pääväl ütepäävädsel opireisil Miss´o nulgah ja tõõsõl puul piiri Lätimaal Aluliinah ja Korneti kandih.Mehiläse Margit tõi aasta käsitüüettevõtja avvu Obinitsahttp://www.setomaa.ee/mehilase-margit-toi-aasta-kasituuettevotja-avvu-obinitsa31.10.2016Eesti Rahvakunsti ja Käsitüü Liit kuulut´ Verskah toimunu IX käsitüüettevõtlusõ foorumil vällä aasta käsitüüettevõtja ni tollõ avvu osalisõs sai Mehiläse Margit.Setomaa sünnüpääväl avvustami tublisit setosithttp://www.setomaa.ee/94931.10.2016Pühäpäävä, 9. oktoobril tunnust´ Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo tublisit ja tegüsit setosit.Lugõmisvõistlusõ kõgõ kipõba’ loi’ üle kolmõkümne raamaduhttp://www.setomaa.ee/lugomisvoistluso-kogo-kipobaz-loiz-ule-kolmokumne-raamadu31.10.2016Verska raamadukogoh peeti lugõmisvõistlust.Sillaotsa Liidi – mi meelehhttp://www.setomaa.ee/sillaotsa-liidi-z-mi-meeleh31.10.2016Hõrna Aare meenutas Sillaotsa Liidit kui hingevalgusõ jagajat.In memoriam Lidia Sillaotshttp://www.setomaa.ee/in-memoriam-lidia-sillaots27.10.2016Meie hulgast on lahkunud särav ja tegus isiksus, seto liikumise ja leelokooride eestvedaja, Obinitsa Seto Muuseumitarõ asutaja ja koduloo-uurija Lidia Sillaots (5.03.1933 – 22.10.2016). Tulõ õks no süvä sügüsekene kirotas Kauksi Üllehttp://www.setomaa.ee/tulo-oks-no-suva-sugusekene-kirotas-kauksi-ulle28.09.2016Miku Ode Helbi küläst om 1903. aastal laulnu ilosit rito sügüse tulõki kotsilõ. Iispäävä, 19. septembril, mõni päiv inne sügüse algust lätsimi Toomõ Itiga, kiä pidä Obinitsah Leeväküüki ja eläs Vahtsõliina kandih, Setomaad pite ringi kaema.Pähnäpuu Veera (1916 - 1989)http://www.setomaa.ee/94228.09.2016Sada om nummõr, mia’ paistus suur ja kavvõndõh. Ku lats taht üldä’, õt midägi’ om väiga’ pall´o, sis tä ütles sada ja kiä eläs saa-aastagatsõst, sis tuu inõminõ om ku maailmaimeh. Nii pall´o elopäivi andas õnnõ mõnõlõ ütskulõ. VÕSU VEERA 103 aastakkahttp://www.setomaa.ee/vosu-veera-103-aastakka28.09.2016Veera sündü 27. septembril 1913 Ungavitsa küläh.Seto’ Udmurdimaal kos´tmah kirotas Nassari Elvihttp://www.setomaa.ee/94028.09.2016Augustikuuh käve väiko kambakõnõ Udmurdimaal seto laulu, käsitüüd ja süüke tutvustamah. Kutsjast oll´ Ludorvai Vabaõhumuuseum, mia tähist´ umma 30. sünnüpäivä.Kuis eläse’ hõimuvele’ Vir-Taula küläh?http://www.setomaa.ee/kuis-elasez-hoimuvelez-vir-taula-kulah28.09.2016Mordva pääliinast Saranskist paarkümmend kilomeetrit kavvõmbah om Vir-Taula külä ehk Podlesnaja Tavla, koh om õnnahunu alalõ hoita’ ersa-mokša aoluulinõ puukujodõ tegemise ja kaunistamisõ kommõh.Algklassioppaja Aheligu Heili: Õgapäävädsest koolitüüst, koolimälestüisist ja veidkene tüüpõhimõttisthttp://www.setomaa.ee/algklassioppaja-aheligu-heili-ogapaavadsest-koolituust-koolimalestuisist-ja-veidkene-tuupohimottist28.09.2016Vanõmbah iäh inemise’ mälehtäse’ viil höste, kuis nii ütel ku tõõsõl puul Setomaa piiri oll´ pia õgah suurõmbah küläh uma kuul. Aoga om suurõmb jago pidänü uma’ ussõ’ kinni pandma ja näide latsõ’ omma’ üle Setomaa piire ilma pite lajalt lakja linnanu. Viimädse rahvaloendusõ andmõ’ näütäse’, õt suurõmb jago seto rahvast eläski joba välähpuul Setomaad. SETO KULTUURI NÄTÄL 3.- 9. oktoobri 2016 Üle Setomaa ja Eestimaahttp://www.setomaa.ee/seto-kultuuri-natal-3--9-oktoobri-2016-ule-setomaa-ja-eestimaa28.09.2016Seto kultuuri nätäl kuts üles setosit kõnõlõma seto keeleh, kandma seto rõivit ja tähistämä ütidselt Setomaa sünnüpäivä. Seto Latsi Kuul Talinah avas vahtsõ huuaohttp://www.setomaa.ee/seto-latsi-kuul-talinah-avas-vahtso-huuao28.09.201627. septembril kell 18.00 kogonõsõ’ Talinah Wismari uulitsah Seto Latsi Kooli latsõ’, õt alostada’ vahtsõt huuaigu. S´oo huuaig tuu Seto Latsi Koolilõ ka edimätse suurõmba pido, jaanuarih saa kuul 5-aastakatsõst. Liivahjuuskminõ – „Inemise igä“ Piusahhttp://www.setomaa.ee/liivahjuuskmino-z-zinemise-igaz-piusah27.08.2016Mis saa Meremäe vallast?http://www.setomaa.ee/mis-saa-meremae-vallast27.08.2016SETO KIMMÄShttp://www.setomaa.ee/92827.08.2016Sarvõ Õie: Kunigriigipääväle tagasi mõtõldõhhttp://www.setomaa.ee/sarvkunigriigipaavale-tagasi-motoldoh27.08.2016Järgmätses soomõ-ugri kultuuripääliinas sai Kar´ala külähttp://www.setomaa.ee/92627.08.2016Siberi seto’ Setomaal ja Seto Kuningriigihhttp://www.setomaa.ee/siberi-setoz-setomaal-ja-seto-kuningriigih27.08.2016Setots´ura Austraaliah ello opmahhttp://www.setomaa.ee/92427.08.2016Seto’ Kagu-Eesti eelarvamusvestivalilhttp://www.setomaa.ee/setoz-kagu-eesti-eelarvamusvestivalil27.08.2016Leima Aarne: Tennä teid, hüä seto rahvas!http://www.setomaa.ee/leima-aarne-tenna-teid-hua-seto-rahvas27.08.2016Seto-suiti laagri Kuramaalhttp://www.setomaa.ee/seto-suiti-laagri-kuramaal27.08.2016Petseri kloostri muuseumihõ tulõ seto tarõhttp://www.setomaa.ee/petseri-kloostri-muuseumiho-tulo-seto-taro27.08.2016XXIII Seto Kuningriigi meistri’:http://www.setomaa.ee/xxiii-seto-kuningriigi-meistriz27.08.2016Peko saat´ Seto Kuningriigile hüä ilmahttp://www.setomaa.ee/91827.08.2016Kostipäiv kestab seekord kaks päevahttp://www.setomaa.ee/seekord-kestab-seto-kulavuu-kostipaiv-kaks-paeva09.08.2016Kostipäeva kohvikud ootavad seekord külalisi kahel päeval – 13.-14. augustil. Teisel päeval on avatud pooled kohvikud - on peräpütüpäiv ehk pakutakse seda, mida pakkuda on.Liinamäe Eevi – 75http://www.setomaa.ee/liinamae-eevi-z-7530.07.2016„Obinitsa“ etendüs lätt ummamuudu edesi!http://www.setomaa.ee/zobinitsaz-etendus-latt-ummamuudu-edesi30.07.2016Kudamisvõistlus Setomaa külli näputüüpääväl Veln´ahhttp://www.setomaa.ee/91130.07.2016Vabarna Jane – rahulinõ ülembsoots´kaimändhttp://www.setomaa.ee/91030.07.2016Eränd õnnõ Seto valdulõhttp://www.setomaa.ee/erand-onno-seto-valdulo30.07.2016Setomaa kokkoköütmisõ mõtõht om kandnu' Seto Kunigriik,http://www.setomaa.ee/setomaa-kokkokoutmiso-motoht--om-kandnu-seto-kunigriik30.07.2016Kats Seto krooni tulõ vällä!http://www.setomaa.ee/kats-seto-krooni-tulo-valla30.07.2016Tiidäandminõ kunigameistridõ kandidaadõlõhttp://www.setomaa.ee/tiidaandmino-kunigameistrido-kandidaadolo20.07.2016Eesti president tõi setokõisi iihkujosthttp://www.setomaa.ee/eesti-president-toi-setokoisi-iihkujost20.07.2016President nimet setokõisi kompassis, kiä’ võisi’ olla’ kõigilõ tõisilõ iihkujos.Keriguelo ja Muhuh kjaukhttp://www.setomaa.ee/keriguelo-ja-muhuh-kjauk20.07.2016Õigõusu kerik ja matusõaid omma’ s´ooilma aigu kotusõ’, midä k´audas kaemah ja tahetas tiidä’ inäbä, ku nätä’ om, tulõ mano kõnõlda’ kombist ja innidsest elost.Perräkaeminõ olnu leelopäivilehttp://www.setomaa.ee/perrakaemino-olnu-leelopaivile20.06.2016Joba edimädsel Seto Kongressil, mia oll´ 1921. aasta 9. ja 10. oktoobril Petserih, tuuga 95 aastat tagasi, sooviti mitmidõ seto kultuuri jaost olulitsi tegevüste ellokutsmist. Nuu’ olli’ seto laulukuurõ moodustaminõ, laulupidodõ kõrraldaminõ, seto muuseumi luuminõ jne. Järgmätsel, 2017. aastal, saa leelopäivi traditsioon jo 40-aastatsõst.Sükäv säläpainutus kõigilõ setokõisilõ!http://www.setomaa.ee/laine-lovi-tervitus-leelopaavalistele20.06.2016Laine Lõvi tervitüs leelopäävälisteleSeto Kongressi Vanõbide Kogo kuuholõkhttp://www.setomaa.ee/skvk-kuuholok20.06.201627. mail sai Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kokko Luhamaa küläseldsi tarõh. Midä sis kõnõldi, arotõdi?Setomaa illos kodohttp://www.setomaa.ee/setomaa-illos-kodo20.06.2016Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo hõikas Setomaa ilosa kodo kandidaatõ vällä märkmä. Setomaa aastaga esä, imä, vanaesä, vanaimähttp://www.setomaa.ee/setomaa-aastaga-esa-ima-vanaesa-vanaima20.06.2016Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo hõikas Setomaa aastaga esä, imä, vanaesä, vanaimä kandidaatõ vällä märkmäSetomaa aastaga ettevõtjahttp://www.setomaa.ee/setomaa-aastaga-ettevotja20.06.2016Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kuultas vällä kandidaatõ esitämisõ Setomaa aastaga ettevõtja nimetüsele.Tiia Trolla ja vanaimä aidhttp://www.setomaa.ee/tiia-trolla-ja-vanaima-aid20.06.2016Obinitsa muusiumitarõh oll 26. mail kõnõlõmah ja pilte näütämäh Tiia Trolla, kiä tiid ja tund õgasamatsi puid, puhmõ, hainu, tä om tuud kõkkõ opnu’ ja eis’ viil mano nuhknu’. Tiiat huvtasõ’ parhilla’ kõgõ inäbä vana’ taloaia’, nuu’ lilli’ ja puhma’, mia’ omma’ ello jäänü’ ka’ kitskmalda’ ja valamalda’ pindreh. Käsitüümeistri Lauri Koidu: „Luuminõ om nii rõõm ku hingesundus“http://www.setomaa.ee/kasituumeistri-lauri-koidu-zluumino-om-nii-room-ku-hingesundusz07.06.2016IntervjuuEesti Maaülikool võimaldab kolm konkursivälist õppekohta Setomaa noortelehttp://www.setomaa.ee/eesti-maaulikool-voimaldab-kolm-konkursivalist-oppekohta-setomaa-noortele02.06.2016Eesti Maaülikooli konkursivälisele kohale konkureerimiseks tuleb saata CV ja vabas vormis avaldus Setomaa Valdade Liidule aadressil kaja@setomaa.ee hiljemalt 4. juulil 2016 Setomaa arengu programmi saab esitada taotlusi 20. juuninihttp://www.setomaa.ee/setomaa-arengu-programmi-taotlusi-2016-a-saab-esitada-20-juunini31.05.2016Setomaa arengu programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. Alates 2016. aastast koordineerib programmi Maaeluministeerium. Taotlusi projektid 2016. aasta tegevuskavasse kandmiseks saab esitada 8.-20.06.2016.Järve Väino – katussõl, laval vai vanah aidahhttp://www.setomaa.ee/jarve-vaino-z-katussol-laval-vai-vanah-aidah30.05.2016Järve Väino om Obinitsa kandi miis, kiä om keväjä sündünü veid´o inämb ku puul saandit tagasi. Juttu ai ja pilte tekk´ Kauksi ÜlleXXIII Seto pitsi päävä' võeti kokkohttp://www.setomaa.ee/xxiii-seto-pitsi-paava-voeti-kokko30.05.2016 Konkursilõ „Midägi’ hindäle“ tuudi 24 täüskasunu puult tett tüüd ja 9 noorõ umma. Kokko tull 30 meistri tüü’. Linnukidõ lainõ’http://www.setomaa.ee/linnukido-lainoz30.05.2016Õdagutsõh jaoh olliki’ muusiumi tarõh kol’ lindajat vai pilooti: Rein Veskus, Toomas Madisson ja Maarja Malkov.Ilvese Aapo – Kiriväne tseedee Räpinä mehelthttp://www.setomaa.ee/ilvese-aapo-z-kirivane-tseedee-rapina-mehelt27.05.2016Ilvese Aapo (sündünü’ Räpinäh 20. oktoobril 1970) om luulõtaja, prosaist, näüte- ja aokiränik, kunstnik ja muusik, kiä kirotas eesti, võro ja seto keeleh. Filmikunsti opma? Ma’? A võisi’ kül’!http://www.setomaa.ee/filmikunsti-opma-maz-a-voisiz-kulz27.05.2016Aastagal 2012 oll režissöör Matiiseni Mirjami magistritüü dokumentaalfilm “Seto saadik” ja tuu olõ-õi sukugi’ ainumas seto temaatikat pututav film.Lõivu Merlin kauplõmah Põh´amaa laatu päälhttp://www.setomaa.ee/88027.05.2016Läbi aoluu omma’ seto’ ja siih elävä’ käsitüümeistri’ olnu’ kõva’ kaupmehe’.Setomaa koolilatsi majandusoppõ oppõreis Leetuhttp://www.setomaa.ee/setomaa-koolilatsi-majandusoppo-opporeis-leetu27.05.201626 opilast ja 8 oppajat Setomaa neläst koolist naksi’ 23. mail Tensi reise abiga’ Leedu poolõ sõitma. Luhamaa nulk ja haldusrehvorm 100 aastaga iisthttp://www.setomaa.ee/luhamaa-nulk-ja-haldusrehvorm-100-aastaga-iist27.05.2016Kuki’ eissaisva Eesti riigi tekkiminõ 1918. aastagal ja tuuga’ ka’ haldusligu’ muudatusõ’ kujotasi’ hindäst murrangulitsi sündmüisi, om tuuga’ kaasnõnut väikobidõ haldusüksuisi tasandil veid´o uurit.Talina Tehnigaülikoolih om kaemisõst seto juuriga’ emeriitprofessori Laaneotsa Reinu juubelinäütüshttp://www.setomaa.ee/talina-tehnigaulikoolih-om-kaemisost-seto-juurigaz-emeriitprofessori-laaneotsa-reinu-juubelinautus27.05.2016Näütüse avamisõl kolleegi’ ja kuuhtüüpartneri’ iseloomusti’ ummih õnnitluskõnõdõh Reinu ku ütte väiga’ tsihikindlat ja järekindlat inemist, kiä teno nuilõ iseloomujuunilõ om joudnu’ saavuta’ tiidüseh suuri tulõmuisi.Seto organisatsioonõ õgakuinõ kuuhtüü tähistäs juunikuuh saandat juubelithttp://www.setomaa.ee/seto-organisatsioono-ogakuino-kuuhtuu-tahistas-juunikuuh-saandat-juubelit27.05.2016„Üleseto tsõõriklaud om ravitsõnu’ üleseto motivatsiooni,“ ütles Setomaa Valdu Liidu iistvidäjä Timmo Margus, üts pikebäaolisi õgah kuuh setodõ ütitsidõl kuuholõkil osalõja.Ollõtuspühi ja umakultuuripäiv Miktämäelhttp://www.setomaa.ee/ollotuspuhi-ja-umakultuuripaiv-miktamael27.05.2016Miktämäe rahva jaos oll 8. mai erilinõ – ts´assonapühä, umakultuuripäiv ja viil ka’ imädepäiv. Latsiaid Obinitsa muusiumihhttp://www.setomaa.ee/latsiaid-obinitsa-muusiumih27.05.2016Maaselitsast lihavõõtõnihttp://www.setomaa.ee/maaselitsast-lihavootoni28.04.2016Kevväi Seto Talomuuseumih.http://www.setomaa.ee/kevvai-seto-talomuuseumih28.04.2016Verska vald oll jo nelädät kõrda messil „Maalõ elämä“http://www.setomaa.ee/verska-vald-oll-jo-neladat-korda-messil-zmaalo-elamaz28.04.2016Seto valla’, ühinege’!http://www.setomaa.ee/seto-vallaz-uhinegez27.04.2016Setomaa valdu volikogodõl ja vallavalitsuisil omma’ kipõ’ ja ärevä’ ao’. Ette tulõ valmsta’ valdu liitumisi.Vabarna Jalmaril om must vüü kitarrimänguh - nii arvas Lõivu Merlinhttp://www.setomaa.ee/vabarna-jalmaril-om-must-vuu-kitarrimanguh---nii-arvas-loivu-merlin27.04.2016Urbõpäävä oll´ Laossinah kostipäävä ettevalmstushttp://www.setomaa.ee/85927.04.2016Vallavanõba vastavõtul toedi’ abituriendi’ Setomaa valla mõtõhthttp://www.setomaa.ee/vallavanoba-vastavotul-toediz-abituriendiz-setomaa-valla-motoht27.04.2016Meremäe vallavolikogo käve Lätih haldusreformiga’ tutvumahhttp://www.setomaa.ee/meremae-vallavolikogo-kave-latih-haldusreformigaz-tutvumah27.04.2016Käsitüükogo laiv tüür vahtsidõ turgõ poolõhttp://www.setomaa.ee/kasituukogo-laiv-tuur-vahtsido-turgo-poolo21.04.2016Pärnoja Ülle – Setomaa Turismi kimmäs vedosnikhttp://www.setomaa.ee/parnoja-ulle-z-setomaa-turismi-kimmas-vedosnik21.04.2016Setomaa Turismi juubõli puhul käve timäga juttu ajamah Kauksi Ülle.Kost omma’ seto’ siiä’ saanu?http://www.setomaa.ee/kost-ommaz-setoz-siiaz-saanu21.04.2016Lillaku Anti setodõ perinemisest.Mõtsamarju uurja Paali Taimi Määsi küläst.http://www.setomaa.ee/motsamarju-uurja-paali-taimi-maasi-kulast21.04.2016Reimanni Nele tutvustas seto juuriga botaanikut.Piiri välläehitämisest.http://www.setomaa.ee/piiri-vallaehitamisest21.04.2016Käsitüüseldsi Kirävüü vallalitsi ussi päävä’http://www.setomaa.ee/84007.04.201614.-18. märdsil oodi’ Kirävüü naase’ kõiki näpotüühuvilisi seldsi tegemisi kaema.Setomaa külli käsitüüpäiv tulõmah.http://www.setomaa.ee/setomaa-kulli-kasituupaiv-tulomah07.04.201614. juulil 2016 Verska vallah Velnä küläh tulõ käsitüüpäiv.Soomõ-ugri kultuuripääliina kommunikatsioonitüü sai suhtõkõrraldusavvuhindu konkursil preemiahttp://www.setomaa.ee/soomo-ugri-kultuuripaaliina-kommunikatsioonituu-sai-suhtokorraldusavvuhindu-konkursil-preemia07.04.2016Mille tull võit Setomaalõ? Analüüs kultuuripääliina suhtõkorraldusõ juht Laaneotsa Annela. SAATSE NULGA RAHVA TEGEMISE’ – ku küüsüt, sis ütte ja tõist saat õks tiidä’http://www.setomaa.ee/saatse-nulga-rahva-tegemisez-z-ku-kuusut-sis-utte-ja-toist-saat-oks-tiidaz07.04.2016Reimanni Nele käve Saatse elo-oluga tutvumah ja kirot luu. Nikolai Mehilane ehk Mehiläse Mikk saa 80 ja kaes elolõ tagasi.http://www.setomaa.ee/nikolai---mehilane-ehk-mehilase-mikk-saa-80-ja-kaes-elolo-tagasi07.04.2016Riitsaarõ Evari intervjuu Mehiläse Mikuga.Ungarihe Tsirgulõ küllähttp://www.setomaa.ee/ungarihe-tsirgulo-kulla07.04.2016Miktämäel olli' talvidsõ’ külli mängu’.http://www.setomaa.ee/miktamael-olli-talvidsoz-kulli-manguz07.04.2016Külli mängu’ kuuh maslenitsaga'Vahtsõnõ tükk Meremäe vallatiatrih: Järvelill maaha, Järvelill tagasi paari tunnigahttp://www.setomaa.ee/vahtsono-tukk-meremae-vallatiatrih-jarvelill-maaha-jarvelill-tagasi-paari-tunniga30.03.2016Meremäe valla elanikud said Järvelille Reinu tagasi ametissehttp://www.setomaa.ee/setumaa-meremae-valla-elanikud-said-meeleavalduse-jarel-soovitud-vallavanema-tagasi-ametisse29.03.2016Setumaal asuva Meremäe valla elanikud kogunesid täna hommikul vallavolikogu istungile, et toetada vallavanem Rein Järvelille. Uue hääletuse tulemusel valiti umbusaldatud Järvelill taas ametisse. Volikogu esimees astus tagasi.Kuul ja sport käsikäehhttp://www.setomaa.ee/kuul-ja-sport-kasikaeh25.03.2016Kõrvaltkaejalõ või paistuda’, õt om väigagi’ lihtsa tetä’ tippsporti ja k´avvu’ tuulsamal aol koolih, ütles Kudre Doris.Peterburih seto kultuuri päivi ette valmstamahhttp://www.setomaa.ee/peterburih-seto-kultuuri-paivi-ette-valmstamah25.03.2016Pühä valgõpitsilinõ mälehtämisõ päiv Petsereh Seto Majahhttp://www.setomaa.ee/puha-valgopitsilino-malehtamiso-paiv-petsereh-seto-majah25.03.2016Kuus tühja tuulihttp://www.setomaa.ee/kuus-tuhja-tuuli24.03.2016 Kuus Koduvalla saadikut ilmu-õs olulidsele rahvakuuholõkilõKauksi Ülle keväjänäidendi "Vallatrall" I osahttp://www.setomaa.ee/kauksi-ulle-kevajanaidendi-vallatrall-i-osa23.03.2016Nii taa vast ollgi!Uma’ kodoeläjä’ ja siimne’http://www.setomaa.ee/umaz-kodoelajaz-ja-siimnez23.03.2016 Ku siimnekeist maa sisse tsuska-ai, sis olõ-õi sügüse ka’ midägi saia’.Setokõisi puulpühä Talina Vanaliina Päivilhttp://www.setomaa.ee/setokoisi-puulpuha-talina-vanaliina-paivil23.03.20164. juunil kell 15.30 – 18.30 esinese’ Talina Vanaliina Päivil Tornõ väläkul seto koori’.22.III 2016 Taarka 160http://www.setomaa.ee/22iii-2016-taarka-16023.03.2016Pensionäride pidolavvah võeti vasta ka püürdümine Meremäe valla volikogo poolõ, Paabapraasnik parhilla' ja vanastõhttp://www.setomaa.ee/baabaprasnik-obinitsah-ja-muiste23.03.2016Edepoolõ mõtõldõh võisi’ arvada’, õt püüsümä jäävä’ nuu’ pühä’, mäntse’ kohanõsõ’ aoh ja joudva’ minnä’ üteh parhillatsidõ kultuurinormõga’.Käsitüüseldsi Kirävüü vallalitsi ussi päävä’http://www.setomaa.ee/kasituuseldsi-kiravuu-vallalitsi-ussi-paavaz23.03.2016Õga päiv oll huvilisi ja eiski’ Türilt ja Mehikuurmast käve kaejit.Kudre Daisy võit üliopilaisi maailmameistrivõistluisil pronksmedalihttp://www.setomaa.ee/kudre-daisy-voit-uliopilaisi-maailmameistrivoistluisil-pronksmedali23.03.2016Daisy opp Tarto Ülikoolih riigitiidüisi ja tä võit tudengidõ MMi sprindih pronksmedali ja jälitüssõiduh sai 5. kotusõ. Haldusrehvormist märgutas Itse Urmethttp://www.setomaa.ee/haldusrehvormist-margutas-itse-urmet07.03.2016Viimätsel aol õgal puul üle Eesti kõnõldas kõik aig haldusrehvormist ja õgas Setomaalgi’ jätä-äi tuu üttegi’ inemist pututamalda’. Piiriveere Liideri strateegia paremuselt teinehttp://www.setomaa.ee/piiriveere-liideri-strateegia-paremuselt-teine03.03.2016Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas 1. märtsil käskkirja, mille alusel eraldatakse LEADER tegevusgruppidele täiendavat toetust strateegiate kvaliteedi põhjal. Kagu-Eesti tegevusgruppidest on ülekaalukalt parim Piiriveere Liideri strateegia, mis üle-eestilises pingereas on teisel kohal suurima kohaliku tegevusgrupi, Tartumaa Arendussseltsi, strateegia järel. Sündmuisi märtsihhttp://www.setomaa.ee/sundmuisi-martsih02.03.2016Põnnõv nätäl Meremäe Koolihhttp://www.setomaa.ee/ponnov-natal-meremae-koolih02.03.2016 „Tagasi kuuli“ raamõh käve meil pall´o külälisi. Osa näist olli´ mi uma kooli innitse’ opilasõ’. Eesti Vabariigi aastapäiv Verska vallahhttp://www.setomaa.ee/eesti-vabariigi-aastapaiv-verska-vallah02.03.2016Saali tulõjit teredi’ kõgõpäält Eesti ni Seto lipp ja nigu aastapääväle sündsä ja vanah laulusalmihki kiräh: kolmõ kodo värmiga lavakaunistus.MÕTTIT PÄÄLT KOGOKUNDÕ TIIDÜSPÄIVÄ „MAALÕ ELÄMÄ“http://www.setomaa.ee/mottit-paalt-kogokundo-tiiduspaiva-zmaalo-elamaz02.03.2016Seto Instituudi minevä ja vahtsõ aastaga tegemisisthttp://www.setomaa.ee/seto-instituudi-mineva-ja-vahtso-aastaga-tegemisist25.02.2016Jo puultõist aastakka om instituut tegelnü koguteosõ „Setomaa“ kolmanda köüte kokkopandmisõga ja 2017. aastagal taha jõuda’ nii kavvõndõhõ, õt raamadu saasi’ trükkü anda’. Taa kolmanda osa nimest om “Keel, folkloor ja tänapäeva kultuur”Petsere poolõga kuuhtegemisõ’ 2016. aastagalhttp://www.setomaa.ee/petsere-poologa-kuuhtegemisoz-2016-aastagal25.02.20165. märtsil tetäs vallalõ Urmi Evelini, Lillmaa Terje ja Hõrna Rieka valgõ pitsi näütüs, pühitsedäs esä Jevgeni puult Seto maja, pandas siltÜtitsit kuuholõmisi haldusrehvormi as´oh om vaia viil kokko kutsu’, õt ütele meelele saia’http://www.setomaa.ee/29-jaanuaril-oll-seto-kongressi-vanobido-kogo-korralino-kokkosaamino25.02.201629. jaanuaril oll Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kõrralinõ kokkosaaminõ. . Üleseto kuuhtüü – ettevalmstus Setomaa valdu ühinemises?http://www.setomaa.ee/uleseto-kuuhtuu-z-ettevalmstus-setomaa-valdu-uhinemises25.02.2016Süsteemne ja mitmit valdkundõ ühendäv ülesetomaalinõ kuuhtüü aktiviseeru 2006. aastagal, ku luudi mitmõ’ üleseto organisatsiooni’ ja Setomaa Valdu Liidu (SVL) iistvidämisel naksi’ õga kuu kuuh k´auma üleseto organisatsiooni’ ja valdu esindäjä’. Toolõ kümnele aastagalõ võit julgõlt tagasi kaia’ ja piatki’ kaema! Seto esindäjide kandidaate soomõ-ugri maailmakongressilõ saa üles säädi 23. märtsinihttp://www.setomaa.ee/77923.02.2016Soomõ Vabariigih Lahtih 15.-17. juunil 2016 om soomõ-ugri maailmakongressil setokõisil 10 saadigukotust, minkast 1 täütvä’ Petsere poolõ seto’. Soomõ-ugri VII maailmakongressilõ seto saadikidõ esitäminehttp://www.setomaa.ee/soomo-ugri-vii-maailmakongressilo-seto-saadikido-esitamine23.02.2016Timahava toimus VII soomõ-ugri maailmakongress 15.-17. juunil Soomõmaal Lahtih Sibeliusõ Taloh.Seto kultuuri päiv Petsere koolilatsilõhttp://www.setomaa.ee/seto-kultuuri-paiv-petsere-koolilatsilo23.02.201613. veebruaril oll Petsere lingvistilitsõh gümnaasiumih seto kultuuri päiv. Miktämäe vallavaltsus tunnustas Eesti Vabariigi sünnüpäävä puhul inemisi ja virmasithttp://www.setomaa.ee/miktamae-vallavaltsus-tunnustas-eesti-vabariigi-sunnupaava-puhul--inemisi-ja-virmasit23.02.2016Meremäe valla Aasta Tegijä 2015 avvunimetüse saaja’http://www.setomaa.ee/meremae-valla-aasta-tegija-2015-avvunimetuse-saajaz23.02.2016Aasta Tegijä avvuhind andas vällä haridusõ, kultuuri, ettevõtlusõ (majandusõ), spordi ja sotsiaalvaldkunnah. Verska vald tunnustas vallakodanikkõ ja organisatsioonõ Eesti Vabariigi 98. aastapäävälhttp://www.setomaa.ee/verska-vald-tunnustas-vallakodanikko-ja-organisatsioono-eesti-vabariigi-98-aastapaaval23.02.2016Eesti Vabariigi 98. aastapääväl tunnustõdi Verska valla tenokiräga’ ja avvukiräga’ hulka kodanikkõ ja ettevõttidSaarõ Vello ja timä iistvõtmisõ’ – teenetemärgiga õnnistõthttp://www.setomaa.ee/saaro-vello-ja-tima-iistvotmisoz-z-teenetemargiga-onnistot23.02.2016Saarõ Vellolõ tull´ teenetemärk ettevõtlusõ ja kohaligu elo edendämise iist Põlvamaal, a niisamatõ kohaligu spordielo edendämise ni intellektipuudõga noortõ Maarja külä tugõmisõ iist. Saarõ Vello om kõgõpäält tuntu Verska sanatooriumi juhina, seto aktivistina ja tä om pikält olnu Verska vallavolikogo liigõh, ollõh viimädse kolmõ kuuhsaisu esimiis. President Ilves and´ teenetemärgi’ üle inne eissaisvuspäivä, 23. veebruaril. Tormi Aleksa latsõpõlv linnatõh ja sattõhhttp://www.setomaa.ee/tormi-aleksa-latsopolv-linnatoh-ja-sattoh22.02.2016Aleksa om sündünü 1927. aastagal Pööni küläh ja rohkõmb ku Tormi Aleksa, om tä tiidä’ ku Pööni Aleksa. Nassari Elvi, kuis möödusi Soomõ-Ugri Kultuuripääliina aasta Sul ja Talina setodõl?http://www.setomaa.ee/nassari-elvi-kuis-moodusi-soomo-ugri-kultuuripaaliina-aasta-sul-ja-talina-setodol21.02.2016Soomõ-ugri kultuuripääliina aasta joud´ suurdõ pääliina nätä’ sis, ku tetti Eesti Vabaõhumuuseumih keväjä vahtsõnõ seto talo vallalõ – muuseumi oll´ üteh Setomaa setodõga linnanu ka Tsirk! Nii saiõ’ Talina ni Talina-tagodsõ’ setoki’ as´ast osa. Midä om tett ja midä tetäs Setomaa Talomuuseumihhttp://www.setomaa.ee/mida-om-tett-ja-mida-tetas--setomaa-talomuuseumih21.02.2016Aastaga tekk tõisist erineväs tuu, õt mino ja Saatse muusiumi tegemisi käve üle kaemah Kultuuriministeeriumi perräkaemisõ komisjon. Setomaa noorõ’ kävevä’ pääliinah laadolhttp://www.setomaa.ee/setomaa-nooroz-kavevaz-paaliinah-laadol21.02.2016Setomaa Valdu Liit om kõgõ tugõnu koolilatsi majandusoppust, firmadõ luumisi ja laadolkäumisi. Messel om Seto Külävüü nätä’http://www.setomaa.ee/messel-om-seto-kulavuu-nataz21.02.2016Aastaga alostus om turismisektorih messe aig. Viimätsel kolmõl aastagal om Setomaa Turismi esindüs olnu’ Matka messil Helsingih, Balttouril Riiah ja Tourestil TalinahPerändihoitja tiitli’ Setomaa meistridõlõ!http://www.setomaa.ee/perandihoitja-tiitliz-setomaa-meistridolo21.02.2016Innebidi om Perändihoitja tiitliga’ Setomaa käsitüülisi tunnustõt 2012. aastagal Ahto Raudoja, raamadu „Seto tsässonad“ koostamisõ iist ja 2006. aastagal Anna Kõivo, seto traditsioonilitsi käsitüüvõttidõ tutvustamisõ ja alalõhoitmisõ iist."Maale elama“ infopäevad kogukondadelehttp://www.setomaa.ee/maale-elamaz-infopaev-kogukondadele09.02.2016Veebruaris toimuvad neljas kohas - Põlvas, Viljandis, Tartus ja Jõgeval - "Maale elama" infopäevad.Timmo Margusõ kõnõh Setomaa Valdu Liidu vahtsõaastagapidolhttp://www.setomaa.ee/timmo-marguso-konoh-setomaa-valdu-liidu-vahtsoaastagapidol26.01.2016Hüvvämiilt tege mi kümneaastagatsõ kuuhtüü tulõmuslikkus. Minevä aastaga sai valmis ettevõtlus- ja kultuurikeskus Petsereh vai Petsere seto maja, Eesti Vabaõhumuusiumih seto talo, Obinitsa oll soomõ-ugri kuluuripääliin, oll Seto Folk, kunigriigipäiv, kostipäiv, etendüs „Obinitsa“. Nuu’ ja viil hulga väikoppi üritüisi om toonu’ mi mano tuhandit inemisi, kiä’ omma’ toetanu’ ummi osaluskuludõga’ mi piirkunda. Õt kõik höste lääsi’, sis tuu jaost mi kõik olõ midägi’ tennü’, kukimuudu avitanu’.Kiä ja kui ja kellega – seto valla’, ühinege’ ütte!http://www.setomaa.ee/kia-ja-kui-ja-kellega-z-seto-vallaz-uhinegez-utte26.01.2016Setomaa om parhilla’ sändsehsamah saisuh, ku om olnu eestläse’ mitu kõrda – aolugu and võimalusõ saia’ ummiga ütte ja aia’ asju kuuh uma rahva edesikestmise nimel. Setomaa Valdu Liit jagi avvuhttp://www.setomaa.ee/svl-jagi-avvu26.01.2016 Setomaa Valdu Liit jagi 15. jaanuaril vahtsõaasta pidol aupaprit silmäpaistuvidõ tegodõ iist 2015. aastagal.Aupaprit anti 2015. aastal välläpaistuvidõ tegodõ iist setodõlõ mitmithttp://www.setomaa.ee/aupaprit-anti-2015-aastal-vallapaistuvido-tegodo-iist-setodolo-mitmit26.01.2016Soomõ-Ugri Kultuuripüääliina aasta tõmmas avvuhindu ka muialt SetomaalõAvvumuna' Soomõ-Ugri Kultuuripääliin 2015 Obinitsah kõrraldajilõhttp://www.setomaa.ee/avvumuna-soomo-ugri-kultuuripaaliin-2015-obinitsah-korraldajilo26.01.2016 Soomõ-Ugri Kultuuripääliin 2015 Obinitsah Avvumuna omanikus ja hõimutsirgupuja hoitjas sai’ väsümäldä’ tüü iistKultuuripääliina Tsirk anti ungarlaisilõ hoita’http://www.setomaa.ee/kultuuripaaliina-tsirk-anti-ungarlaisilo-hoitaz26.01.20167. jaanuaril, talsipühäl, anti Obinitsah soomõ-ugri kultuuripääliina tiitli ja tunnustsirk ungarlaisilõ, kiä’ hoitva’ timmä s´oo aastaga joosul. Ungarih kandva’ soomõ-ugri kultuuripääliina tiitlit kats väigokõist kotust – Veszprem, koh eläs 60 000 inemist, ja Iszkaszentgyörgy vai Pühä Jüri külä, koh om 2050 inemist. Kohe ja kinkõ mano lätt tsirk säält edesi, tuud tiiä-äi viil kiäki’.Seto Külävüül tulõ teküs aastak, lupa Pärnoja Üllehttp://www.setomaa.ee/seto-kulavuul-tulo-tekus-aastak--lupa-parnoja-ulle26.01.2016Paistus, õt ka’ s´oo aastak tulõ teküs. Saaboldahe ehitedäs kohvkut, Podmotsah nakas vahtsõnõ puhkõmaja külälisi vasta võtma. Vana Jüri seebikoda plaan aprillih ussõ’ vallalõ tetä’ ja hoita’ säänestmuudu terveh aastak. Andri-Peedo kitsõtalo ehtäs vahtsõ lauda, agroturism võtt sääl huugu. Verska Sanatooriumil saa vasta suvvõ valms viil üts hoonõh – ravikorpus. Kindlahe om olulitsi arõndusi viilgi’.Taarka Perimüstiatri tegemisõ’ 2015 ja 2016http://www.setomaa.ee/taarka-perimustiatri-tegemisoz-2015-ja-201626.01.2016Mi väiga’ looda, õt suvõl õks om latsilaagri ja tulõ vällä ka’ vahtsõnõ setokeeline lavastus Vahtsõ Testamendi päält.2015. aastaga seto näpotüü teema-aastagas oll pilo.http://www.setomaa.ee/2015-aastaga-seto-napotuu-teema-aastagas-oll-pilo26.01.2016 Kaemi’ tagasi ja edesi käsitüü kogo tegemistele, kuts Kala IngritKülä’ ku soomõ-ugri rahvidõ elojovvu lätte’http://www.setomaa.ee/kulaz-ku-soomo-ugri-rahvido-elojovvu-lattez26.01.20168.-9. jaanuaril 2016 toimu Obinitsa küläkeskusõh soomõ-ugri külli foorum.Setomaa ettevõtlusõst. Leima Aarnehttp://www.setomaa.ee/setomaa-ettevotlusost-leima-aarne26.01.2016Setomaa ettevõttist omma’ pia kõik väiko’ ettevõttõ’ vai sis säntse’, koh om tüükotussit veidebä ku kümme.Obinitsa muusium vahtsõh aastagahhttp://www.setomaa.ee/obinitsa-muusium-vahtsoh-aastagah26.01.2016Ma’ Obinitsa muusiumih ollõh mõtlõ no’ inäbä ku varahappa, õt mia’ tuu muusium õks om ja kuismuudu timäst pääle innidse elo kraami hoitmisõ meele kõigilõ api ja tarkust olõs parhillatsõh õgapäävätseh eloh. Mi olõ kolmõgese ja püvvä joudupiteh ütstõõsõ tõtna vanna ja vahtsõt kokko siädä’, õt muusium jääsi’ alalõ ja veesi’ seto kultuurilist elämist ka’ edesi kavvõbahe aigu. Seto Joulumaahttp://www.setomaa.ee/seto-joulumaa26.01.2016Joulu’ om muinasjutulitsõlt illos aig. Seto Joulumaa ommõgi’ muinasjutt suurilõ ja väigokõisilõ! Ilmu Kalkuni Andreasõ raamat „Seto laul eesti rahvaluulõtiidüse aoluuh“http://www.setomaa.ee/ilmu-kalkuni-andreaso-raamat-zseto-laul-eesti-rahvaluulotiiduse-aoluuhz26.01.2016Raamadu päälkiri om eesti keeli „Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole.“ Vällä om tä ant Eesti Kirändüsmuuseumi tiidüskirästüseh Tartoh 2015. a ja s´oo raamat om 33. köüde’ Eesti Rahvaluulõ arhiivi toimõtistõst. Kuningriik om eiski ku määnegi Setomaa ilosa elo mutelhttp://www.setomaa.ee/kuningriik-om-eiski-ku-maanegi-setomaa-ilosa-elo-mutel26.01.2016Naa’ pildi’ omma’ täüs seto rahva ja ka küläliste tegemisi, kelle sälä takast paistus Setomaa hindä nägo. Seto kuningriigipäävä’ om raamatohe raothttp://www.setomaa.ee/seto-kuningriigipaavaz-om-raamatohe-raot26.01.2016Ku raamadu jaost naksi kraami kokko korjama, sis mi mõtli, õt mis tuu sis ar’ olõ-i, kõik oll´ jo õkva eelä’! Noored Setomaale toetusskeemi taotluste esitamise tähtpäev on 1. veebruarhttp://www.setomaa.ee/noored-setomaale-toetusskeemi-taotluste-esitamise-tahtpaev-on-1-veebruar18.12.2015Rahandusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtpäev on 1. veebruar 2016.Sündmusõ’ aastavahetusõ aiguhttp://www.setomaa.ee/sundmusoz-aastavahetuso-aigu15.12.2015Midäs tetä', kohes minnä'? Tast lövvät vastusõ!Rannu-Ideon Rea - Setodõ kultuurisaadik Pariisihhttp://www.setomaa.ee/rannu-ideon-rea----setodo-kultuurisaadik-pariisih15.12.2015Seto’ omma’ sääne rahvas, õt ütskõik kohes sa läät, mõni seto õks om iih uutmah. Nii läts ka setodõ suurõ Pariisih käumisõga, koh tull´ vällä, õt setosit vasta võtnu Eesti kultuuriesindäjä Prantsusmaal Rannu-Ideon Rea om umakandi seto tütrik.Jõulupuu’ pildi pääle!http://www.setomaa.ee/joulupuuz-pildi-paale15.12.2015Ilosat pühiaigo suuv Vabarna Jane, Setomaa ülembsootskaMiilde tulõtõh, mõtõldõh... Mõnõ’ küüsümüse’ Vabarna Anne nimelise umakultuuripreemia laureaadõlõhttp://www.setomaa.ee/miilde-tulotoh-motoldoh-monoz-kuusumusez-vabarna-anne-nimelise-umakultuuripreemia-laureaadolo15.12.2015Mõnõ’ küüsümüse’ Vabarna Anne nimelise umakultuuripreemia laureaadõlõVabarna Anne nimelise umakultuuripreemia algusõ manohttp://www.setomaa.ee/vabarna-anne-nimelise-umakultuuripreemia-alguso-mano15.12.2015Lõvi Laine ja Siruli-Makko Sirje meenutasõ' Vabarma preemia alostustSarvõ Õiõ Mälestüisi Vabarna Annesthttp://www.setomaa.ee/sarvo-oio-malestuisi--vabarna-annest15.12.2015Päämätselt tiiä ja tunnõ läbi vanaimä Mat´o (Anne kõgõ vanõp lats) jutta Annest. Õgas kõiki sugulaisi jovvaki-i uma eloiäh väiga’ kõrdapiteh tunda’, näid tiidäski’ päämätselt jutta perrä. Ja ka’ perre kõiki jutta tohi-i edesi kõnõlda’.Kunsti Tiiu. Hoiõt varandusõ’. Vabarna Annehttp://www.setomaa.ee/kunsti-tiiu--hoiot-varandusoz-vabarna-anne15.12.2015Seto talomuusiumi erilitsõ tähelepanu all om seto lauligu’, nuidõ siäh ka’ Vabarna Anne ja timä loomingut tutvustavidõ materjalõ kogominõ.Riitsaarõ Evar – aastak aigu Soomõ-Ugri Kultuuripääliina 2015 liinapäähttp://www.setomaa.ee/riitsaaro-evar-z-aastak-aigu-soomo-ugri-kultuuripaaliina-2015-liinapaa15.12.2015Lasõmi liinapääl miilde tulõtada’ erilist, tihedät ja ilosat aastakka avvuväärilitseh esindüsaamõtih.Ungarih peeti jo’ ar’ soomõ-ugri kultuuripääliina 2016 eel-avapidohttp://www.setomaa.ee/ungarih-peeti-joz-arz-soomo-ugri-kultuuripaaliina-2016-eel-avapido08.12.2015Laaneotsa Annela: 60 000 eläniguga’ Veszprem ja 2050 eläniguga’ Iszkaszentgyörgy rõõmusti’ avapidol, mia oll Iszkaszentgyörgyh lossih, külälisi kohalikõ latsi laulu- ja tandsuesinemisiga’.Linnu Helvi: laulminõ om hingele hüähttp://www.setomaa.ee/linnu-helvi-laulmino-om-hingele-hua08.12.2015Toe Anu küsüs Linnu Helvi käest:Koh sa olõt sündünü’, määne om su pereh ja muud.Seto nätäl Pariisihhttp://www.setomaa.ee/seto-natal-pariisih05.12.2015Inne, ku paarkümmend setot ja setodõ sõpra Pariisi erinevidõ linnukidõga vai autoga joud´, oll´ Estonian Air kinni pant ja Pariisih peräst õkva toimunu terrorirünnakit joba muuseumi’ ja kohvigu’ vallalõ tett. Pärnoja Ülle ja Andresoni Sigre: Mi käve opireisil Skåne ja Bornholmi maanukahhttp://www.setomaa.ee/parnoja-ulle-ja-andresoni-sigre-mi-kave-opireisil-skane-ja-bornholmi-maanukah05.12.2015Seto Külävüü sai Eesti söögi poolõ päält EDEN konkursil kolmada kotusõ. Oktoobrih olli’ Andresoni Sigre, Kruusamäe Sirje ja alakirotanu’ Skåne ja Bornholmi maanukah opireisil. Skåne opireisi pääl oll pall´o kaemist ja maitsmist. Valvamiskaameraga’ võitlusõhe vargidõga’!http://www.setomaa.ee/valvamiskaameragaz-voitlusohe-vargidogaz05.12.2015 Mi sis küüsse eishindä käest, õt midä mi saa uma vara hoitmisõs eis’ ar’ tetä’.Näütüs „Säidse sõsart“http://www.setomaa.ee/nautus-zsaidse-sosartz05.12.20151. detsembrist kooni’ 10. detsembrini om Obinitsa muusiumih kaemisõst väläh näütüs „Säidse sõsart“.Siksälä raamatidõ ilmumisõ pido Miss´ohhttp://www.setomaa.ee/73105.12.2015Siksälä om üts ütlemäldä mustinõ ja põnnõv paik nii kohaligõ inemiste ku aoluu uurjidõ jaost. Hino järve veereh, Kalmõhtõ mäe päält Siksälä talo maie päält om lövvet vanno ehtejuppõ ja inemistel om kõrvoh sääl kunagi olnu kerigu kellä helü. Tuud, õt kotus om eriline, tundva’ seenimaani hobõsõ’, pini’ ja latsõ’.19. novembril oll Obinitsa raamadukogoh Vananurmõ Ilmar uma vahtsõ raamaduga’ „Armastan“http://www.setomaa.ee/19-novembril-oll-obinitsa-raamadukogoh-vananurmo-ilmar-uma-vahtso-raamadugaz-zarmastanz05.12.2015Kohalõ oll tulnu’ hulga rahvast, hallõ, õt kõik maha-as ütte tsõõri istma, näil tull kullõlda’ nulgatakast. Ilmar ja tõõsõ’, kiä’ tahtsõ’, loi’ tuust raamatust luulõtuisi. Ilmari mänge pilli ja mõnõ laulugi’ saimi’ ütehkuuh ar’ laulõtus.Lõivu Merlin : Merca vahtsõnõ raamat "Jututulbad" ilmuhttp://www.setomaa.ee/loivu-merlin--merca-vahtsono-raamat-jututulbad-ilmu05.12.2015Raamaduh om kuus tävveste umaette juttu ja lugõma võit naada’ ütskõik mäntse jutusõ mant. Verska orienteerumisklubi Peko pidi 25. sünnüpäivähttp://www.setomaa.ee/verska-orienteerumisklubi-peko-pidi-25-sunnupaiva05.12.2015Novembrikuu 7. pääväl tähist Verska OK Peko uma 25. tegevusaastakka.Oll illos lustilinõ ja rõõmsa sünnüpäiv.XXI Seto muinasjutupäiv Mikitämäelhttp://www.setomaa.ee/xxi-seto-muinasjutupaiv-mikitamael05.12.201520. novembril kogosi’ Mikitämäe vallamaja saali säntse’ inemise’, kinkalõ meelüse’ muinasjutu’.Helmekaala’ peivä’ uma lauluimä Anna Linnupuu sünnüpäivähttp://www.setomaa.ee/helmekaalaz-peivaz-uma-lauluima-anna-linnupuu-sunnupaiva05.12.201519. märdikuu pääväl 1925 Petseri maakunnah Tääglüvä küläh sündünü Anna Kuslapuu (1949. aastast mehe perrä Linnupuu) om lõpõtanu Obinitsa 6-klassilidsõ algkooli ni Petseri eräummõlusõ kooli. Setomaa Valdu Liit taht tunnustada’ Setomaa tublisit inemisi ja väärt teko.http://www.setomaa.ee/setomaa-valdu-liit-taht-tunnustadaz-setomaa-tublisit-inemisi-ja-vaart-teko05.12.2015Setomaa Valdu Liit taht tunnustada’ Setomaa tublisit inemisi ja väärt teko. Pallõmi esitädä’ kandidaatõ!Saaremaa Mari -80http://www.setomaa.ee/saaremaa-mari--8005.12.2015 Sarvõ Õiõ: Mi või niikavva olla’ uhkõ’ ja julgõlt kõnõlda’, õt meil om uma kultuur, ku meil om säntsit naisi ku Saarõmaa Mari. Oodami kostipäävä kohvkidõ kirjapandmist!http://www.setomaa.ee/oodami-kostipaava-kohvkido-kirjapandmist05.12.20152016. aastagal tulõ jal’ Seto Külävüü kostipäiv! 13. august om põhipäiv, 14. augustil pakumi külälisilõ viil tegevust – omma’ opitarõ’ ja mõnõh kohvkuh peräpütüpäiv. Kohvkidõ registriirminõ om avat kooni’ 5. veebruarini’. Järgmätse aastaga kostipääväle oodami õnnõ registreerit kohvkit. Verskah olnu’ opilasvirma laadal võidi’ kõik osavõtja’http://www.setomaa.ee/verskah-olnuz-opilasvirma-laadal-voidiz-koik-osavotjaz05.12.201521. novembril oll Verskah II rahvusvahelinõ opilasvirmadõ konkurss-laat „Üle piiri turundus“.SEIK üleseto üritushttp://www.setomaa.ee/seik-uleseto-uritus19.11.2015toimub 27. novembril Mikitamäe Ettevõtjate Klubi eestvedamisel.Infopäev Leader toetuse tutvustamiseks 26. novembrilhttp://www.setomaa.ee/infopaev-leader-toetuse-tutvustamiseks-26-novembril16.11.2015Piiriveere Liider kutsub Räpina, Värska, Orava, Mikitamäe, Meremäe ja Misso valdades tegutsevaid ettevõtjaid, mittetulundussektori ja kohalike omavalitsuste esindajaid infoseminarile 26. novembril 2015 kell 15.00 Räpinasse Põlvamaa Keskkonnamajja (Kalevi 1a). Piiriveere Liider: meetmenõustajate konkursshttp://www.setomaa.ee/piiriveere-liider-meetmenoustajate-konkurss16.11.2015MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja konkursi tegevusgrupi piirkonda (Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Räpina ja Värska vald) meetmenõustajate leidmiseks (VÕS lepingu alusel). Konkursi tähtaeg on 30. november 2015."EHE Setomaa" - jagame turismivaldkonnas tunnustust!http://www.setomaa.ee/jagame-turismivaldkonnas-tunnustust-ehe-setomaa10.11.2015KES VÕI MIS ON 2015.A SETOMAA TURISMIVALDKONNA PÄRLID? Ootame ettepanekuid tunnustuseks 13. novembrini. Konkursi eesmärk on tõsta Setomaa kui reisisihi mainet ja konkurentsivõimet. Loe asjast lähemalt ja tee oma ettepanek.VI Setomaa hariduskonvõrents „Noorõ' ja Setomaa“http://www.setomaa.ee/vi-setomaa-hariduskonvorents-znooro-ja-setomaaz10.11.2015riidi, märdikuu 27. pääväl 2015 kell 12.00 Mikidämäe Koolih Seto käsitöölised mardilaadal Tallinnashttp://www.setomaa.ee/seto-kasitoolised-mardilaadal-tallinnas06.11.2015Sündmuisi novembrihhttp://www.setomaa.ee/sundmuisi-novembrih01.11.2015Miä tulõmah Setomaal novembrihUmatettü söögi’ ja joogi’, laulu’ ja tandsu’ ka – Eesti vabaõhumuusiumih peeti rehekuu 10. pääväl jäl’ seto mihklipäivä.http://www.setomaa.ee/umatettu-soogiz-ja-joogiz-lauluz-ja-tandsuz-ka-z-eesti-vabaohumuusiumih-peeti-rehekuu-10-paaval-jalz-seto-mihklipaiva01.11.2015Mihklinädäli tull´ tarõsainu vaihit sammõlda’, nurmõtüü’ naksi’ valmist saama ja mõtõldi jo’ käsitüü pääle.SETOMAA – VEEREMAA KUNIGRIIK 16.10 – 08.11.2015http://www.setomaa.ee/setomaa-z-veeremaa-kunigriik-1610-z-0811201501.11.201516. oktoobrist kooni’ 8. novembrini’ om ERMi näütüsemajah (Kuperjanovi 9) kaemisõst vällä pant Prantsusõ pildstäjä Jérémie Jungi pildi’ „Setomaa – veeremaa kunigriik“.Lugõmissoovtus. Lõivu Merlin.http://www.setomaa.ee/lugomissoovtusloivu-merlin01.11.2015Setomaa sootska Laaneotsa Annela kirot reisiraamadu “Rööprähkleja rahunemiskatse”, minkõ and vällä kirästüs Petrone Print.Noorõ’, tüü ja tulõvik omma’ teema’http://www.setomaa.ee/13-oktoobril-saiz-seto-kasituu-kogo-aktiivsobaz-liikmoz-kokko-obinitsah01.11.201513. oktoobril sai’ Seto Käsitüü Kogo aktiivsõba’ liikmõ’ kokko Obinitsah. Verskah tunnustõtti nuuri lugõjithttp://www.setomaa.ee/verskah-tunnustotti-nuuri-lugojit01.11.201522. oktoobril oll Verska raamadukogoh tõist kõrda lugõmisvõistlusõ kokkovõttidõ tegeminõ ja avvuhindu loosminõ.Süküs Obinitsa muusiumihhttp://www.setomaa.ee/sukus-obinitsa-muusiumih01.11.2015Kuu saa läbi ja no’ om õigõ aig üle kaia’, õt midä sis olõmi muusiumih tennü’ ja kuis meil om lännü’. Tarrõ olõmi kobendanu’ hindä perrä, lämmi les´o uut lesataiji ja pererahvas külälisi. Pakumi tsäid, kohvi ja muusiumi kultuuritarkuisi. Seto Kongressi 94 aastathttp://www.setomaa.ee/seto-kongressi-94-aastat01.11.2015Villem Ernits kirot´ inne kongressi: „I Seto kongressi ülesandõ’ omma’ suurõ’. Taa piat uma sõna ütlemä kõigi seto elo küsümüisi kottalõ, taa piat setodõlõ saama nigu uma asutav rahvuskogo.“RAS’KEM MOROT – HÕIMUMOROhttp://www.setomaa.ee/raszkem-morot-z-hoimumoro01.11.2015 Ütehkuuh laulõti hõimupäivi aigu Obinitsah, Tartoh, Ramsil ja Otepääl. Jutust tull´ ka samalaadi ütine kontsertreis ersa-moksa maie pääl. Sarvõ Õiõ - 60http://www.setomaa.ee/sarvo-oio---6001.11.2015Õiõ käest küsüs timä elo kotsilõ tütär Sarvõ MaarjaLeelokoor Leiko pandsõ uma pargi poolka pääle!http://www.setomaa.ee/leelokoor-leiko-pandso-uma-pargi-poolka-paale01.11.201551. aastakka tegutsõnu leelokoor Leiko kutsõ 4. oktoobril Verska Kultuurikeskusõhe kokko lähebä’ leelopargi’ ja tandsorühmä’, õt ütidsel iloõdagul kokko köütä’ Leiko koorikõnõ. Sündmuisi oktoobrih 2015http://www.setomaa.ee/sundmuisi-oktoobrih-201501.11.2015Miä om olnu' huv´tavat sügüse Setomaal.Seto Külävüü sai EDEN konkursil III kotusõhttp://www.setomaa.ee/seto-kulavuu-sai-eden-konkursil-iii-kotuso01.11.2015S´oo sügüse oll Eestih EDEN konkurss „Eestimaa avastamalda’ aardõ’ 2015. Turism ja kohalik söögitraditsioon“. Setomaa Turism kirot Setomaa puult kandidiirmisõ avaldusõ ja Seto Külävüü sai konkursil kolmada kotusõ. Tuu om suur tunnustus kõigilõ söögi valdkunnah tegutsõjilõ Seto Külävüül. Ait´umma kõigilõ!50 aastakka Obinitsa latsiaidahttp://www.setomaa.ee/50-aastakka-obinitsa-latsiaida01.11.201512. oktoobril peeti Obinitsa latsiaia 50. sünnüpäiväSKVK kuulut vällä avvunimetüse'http://www.setomaa.ee/skvk-kuulut-valla-avvunimetuse01.11.2015Setomaa Sünnüpääväl, 9.oktoobril Obinitsah and Vanõmbite Kogo üle seto lipu' tiitlisaajile.Võro Instituut pidä Obinitsah sümpoosionihttp://www.setomaa.ee/voro-instituut-pida-obinitsah-sumpoosioni14.10.2015Obinitsas galeriis ”Hal’as kunn” 30. oktoobril 2015 sümpoosion Läänemeresoomlaste eesnimed 13.-18. SAJANDIL / Õdagumeresuumlaisi edenimeq 13.-18. aastasaal Vabarna-preemiale saab esitada kandidaate 27. novembrinihttp://www.setomaa.ee/vabarna-preemiale-saab-esitada-kandidaate-27-novembrini12.10.2015Seto kultuuri nädala viktoriinhttp://www.setomaa.ee/seto-kultuuri-nadala-viktoriin08.10.2015Obinitsa muuseumi vahtsõt huuaiga tutvustas Sarvõ Õiõhttp://www.setomaa.ee/obinitsa-muuseumi-vahtsot-huuaiga-tutvustas-sarvo-oio29.09.2015Pääle kraami hoitmisõ ja kogomisõ om tähtsä, õt kuis innist täämbäiste päivä tuvva’ säänestmuudu , õt kõigil külälisil olõs huvtav ja nä saasi’ sääl olõmisõst määnestki’ tarkust hindäle üteh võtta’.Merca kõnõlõs Ahoalotsist Õuruupahhttp://www.setomaa.ee/merca-konolos-ahoalotsist-ouruupah29.09.2015Mille nä tulõva’ tõõsõ (hüve-)riiki ja edimätse as´ana nakasõ’ esitämmä nõudmisi söögi, joogi, päävar´o ja hoitmisõ kotsilõ? Mille ma pia Eesti lõunõpiiril sõitõh kest üüd tõestamma, õt mi massinah olõ-õi üttegi’ illegaali? Tegeligult plusspunkt Eesti piirivalvajilõ.Noorõ’ omma’ mi tulõvikhttp://www.setomaa.ee/nooroz-ommaz-mi-tulovik-saare-vello-seto-kongressi-vanobido-kogo-paavanop25.09.2015Ku Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kamandamisõ’ vilja kandva’, sis saava’ s´oo aastaga lõpuh Setomaal elävä’ 21-40aastagatsõ’ noorõ’ küüsüdä’ rahaapi uma elämisõ kõrdategemise jaostJo mitukümmend aastakka kõrraldõt ümbre Verska järve juuskmist.http://www.setomaa.ee/jo-mitukummend-aastakka-korraldot-umbre-verska-jarve-juuskmist25.09.2015Kõgõ kipõbalt juusk Gion Schnyder Verska Peko klubist, timä aig oll 17.21.Seto Latsi Kuul Talinah alost süküshuuaiguhttp://www.setomaa.ee/seto-latsi-kuul-talinah-alost--sukushuuaigu25.09.2015Seto Latsi Kuul om kats kõrda kuuh tõõsõpäivtsidõ kell 18 Wismari 32.Raua Siina 85!http://www.setomaa.ee/raua-siina-8525.09.2015Raua Siina ehk passi perrä Zinaida Raud om üts Uusvada külä vahvatõst memmedest. Ku õs tulnu Meremäe kandi Hõpõhelme koori noorõmbidõ käest tiidäandmist, õt Siina s´oo süküs 25. septembril 85 täüs saa, õs mõistnu niipall´o pakkugi. Aastakümnit om tä leelokoorih ria pääl olnu, iist võtnu, perrä laulnu ja ku vaia, killõt ka ülnü, jutt selge, miil rõõmsa. Näütekiränigu’ Ungarih maailmakongressil 3.09-07.09.2015http://www.setomaa.ee/nautekiraniguz-ungarih-maailmakongressil-309-0709201525.09.2015Ungari oll´ s´ookõrd valinu kongressipaigas Balatoni veereh olõva liinakõsõ Badacsony ja pääteema oll´ näütekirändüs. Tuuperäst kutsõ kavvaaignõ soomõ-ugri kirändüste assotsiatsiooni asutaja ni esimiis Valtoni Arvo kongressilõ ka mu’, Kauksi Ülle ja Merca. Saatse Seto muuseum uut küllä kodokandi rahvast ja kavvõlitsi võõrithttp://www.setomaa.ee/saatse-seto-muuseum-uut-kulla-kodokandi-rahvast-ja-kavvolitsi-voorit25.09.2015SAATSE SETO MUUSEUM jääs külh suurõmbist kotussist peris kavvõ, a suvõaig om muuseumiperre jaost õks tõsinõ tüüaig.Tarrosõ Aira pand Obinitsa Paasavolle laulu sissehttp://www.setomaa.ee/tarroso-aira-pand-obinitsa-paasavolle-laulu-sisse25.09.2015Obinitsah peeti paasapäävä aigu jo mitmadat vuuri maha' paasavollePetrone Epp arvustas suvõetendüsi „Non-stop SETO“ ja „Obinitsa“http://www.setomaa.ee/petrone-epp-arvustas-suvoetendusi-znon-stop-setoz-ja-zobinitsaz25.09.2015Ma olõ-õi seto. Ku kõrraga’ hõigati lavalt „kiä teist om eestläne?“, sis ma ai hilläkeiste uma käe püstü. Mõni oll õks viil.Paar päivä inne maar´apäivä ni Radaja vestivali tulli’ Sõsarõ leelopargi laulja’ pikält Kaasani-sõidult.http://www.setomaa.ee/67725.09.2015Kol’ põimukuu päivä, 23.-25. oll´ Tatarimaa pääliina küle all Krutuška küläkeseh suur rahvastõvahelinõ muusigapido. Kokko oll´ tulnu säänest ja määnest rahvast üle Vinnemaa ja muialtki. Etnokultuuri vestivalil oll´ pääle tatarlaistõ eri kubõrmangõ vindläisi, tšuvassõ, marisit, mordvalaisi, baškiire, tõvalaisi, jakuutõ. Seto näpotüülisõ’ kavvõndõh Udmurdimaalhttp://www.setomaa.ee/seto-napotuulisoz-kavvondoh-udmurdimaal25.09.201517.-23. august oll Udmurdimaal rahvusvahelinõ s´ooaolinõ piili pääl kudamisõ vestival KROSNA teemal „Tiranik pikk ku elo“.SOOMÕ-UGRI KULTUURIPÄÄLIIN 2015 OBINITSAH SETOMAAL ÜLDINÕ ÜLEKAEHUShttp://www.setomaa.ee/soomo-ugri-kultuuripaaliin-2015-obinitsah-setomaal-uldino-ulekaehus25.09.2015Augusti keskpaigah ca 50 sündmust, kokko ca 20 000 osalõjat. Tsirku ja soomõ-ugri rahvastõ lippõ om viid õgasugu sündmustõlõ – tutvustõt hõimurahvit. Laaneotsa Annela esinesi' 21. septembril olnu’ ÜRO Inimõiguisi Nõvvokogo 30. istungjärgul Genfihhttp://www.setomaa.ee/laaneotsa-annela-esinesi--21-septembril-olnuz-uro-inimoiguisi-novvokogo-30-istungjargul-genfih25.09.2015 ÜRO põlisrahvidõ õiguisi eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz: Soomõ-ugri kultuuripääliinu programmi kogõmusõst võisi’ ka’ tõõsõ’ maailma põlisrahva’ oppiSoome-ugri kultuuripealinnade programmi seati eeskujukshttp://www.setomaa.ee/soome-ugri-kultuuripealinnade-programmi-seati-eeskujuks23.09.201521. septembril toimunud ÜRO Inimõiguste Nõukogu 30. istungjärgul Genfis tunnustas ÜRO põlisrahvaste õiguste eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz oma sõnavõtus soome-ugri kultuuripealinnade programmi kui eeskuju kodanikualgatusest, mis põhineb rahvaste keelesuguluse väärtustamisel ning toetab arengut kohalikul tasandil. Eriraportööri hinnangul võiks soome-ugri kultuuripealinnade programmi kogemusest õppida ka teised maailma põlisrahvad. Nedsäjä külä ehit vahtsõ var´oalodsõhttp://www.setomaa.ee/67222.09.2015S´ool suvõl oll Nedsäjä küläh kipõp ku muido, kõigi tõisi töie kõrvalt joudsõ’ küläinemisõ’ tetä’ küläplatsi pääle vahtsõ var´oalodsõ.Lummo Kati laululaagri tõi kokko üle poolõsaa seto laulu huvilisõhttp://www.setomaa.ee/lummo-kati-laululaagri-toi-kokko-ule-poolosaa-seto-laulu-huviliso22.09.2015Augustikuu lõpuh oll Verska vallah Nedsäjä küläh edimäne seto leelo laagri. Laagri oll pühendet Nedsäjä küläst peri kuulsa seto lauluimä Jekaterina Lummo (1915-1995) saandalõ sünnüaastapääväle.Tulemas on ekskursioon "Ülikuul rattil" Põhja-Setomaalhttp://www.setomaa.ee/tulemas-on-ekskursioon-ulikuul-rattil-pohja-setomaal20.09.2015Seto Instituut korraldab 26. septembril väljasõidu "Ülikuul rattil" Põhja-Setomaa küladesse.SKVK hõikas Setomaa aastaga esä, imä, vanaesä, vanaimä, ilosaba kodo ja aastaga ettevõtja kandidaatõhttp://www.setomaa.ee/seto-kongressi-vanobido-kogo-hoikas-setomaa-aastaga-esa-ima-vanaesa-vanaima-ilosaba-kodo-ja-aastaga-ettevotja-kandidaato-valla-markma08.09.2015Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo hõikas Setomaa aastaga esä, imä, vanaesä, vanaimä, ilosaba kodo ja aastaga ettevõtja kandidaatõ. Esä, imä, vanaesä, vanaimä ja ilosaba kodo avvunimetüse saaja kuultadas vällä 9. oktoobril soomõ-ugri kultuuripäälinah Obinitsah.Liivi-Seto-Haani suvõmängu’ Kolkahhttp://www.setomaa.ee/liivi-seto-haani-suvomanguz-kolkah29.08.2015Kauksi Ülle käve Kolkah liivi - seto - haani suvõmängõlKindakudaminõ.http://www.setomaa.ee/64129.08.2015Augustikuu edeotsah oll katõpääväne seto traditsioonilitsi kindidõ kudamisõ kooltus. Mille säänest kooltust vaia om? Nii küsse kudajidõ kokkohõikaja Sarvõ ÕiõVerska naisrahvatandsorühm Lustiline käve Rootsih Helsingborgihhttp://www.setomaa.ee/verska-naisrahvatandsoruhm-lustiline-kave-rootsih-helsingborgih29.08.2015Verska naisrahvatandsorühm Lustiline käve Rootsih Helsingborgih Euroopa kõõ suurõmbal rahvatandso ja muusiga festivalil EUROPEADE esindämäh Setomaad.“Non-stop SETO” – kunsti nimel sülgämi perändkultuurilõ näkko?http://www.setomaa.ee/znon-stop-setoz-z-kunsti-nimel-sulgami-perandkultuurilo-nakko29.08.2015Vaiknõ õtak Obinitsah, läbi küla marss inemisi üte kõlgusõ poolõ, koh kuulu perrä tämbä tiatrit tetäs. Obinitsah õi tiiä’ kunagi, koh tükkü mängtäs, selle õt kotusit om mitu. Siih om mängtü küll õgasugumastõh huuvõh, maijoh, sarajih, galeriih ja nüüd sis vahtsõnõ tiatrisaal s´ookõrd Kingo talo kõlgusõh.Kinkalõ om soomõ-ugri rahvit vaia? Laaneotsa Annela käve arvamusfestivalil.http://www.setomaa.ee/kinkalo-om-soomo-ugri-rahvit-vaia-laaneotsa-annela-kave-arvamusfestivalil29.08.201514.-15. augustini Paidõh toimunu Arvamusfestivalil aroti’ sootska Hõrna Aare, sootska Laaneotsa Annela, kultuuriministeeriumi asekantsler Reimaa Anne-Ly, Prozese Jaak Fenno-Ugriast ja soomõugridõst raamadu kirotanu Siku Rein teemal, õt kinkalõ soomõugrisit vaia om.Vabarna Jane sai ülembsootskashttp://www.setomaa.ee/ulembsootska-vabarna-jane-sai-ulembsootskas29.08.2015S´oo aastak om pühendet perimusõ kogomisõlõ ja edesioppamisõlõ.Seto Kuningriik Obinitsah. Kuninga meistri'http://www.setomaa.ee/seto-kuningriik-obinitsah-kuninga-meistri29.08.2015Seto Kuningriik Obinitsah. Kuninga meistri'Järvelilli Rein – Seto kroonist, Kuningriigist ja punkbändisthttp://www.setomaa.ee/jarvelilli-rein-z-seto-kroonist-kuningriigist-ja-punkbandist28.08.2015 Meremäe vallavanõmb Järvelilli Rein edendäs seto kunstõ ka vallavaltsõmisõst vabal aol. Seto Kuningriigih Obinitsah oll´ täl avatu Seto pank ja järekõrd Seto krooni uudistajist ja ostjist püüsse kõik päiv.Koolikellä’ helisese’!http://www.setomaa.ee/koolikellaz-helisesez28.08.2015Koolikell kuts latsõ’ kokko. S´oo aasta om küll luudusõh süküs illanõ, a kalendriaig näütäs 1. septembrit ja kooli’ alostasõ’. Setomaa valduhe om jäänü nelli kuuli, nuist üts gümnaasium. Mis omma’ koolijuhtõ rõõmu’ ja murrõ’ opiaasta algusõh?Nuuri suvõpäävä’ Miktämäelhttp://www.setomaa.ee/nuuri-suvopaavaz-miktamael28.08.2015Edimäist kõrda olli’ Miktämäel Setomaa nuurikeskuisi suvõpäävä’. Kokkosaamisõ mõtõh oll Setomaa noorõ’ kokko koko’, õt nä saasi’ umavaihõl tutvast, õt ütehkuuh olõs huvtav olla’ ja õt nuursuutüütäjä’ teesi’ ka’ edespidi kuuhtüüdSibula- ja kalalaadal oll´ kõkkõ pääle kala!http://www.setomaa.ee/63228.08.2015 Innitsil aastil omma’ Lüübnitsa sibula- ja kalalaado aos jo sibula’ suurõ’ ku apelsini’, nüüd omma’ inämbüste tuurõ näoga ja söögikardohka suurtusõ’. Laadotii om täütsä musta sille kattõ all, viida’ ka juhatasõ’, põlluparklah tõõsõs pääväs jo hain maadligi sõidõt. Edimäne asi, mia silmä jääs, om õkva vahtsõnõ tsässon. Avati tä paasapäävä, 19. augustil. Augustis toimub esimene seto leelo laagerhttp://www.setomaa.ee/augustis-toimub-esimene-seto-leelo-laager27.08.201525. - 27. augustil toimub Setomaal Nedsäjä külas Lummo Kati laululaager. Laager toimub seto lauluema Kati Lummo kodukülas ning on pühendatud Lummo Kati 100. sünniaastapäevale. Laagri fookuses on UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud seto leelo.Lüübnitsa sibula- ja kalalaat toimub sel aastal 22. – 23. augustilhttp://www.setomaa.ee/luubnitsa-sibula--ja-kalalaat-toimub-sel-aastal-22-z-23-augustil18.08.201522.-23.augustini võõrustab Lüübnitsa küla Peipsi ääres üle Eesti kohaletulnud sibula- ja kalasõpru. Seto Kuningriigi pääväl and´ ülembsootska üle s´oo aasta „Setomaa tennäs“ tenokirä’ ja kariga’.http://www.setomaa.ee/62613.08.2015S´oo aasta tennäti Rahasepä Mariat, Nassari Elvit, Vabarna Maretit ja Sillaotsa Liidiat.Seto Külävüü kostipäiv kutsub taas gurmeesõpru Setomaale kodukohvikutessehttp://www.setomaa.ee/seto-kulavuu-kostipaiv-kutsub-taas-gurmeesopru-setomaale-kodukohvikutesse12.08.201515. augustil tervitavad sajakilomeetrisel Seto Külävüü marsruudil toidugurmaane koguni 17 kodukohvikut.No kellele neid soome-ugrilasi vaja on?http://www.setomaa.ee/no-kellele-neid-soome-ugrilasi-vaja-on09.08.201514. augustil kell 14.30-16.00 toimub Arvamusfestivalil Paides arutelu teemal „No kellele neid soome-ugrilasi vaja on?“. Vestlusringis osalevad Jaak Prozes, Aare Hõrn, Rein Sikk, Anne-Ly Reimaa. Vestlusringi juhib Annela Laaneots.Zetod panevad suvehooajale punkti kontserdiga Värskashttp://www.setomaa.ee/zetod-panevad-suvehooajale-punkti-kontserdiga-varskas09.08.2015Ansambel Zetod panevad sellele suvele punkti 15.augustil suure peoga oma kodualeviku Värska kultuurikeskuses, Setomaa kohvikutepäeva lõpetamisel.Seto Kuningriik näüdäs kimmäst sõalist väke, aga liig vähä sõnalist väke.http://www.setomaa.ee/seto-kuningriik-naudas-kimmast-soalist-vake-aga-iig-vaha-sonalist-vake04.08.2015Kauksi Ülle märgutas Kuningriigist: Umõtõ kaalutas eiski sõlgi ja mõõdõtas põllõ vai siide pikkust, proovimi sis s´ood kuningriiki ka veid´o kaia’ uma Obinitsa paisjärve kaldõ päält.Postimehe otseülekanne: Seto Kuningriigi päev 1.augustilhttp://www.setomaa.ee/postimehe-otseulekanne-seto-kuningriigi-paev-1augustil31.07.2015Postimees teeb otseülekande laupäeval Obinitsas toimuvast Seto kuningriigi päeva avatseremooniast ning ülemsootska kroonimisest. Setod said kätte oma rahahttp://www.setomaa.ee/setod-said-katte-oma-raha31.07.2015Täna, 27.juulil jõudsid Setomaale Seto kroonid, mis võetakse kasutusele alates Seto Kuningriigi päevast, 1.augustist 2015. Seto krooni ühikud on 1,5,10, 50 ja 100 Seto krooni. Kroonidel on kujutatud seto kultuuri tähtsamaid maamärke ja sümboleid seto käsitööst, seto leelost, seto arhitektuurist, seto pühapaikadest ja pühakodadest.Tulekul rahvusvaheline improteatrite laager Setomaalhttp://www.setomaa.ee/tulekul-rahvusvaheline-improteatrite-laager-setomaal31.07.20153.-5. augustil toimub Setomaal rahvusvaheline improteatrite laager Seto Impro International, kus osalevad improteatrid Eestist, Lätist ja Venemaalt. Eesti improteater, Teatr05 ja Rigas Improvisazias Teatr annavad ka kaks ühisetendust Obinitsas ja Värskas ning korraldavad ka avaliku improteatri õpitoa. Obinitsa lipuväljaku avamine 31. juulil 2015 kell 18-18.30http://www.setomaa.ee/obinitsa-lipuvaljaku-avamine-31-juulil-2015-kell-18-183029.07.2015Soome-ugri kultuuripealinna ühe ettevõtmisena avatakse Seto Kuningriigi päeva eel, 31. juulil kell 18 Obinitsas Seto Ateljee-Salerii Hal´as kunn ees Obinitsa lipuväljak. Soome-ugri kultuuripealinn Obinitsa on külaliste ootelhttp://www.setomaa.ee/soome-ugri-kultuuripealinn-obinitsa-on-kulaliste-ootel29.07.20151.augustil toimub Obinitsas XX Seto Kuningriigi päev ning päev varem, 31. juulil on Obinitsas hõimupäev. Soome-ugri kultuuripealinnas 2015 – Obinitsas – on Seto Kuningriigi päevaga seotud sündmuste aegu külas ligi 150 meie hõimurahvaste esindajat Taarka Perimüstiatri vahtsõnõ lavastus „non-stop SETO“ uur´ setondusthttp://www.setomaa.ee/60828.07.2015Etendüse’ omma’ 31. juulil kell 19.00, 1. augustil kell 15.00 ja 20. augustil kell 19.00 Obinitsa küläh Kingo talo kõlgusõh. Pileti’ massva’ koolilatsilõ, tudengidõlõ ja pensionärele 3 eurot, a muilõ inemistõlõ 5 eurot ja näid saat osta’ inne etendüse algust säälsamah.Suur Moodunäütämine Seto Kuningriigihhttp://www.setomaa.ee/suur-moodunautamine-seto-kuningriigih26.07.2015Suur Moodunäütämine Seto Kuningriigih Kell 13.00 Vabalaval!Ilmu Sarvõ Õie koostõt raamat „20 aastakka Seto Kuningriike. Sõnolisi laulu’“http://www.setomaa.ee/ilmu-sarvo-oie-koostot-raamat--z20-aastakka-seto-kuningriike-sonolisi-lauluzz26.07.2015Mõtõldõh tagasi, õt kuis ja mille naati kõrraldamma Seto Kunigriike, sis jovva sinnä’, õt seto laulunaase’ tahtsõ’ õgal aastagal kokko saia’, õt üteh olla’ ja ütstõõsõ laulusõnnu kullõlda’. Edimält õks väiga’ panti tähele ja jäteti miilde, õt midä ja kuis kiäki’ laul. Inõminõ jovva-ai kukki’ pall´ot miilde jättä’, tuu jaost om vällä märgit õgasagamatsõ’ viguri’, minkaga’ hellü ja näko kinni püüdä’ ja alalõ hoita’.Obinitsah kaemisõst väläh Vinnemaa aokirändüstudengi Polina Konstantinova põnnõv pildinäütüshttp://www.setomaa.ee/obinitsah-om-4-juulist-kaemisost-valah-vinnemaa-aokirandustudengi-polina-konstantinova-ponnov-pildinautus-zsetomaa-molobal-puul-kunigriigihz26.07.2015Näütüs kaes ello mõlõbal puul kontrolljuunt. Pildi’ omma’ tett nelä k´augi aigu Setomaalõ ja jääse’ ao sisse 2014 juuli kooni’ 2015 märts. Polina om pildstänü’ mitmõh kotusõh olnu’ kokkosaamisi ja inemisi. XX Seto Kuningriigi päiv 2015http://www.setomaa.ee/seto-kunigriigi-paiv-2015-paalava-programm26.07.2015XX Seto Kuningriigi päiv 01.08.2015 päälava programmSETO KUNIGRIIGI PÄIV 2015http://www.setomaa.ee/seto-kunigriigi-paiv-201526.07.2015Setomaal Meremäe vallah Obinitsa küläh om Seto Kunigriigi päiv, koh üte päävä joosul om kuuh nii ku terveh Setomaa ummi ummamuudu nulkõga’ ja olõkiga’. Umakultuuri tutvustamisõ põhimõttõl omma’ erinevä’ võistlusõ’ – kuniga meistridõ välläsortminõ ja näide tunnustamine, vahtsõ ülebsootska valiminõ, sõaväeparaat, kirmas. Muialt tulnu’ inemisilõ and tuu päiv hüä ülekaehusõ setokõisi kultuurist ja traditsioonõst. Kunigriigipäiv om kokko pant säänestmuudu, õt sääl om mitmit tüütarri ka’ noorõbilõ, õt seto kultuur jovvasi’ laebalt välähpoolõ Setomaad, õt tuust saiasi’ arvu ja inemise’ mõistasi’ tuud hinnada’ ja ar’ tunda’.Lummo Kati Laululaagri Nedsäjähhttp://www.setomaa.ee/lummo-kati-laululaagri-nedsaja26.07.2015Lummo Kati laululaagri om 25.-27. augustil 2015 lauluimä kodoküläh Nedsäjäh ja om pühendet Lummo Kati 100. sünnüaastapääväle. Laagri om päämätselt suuri inemisi jaost ja noorilõ, a võit tulla’ ka’ kõõ perrega’. Latsi jaost omma’ erälde opitarõ’, koh aetas jutussit, lauldas seto laula ja mängtäs. Oodõtas kõiki leelokoorõ ja seto laulu huvilisi. Armastusõga Austraaliasthttp://www.setomaa.ee/armastusoga-austraaliast26.07.2015Austraalia huulidsakunsti näütit lövvät Obinitsast Võro poolõ jäävä tii veerest sovhoosiaigsõ kaalukoja sainu päält. Sääntse kunsti muud omgi huunidõ sainu pääle ilma küüsümäldä joonstaminõ. Kostipäiv – päiv umakasvatõt kraamist tett söögi ja hüä olõmisõga’http://www.setomaa.ee/kostipaiv-umakasvatot-kraamist-tett-soogi-ja-hua-olomisoga26.07.2015Seto Külävüü kostipääväl, 15. augustil kell 12.00-20.00 olõt oodõt 17 kohvkohe Lüübnitsast Luhamaani’. Õga kohvk om eismuudu ja pakk kõgõ parebit umatett süüke. Söögikraam om võõdõt umast aiast, mõtsast ja järvest. S´ool kõrral saat kohvkih sõira maitsa’ – kinkõ uma om su arvatõh kõgõ parep. Kultuuripääliina aastagal paktas ka’ soomõ-ugri hõimurahvidõ süüke ja kullõlda’ saat muusikat.Meremäe vallah Ostrova küläh oll 17.-18. juulil jo’ viies Tulbi Neeme ja Aime kõrraldõt Ostrova vestival.http://www.setomaa.ee/meremae-vallah-ostrova-kulah-oll-17-18-juulil-joz-viies-tulbi-neeme-ja-aime-korraldot-ostrova-vestival26.07.2015Meremäe vallah Ostrova küläh oll 17.-18. juulil jo’ viies Tulbi Neeme ja Aime kõrraldõt Ostrova vestival. Kotus om õks väiga’ erilinõ – lava om mäe veere pääl ja kontserdikotusõ ümbre omma’ laja’ ja paksu’ mõtsa’. Sis ku ma’ telkimisõ kotusõhe joudsõ, sis olli’ sääl jo’ edimätse’ käpe’ uma’ telgi’ püstü pandnu’ ja laadaplatsi pääl säi’ kauplõja’ umma kraami vällä. Vestivali alostusõni oll jäänü’ õnnõ mõni tunn. Inemisi tull kõikaig mano, kiä’ tulli’ umma lemmikut kullõmma, kiä võtt kullõlda’ terveht programmi ja jäi’ pühäpäävä hummoguni’. Esineiji oll tulnu’ nii lähebält ku kavvõbast. Katõ päävä joosul sai’ külälisõ’ kullõlda’ 15 kontserti. 11. juulil peeti Vedernika küläh Raakva nulga külli kokkotulõkit.http://www.setomaa.ee/11-juulil-peeti-vedernika-kulah-raakva-nulga-kulli-kokkotulokit26.07.2015Raakva nulk om vanast aost olnu seotu Petseri liinaga. Sinnä’ om käutu laato, turgu ostma ja müümä, puuti, ker´kohe ja kloostrihe ni surnuaida. Tuust aost, ku Matsurihe kuul tetti, sai ummamuudu keskusõst ka Matsuri. No parhilla’ om sinnä’ jäänü õnnõ bussijaam ja küläkeskus ja inemistõl, kiä Matsurih elä-i, om sinnä’ harva asja. 2000. aastal panti Matsurih kuul kinni. Kolmõ aasta peräst, 2003. aastal olõsi’ saanu siihkandih kooliharidusõ andmist 100 aastat. Viil inne, ku kuul Matsurihe tetti, käve’ latsõ’ koolih Säpinä küläh. Laanõotsa Annela: Kummarda kundsõni!http://www.setomaa.ee/laanootsa-annela-kummarda-kundsoni26.07.2015Hüä seto rahvas, tennä s´oo ilosa aastaka iist! S´oo aastaka oll mul võimalus üte aastakaga vähämpält kolm aastakat kõrraga ellä’. Õnnõ Peko tiid, misperäst s´oo ülembsootska valtsõmisaig om olnu nii tegemisi täüs, õt eiski eis’ õs ususi’, ku õs olõsi’ s´ood eis’ läbi tennü. Sai jo õnnõ nädälikõnõ pääle mu ülembsootska aamõtihe asumist tiidä’ s´oo suur au ja rõõm, õt Setomaa om 2015. aastakal kõgõ tähtsämp kotus kõõh soomõ-ugri maailmah, soomõ-ugri kultuuripääliin 2015. Ettevalmistusõ’ naksi’ kohe pääle. Nii oll´ jo suur tüü tuust aost tettü, ku Tsirgukõ sügüse sai Obinitsah vasta võetu ja talsipühi aigu kultuuripääliin avatu. Üle 35 sündmusõ Setomaal kõrraldaminõ olõ-i lihtsa. Jah, mõnõ’ noist olõsi’ toimunu ka ilma kultuuripääliinalda, a oll´ ja tulõ ka pall´o lisasündmuisi teno kultuuripääliinalõ.Seto Kuningriik om SOOMÕ-UGRI Kultuuripääliin 2015 Obinitsah programmi pääsündmushttp://www.setomaa.ee/seto-kuningriik-om-soomo-ugri-kultuuripaaliin-2015-obinitsah-programmi-paasundmus26.07.2015Seto Kuningriik om soomõugrilaisi siäh jo kuulus sündmus, aastidõ joosul om hõimlaisi õks joudupite tah vasta võet, om kullõld udmurtõ ja ersadõ laulu, nätt ja ostõt hõimlaisi käsitüüd. Kuningriigist om kujonõnu setodõ ja ka eestläisi ni setodõ sõpru jaos laembalt nii tähtsä seto kultuuri sündmus, õt om põhjust taad esitledä’ viil abarambalt. Seto Kuningriiki om timahava uuta’ inämb-vähämb kõigi soomõ-ugri rahvidõ esindüisi. Kuna inne kuningriiki om Tartoh Soomõ-Ugri nuuriorganisatsiooni MAFUN-i korgõ kokkosaaminõ, sis ka tollõ konverentsi välläsõidupäiv toimus Obinitsa. Setomaa pillimehe’ oppasõ’ vällä nuuri pillimiihi: Rikka Ivvani pillilaagri Setomaalhttp://www.setomaa.ee/setomaa-pillimehez-oppasoz-valla-nuuri-pillimiihi-rikka-ivvani-pillilaagri-setomaal26.07.2015Üle poolõsaa latsõ oppõ Küllätüväh Rikka Ivvani latsilaagrih pillimängu, õt seto pillimiihi rivi pääle nuuri pillimiihi mano tulõsi’.Seto Volk - publikurekordhttp://www.setomaa.ee/seto-volk--publikurekord26.07.2015Seto Volk tõi Verskahe kokko üle 5000 muusiga- ja matkasõbra ja inemisi arv oll kol’ kõrda suurõp kui minevä aastaga. Huulmalda’ tuust, õt külälisi käve hulga, oll kõigil hüä kodonõ olõminõ ja oll arvõstõt ka’ latsiga’, õt näil olõsi-i ikäv, olõs kõikaig midägi’ tetä’ ja koh olla’.Uusvada kirmashttp://www.setomaa.ee/uusvada-kirmas18.07.2015Uusvada kirmas om üts kõgõ inämb vanamoodulinõ ja eloh kirmas Setomaal. Kirmas om piitrepäävä, 13. juulil. Kuusingu Toomasõ maali’ Verskah muuseumihhttp://www.setomaa.ee/kuusingu-toomaso-maaliz-verskah-muuseumih18.07.2015 Kuusingu Toomas om seto noorõmba põlvõ kõgõ tuntump ja usinamp maalikunstnik, kel jakkus aigu ja tahtmist umma teemat valla’ maali ja ka näütüstel kaemisõs panda’. Seeni om Setomaal timä setoteemalitsi maalõ olnu kaia’ Obinitsah, Seto Ateljee Galeriih õga aastak paasapäävä ümbre. S´oo suvi avati Kuusingu Tooma näütüs Verskah Seto Talomuuseumi söögiaidah õkva inne Seto Folki.Erza puunikõrdajide tett kujo' Obinitsahhttp://www.setomaa.ee/erza-puunikordajide-tett-kujo-obinitsah18.07.20154.-16. juunil tüütivä' Obinitsah neli erza puukujodõ tahvitsajat. Nä kutsõ taha' Riitsaarõ Evar Soomõ-Ugri Luujatõ V Etnofutukonverentsi raamõh. Kunstnigu' kaunistiva' kujodõ ja pinke ni sammasõga' Obinitsah lipuväljaku galerii iih ja külälislahkõ naase kujo om ka Seto Seldsimaja väreti iih.Värska taaselustab koostööd Soome sõpruslinna Haapajärvigahttp://www.setomaa.ee/varska-taaselustab-koostood-soome-sopruslinna-haapajarviga15.07.2015Värska valla delegatsioon külastas 7. – 8. juuli 2015 Kesk-Soomes asuvat sõpruslinna Haapajärvit. 1996. aastast saadik on omavalitsuste vahel sõlmitud koostöö- ja sõpruslepinguid, mis käsitlevad kultuurivahetust, noorsootööd, omavalitsuste- ja koolide vahelisi külaskäike ning arendustegevust. Viimane sõpruskohtumine jäi aastasse 2008.Noored rahvapillimängijad kogunesid taas Setumaalehttp://www.setomaa.ee/noored-rahvapillimangijad-kogunesid-taas-setumaale15.07.2015Setumaale Meremäe vallas asuvasse Rikka Ivvani tallu kogunesid täna juba 13. korda poolsada pillihuvilist last üle Eesti, et järgneva nelja päeva jooksul õppida erinevaid rahvapille.Seto muusik Jalmar Vabarna sai Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemiahttp://www.setomaa.ee/seto-muusik-jalmar-vabarna-sai-vabariigi-presidendi-kultuurirahastu-noore-kultuuritegelase-preemia15.07.2015Riigipea Toomas Hendrik Ilves andis kolmapäeval, 8.juulil presidendi kantseleis seto päritolu folkmuusikule Jalmar Vabarnale Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia. Jalmar Vabarna on andnud olulise panuse folkmuusika populariseerimisele nii Eestis kui ka välismaal, selle õpetamisel ja oskuste edasiandmisel. Ta on üks tuntumaid ja tunnustatumaid pärimusmuusika esitajaid Eestis.VAATA: Ostrova festivali kavahttp://www.setomaa.ee/vaata-ostrova-festivali-kava15.07.2015Viies Ostrova festival toimub 17. juulist - 18. juulini 2015 Ostrova külas. Esinejaid tuleb kohale nii Setomaalt kui ka kaugemalt.Vaata, kus on Setomaa kohvikutepäeva kodukohvikudhttp://www.setomaa.ee/vaata-kus-on-setomaa-kohvikutepaeva-kodukohvikud15.07.201515.augustil on Setomaal avatud 17 kodukohvikut. Külalised on oodatud kohvikute päevale ehk Seto Külavüü kostipäivale. Seto Talumuuseumi iloõdagute sarja avab täna leelokoor Helminehttp://www.setomaa.ee/seto-talumuuseumi-iloodagute-sarja-avab-tana-leelokoor-helmine15.07.2015Täna algab Seto Talumuuseumis Värskas kord kuus neljapäeva õhtuti toimuv iloõdagute sari, mille avab leelokoor Helmine Mikitamäelt. Iloõdagud ehk leelokooride kontserdid toimuvad juulikuus neljapäeva õhtuti kell 20.00-21.00.ETVs on eetris uus 20-osaline Setomaad tutvustav videoklippide sarihttp://www.setomaa.ee/etvs-on-eetris-uus-20-osaline-setomaad-tutvustav-videoklippide-sari15.07.20156. juulil kell 19.55 oli ETV eetris esimene klipp uuest 20-osalisest sarjast, mis valmis pühendusega Setomaale, sest käesoleval aastal on Setomaa soome-ugri kultuuripealinn.Obinitsas avati Venemaa ajakirjandustudengi fotonäitus setodesthttp://www.setomaa.ee/obinitsas-avati-venemaa-ajakirjandustudengi-fotonaitus-setodest15.07.2015Obinitsa Muuseumis avati 4. juulil Venemaa ajakirjandustudengi Polina Konstantinova fotonäitus „Setomaa: Mõlõbal puul Kunigriigih“, mis kajastab eluolu Setomaal mõlemal pool kontrolljoont.Taarka Pärimusteatri uus etendus non-stop SETO vaatleb setoks olemist läbi huumorihttp://www.setomaa.ee/taarka-parimusteatri-uus-etendus-non-stop-seto-vaatleb-setoks-olemist-labi-huumori01.07.2015Taarka Pärimusteatri uus lavastus „non-stop SETO“ uurib setondust nii kohaliku elaniku kui ka kõrvaltvaataja pilgu läbi, püüdes ka kõige pühalikuimaid ja tõsisemaid teemasid käsitleda läbi setoliku huumoriprisma.Seto Kuningriigis lauldakse sel aastal pealinnadesthttp://www.setomaa.ee/seto-kuningriigis-lauldakse-sel-aastal-pealinnadest01.07.201530. juunil selgusid käesoleva aasta Seto Kuningriigi päeva sõnolisõ võistluse teemad. Esimene teema on „Setomaa – Soome-Ugri pääliin“, teine „Petseri – Setomaa pääliin“, kolmas „Umadsõ` kavvõndõh`.“ Kuningriigi päeval valitakse võistlemiseks välja nendest kolmest teemast üks.Postimees on avanud Setomaa uudiste portaalihttp://www.setomaa.ee/postimees-avas-setomaa-uudiste-portaali01.07.2015Postimees avas Setomaa tänavuse soome-ugri kultuuripealinna aasta puhul oma veebis Setomaa uudiste portaali. Portaalist leiab infot soome-ugri kultuuripealinnas toimuva kohta, samuti muid setode ja Setomaaga seotud artikleid. Soome-Ugri Loojate V etnofuturismikonverentsi II juuniseminar „Looja teeb teatrit, muusikat ja kino“http://www.setomaa.ee/soome-ugri-loojate-v-etnofuturismikonverentsi-ii-juuniseminar-zlooja-teeb-teatrit-muusikat-ja-kinoz01.07.2015Soome-Ugri Loojate V etnofuturismikonverentsi II juuniseminar „Looja teeb teatrit, muusikat ja kino“ toimub 26. juunist 1. juulini 2015. Juuniseminar toimub Obinitsas galerii Hal´as Kunn ja Kunstizaali juures, samuti Seto Folki lavadel Värskas.Kindakudaminõhttp://www.setomaa.ee/kindakudamino30.06.2015Obinitsa muusium kõrraldas katõpäävädse seto vannamuudu kindakudamisõ opitarõ 8.-9. august ja talvõ poolõ viil ütepäävädse kokkosaamisõ.Etnofutuseminar V Obinitsahhttp://www.setomaa.ee/etnofutuseminar-v-obinitsah30.06.2015Kokko sai’ luuja’ Eestist, Setomaalt, Komimaalt, Udmurdimaalt, Soomõst ja muialt. Olli’ tüütarõ’, loengu’, sõidõti meistridõ mano kodo ja ka’ näide tüükotussit kaema. Meremäe vald om ummamuudu jo tuuperäst, õt siih eläs mitmit kunstiinemisi: kiränigu’, keraamigu’, maalja’, kujondaja’, juveliiri’.Seto Käsitüü Kogo näütüs Eesti Käsitüü Majahhttp://www.setomaa.ee/seto-kasituu-kogo-nautus-eesti-kasituu-majah-606-60730.06.2015Seto Käsitüü Kogo om pikki aastit tennü’ kuuhtüüd Eesti Rahvakunsti ja Käsitüü Liiduga’ ja teno toolõ om jo mitmit aastit kõrraldõt näütüisi pääliinah Eesti Käsitüü Majah.Õgapäävädsest koolitüüst ja kipõn ka maaelost. Jutuajaminõ aoluuoppaja Orhidejeva Üllegahttp://www.setomaa.ee/ogapaavadsest-koolituust-ja-kipon-ka-maaelost-jutuajamino-aoluuoppaja-orhidejeva-ullega30.06.2015Pääle kipõt kooliaasta lõppu löüdse Miss´o ja Vahtsõliina aoluuoppaja Orhidejeva Ülle õks aigu, õt täämbädse ao koolielost ja veid´o ka umast elost kõnõlda’. Tuu om vaest ao märk, õt timä koolitüü om veenü’ tedä vähämbist koolõst suurõmbihe ja kotostki kavvõmbahe – Haani ja Ruusmäe koolist Miss´o ja Vahtsõliina kuuli.Kuismuudu edenes seto kultuuri oppaminõ latsilõ välähpuul Setomaad?http://www.setomaa.ee/kuismuudu-edenes-seto-kultuuri-oppamino-latsilo-valahpuul-setomaad30.06.2015Kooliaastak om läbi saanu’ ja om hää aig tetä’ kokkovõttit, õt kuismuudu om edenenü’ seto keele ja kultuuri oppus seto juuriga’ latsilõ välähpuul Setomaad.Õiõ, timä pereh ja maahttp://www.setomaa.ee/oio-tima-pereh-ja-maa30.06.2015Verska Seto Talomuusiumih avati 1. juunil näütüs „Üte seto perre lugu“, mia om kokko pant Sarvõ Õiõ elo päält. Näütüse pand kokko timä tütär Maar´a. Näütüsest „Õiõ perre lugu“http://www.setomaa.ee/nautusest-zoio-perre-luguz30.06.2015Edimätsel juunil tetti vallalõ Verska Talomuusiumih vahtsõnõ näütüs ütest seto perrest. Kaemisõst om vällä pant pall´o vannu pilte, läbi minkõ saat tiidä’ setodõ innidsest elost ja ka’ s´oost perrest.Säidsekümmend setot Karilatsi moro päälhttp://www.setomaa.ee/saidsekummend-setot-karilatsi-moro-paal30.06.2015Puulpühä, 6. juunil oll Karilatsi Talorahvamuusiumi moro pääle kogonõnu’ pia säidsekümmend setot üle Eestimaa. Rahvast tull Talinast, Kohilast, Jõgõvamaalt ja Tartomaalt, Võro- ja Põlvamaalt.Sõirapäiv Saatse Muusiumi manhttp://www.setomaa.ee/soirapaiv-saatse-muusiumi-man30.06.2015Sõirapäiv Saatse muusiumih oll jo kuvvõdat kõrda.Vaidu Vidili film “Seto Asi?”. Mõttõmustri’ Setomaast ja setos olõmisõst vai ullimajast paradiisihttp://www.setomaa.ee/vaidu-vidili-film-zseto-asiz-mottomustriz-setomaast-ja-setos-olomisost-vai-ullimajast-paradiisi29.06.2015Nii seto’ ku muialt tulnu’ inemisõ’, kiä’ eläse’ Setomaal vai omma’ kukkimuudu Setomaaga’ köüdet, kõnõlõsõ’ tuust, õt mia’ om seto ja seto asi.JUTUAJAMINÕ SILLAOTSA LIIDIGA: Suhtlõminõ, optimism ja kohusõtunnõ’ veevä’ ello edesihttp://www.setomaa.ee/jutuajamino-sillaotsa-liidiga-suhtlomino-optimism-ja-kohusotunnoz-veevaz-ello-edesi29.06.2015Ildaaigu oll´ Obinitsa Muuseumil 20. aastapäiv ni sis panti muuseumi rajajalõ, kodoluu-uurjalõ Sillaotsa Liidilõ ka annõtustõ toel pühendüsega pink muuseumi mano - avvustusõ ja tenoga senidse tegevüse ja elotüü iist. Muuseumi parhillanõ juhataja Ellermäe Eve kõnõlõs Liidiga as´ost, midä avalikkus vaest viil tiiä-i. Muusigalaagri Luha talo moro päälhttp://www.setomaa.ee/muusigalaagri-luha-talo-moro-paal29.06.2015Tõist aastakka oll Luha(maa) muusigalaagri, mia’ om mõtõld innekõkkõ noorilõ ja suurilõ.Keset Obinitsa küllähttp://www.setomaa.ee/keset-obinitsa-kulla29.06.2015Kõnõlõmi parhillatsõst kunstigaleriist Hal´as Kunn. S´oo maja iih omma’ pääle naanu Vanõmuisõ tiatri etendüse proomi’. Etendüse om kokko kirotanu Kauksi Ülle, kiä parhilla’ om ka s´oo maja pernaane.Kurakovi Jevgeni – käsitüümeistri ja oppaja Petserimaalthttp://www.setomaa.ee/kurakovi-jevgeni-z-kasituumeistri-ja-oppaja-petserimaalt19.05.2015Sündmus „Seto Valgõ – Pitsipäävä’ Obinitsah“ tõi kokko hulga väega hüvvi meistrit hõimurahvidõ siäst, a üts meistri – Kurakovi Jevgeni, pand´ kõik külälisõ’ ja päältkaeja’ imestämä. Kuis om sattunu 26-aastanõ Petseri nuurmiis pitsimeistridõ hulka? Käsitüümeistriga ai juttu Riitsaarõ Evar.