Ega üte inemise peräst elu hukka ei lää.

Tiidäandminõ kunigameistridõ kandidaadõlõ (0)

 Tiidäandminõ kunigameistridõ kandidaadõlõ

1. Süüke ja juukõ võistlus
Võistlõmma tuud kraami iist mastas rahha:
• sõir 12 €/kg
• piirak 8 €/kg
• leib 6 €/kg
• hans´a 10 €/l
• ol’ 2,50 €/l
• taar 2,50 €/l
• verrev viin 4,50 €/l

• Kraam piat olõma umatett vannamuudu seto moodu perrä.
• Kraami piat olõma:
sõira 2 kg
piirakut 2 kg
leibä (vannamuudu) 2 kg
hans´at 1 liitri (teräviläst vai linnasõst tett ja üle 50 kraadi)
olt 2 liitrit
taari 2 liitrit
verevät viina 2 liitrit
• Kraami või tuvva’ ka’ inäbä ja sis tuu pandas kunigalavva pääle kostis.
• Kraamõ vastavõtminõ kell 10.00 - 12.00.
• Hindaja’ (söögi- ja joogimaitsja’) andva’ uma helü, a tuu iist tulõ massa’: sõir ja piirak 4 €, leib 2 €, hans´a 6 €, taar, ol’ ja vein 4 €.
• Kõkõ inäbä helli saanu’ söögi- ja joogitegijä’ ommaki’ s´ooaastagatsõ’ meistri’.
• Juukõ ja süüke pruuvminõ lõpõs, ku üte inemisõ tuud kraam saa otsa. Perräjäänü’ joogi’ ja söögi’ läävä’ kunigalauda kostis.
2. Pillimiihi võistlus
Võistlus käüse katõh eräldi arvõstusõh – noorõ' pillimehe' kooni 18 eloaastakka ja vanõmba’ pillimehe'.
Pilli':
• libliklõõts ja teppo tüüpi lõõts
• karmoška
• kiiga
• seto helühannaga' kannõl
Ku ütest pillirühmäst om veidebä ku kol' pillimängjät, sis mängi' võit, a kuningriigi meistri tiitlit vällä anda-ai (õnnõ kiigalüüjit või olla' kats, sis loetas jo võistlõmisõst).
Midä kaetas ja kullõldas välläsortmisõ man:
• tulõ mängi' üts seto kargus ni’ üts seto perimusmuusika lugu, midä mängitäs Setomaal
• pillimäng õkva kisk tandsma
• pilli perrä om hüä ja kerge seto muudu tandsi' ja lugu om mängit kimmä taktiga'
• pillimiis piat tiidmä, mäntsest nulgast lugu peri om vai kinka/minka perrä tä om tuu ar' opnu'
Hindamistargol om õigus jättä' avvuhind vällä andmalda', ku olõ-õi s´ood kõrda täüdet.
Päävedosnik: Leima Matis, matisleima@gmail.com

3. Sõnolisõ võistlus

Lauluteema kuulutadas vällä Kunigriigih pääle hümni laulmist. Et kõik olnu aus ja kõrra perrä, tõmbas ülembsootśka kõigi nätteh kolmõst teemast (midä tiid õnnõ žürii esimiis) vällä üte.

Võistlõma oodami kõiki naisi ja miihi, kiä mõistva’ seto laulu tetä’.
• Sõnoliisi võistlus om seto leelo võistlus, hinnatas laulu, miä om ette ant teema perrä tettü vanna muudu seto laul (salmikõisi, riimilist laulu ja pille siiä võistlusõlõ oodõta-i).
• Laul piat olõma ette ant teema perrä.
• Paprõ päält maaha laulda’ tohi-i.
• Laul tohi-i olla’ pikep ku 5 minotit.
• Sõnoliisi võistlus olõ-i koorõ võistlus, tuu tähendäs, õt hinnata-i koori, a sõnolisõ laulu ja sõnno. Muidoki om tähtsä, õt sõnolinõ laulnu nii, õt kooril kerge perrä olnu üldä’. Ütest koorist või võistlõma tulla’ mitmit sõnoliisi!

Päävedosnik: Kalkuni Andreas, andreas@folklore.ee

4. Kargusõkargaja, kasatskilüüja võistlus
Valitas illos, tark ja kõrralinõ seto esindäjä.
Ku om veidebä ku kats võistlõjat, sis hindamist tulõ-õi.
Hindamistargol om õigus jättä’ avvuhind vällä andmalda’, ku olõ-õi tingimuisi täüdet.

Kõgõ parep kargusõkargaja ja kasatskilüüjä:

- mõist setomuudu tandsi’
- om setomuudu olõkiga’ ja kihähoitmisõga’
- mõist hinnäst pillimehe muusiga perrä säädä’ ja tandsi’
- tands hindäle vai kuuh tandsmisõ jaos, tandsi-i kaejidõ jaos nii ku etendüseh

Päävedosnik: Sarvõ Õiõ, oie@sarv.ee

5. Vägümehe välläsortminõ
Setomaa kõgõ kõvõba mehe välläsortmisõ man kaetas joudu, kindlat kätt ja terävät nutti.
Kihäkaal om õnnõ üts ja pia-ai olõma Setomaa juurõ’, om vaia julgõt päälenakkamist.
Võitlusõl tulõ rood´ast hiitä’, rood´ast säläh vitä’ ja seto vägümehel piat olõma ka’ kindla käsi.
Kõgõst kõnõldas täpsebält võistlõmisõ man. Kõgõ kõvõba vägümehe jaost olõ-õi tähtsä’ punkti’, tä om tõisist üle, ku om õigõl aol õigõh kotusõh – kuningriigipääväl Luhamaal!
Vedosniku’: Anneli ja Toomas Huik, annihuik@hot.ee

6. Naisi näpotüü võistlus
Teema: päärätt

Konkursilõ oodõtas seto naisi päärätte, minkõ meistri om eis’ tennü’ ja minkõga’ olõ-õi viil kohki’ k´aut. Võistlusõlõ võit esitä’ piilipääl vai vardidõga’ koet, pilonõglaga tett vai poodirõivast ummõld pääräti. Pääräti võit ilosta’ piloga’, vällä ummõlda’, pakutrüki pääle lüvvä’ vai midägi’ muud vällä märki’. Hinnatas, ku kõrdapiteh om rätt tett, ku keerulinõ tüü om, kas om seto traditsioonilõ umatsõlt tett ja määne om terviklahendus.

Rätte võõdas vasta kunigriigipäävä hummogu infotelgi man kooni’ kellä 11.00ni. Mano panda’ nimi ja räti tutvustus.
Rätte kaes ja hindas viis inemist, kinkõ kuts kokko Seto Käsitüü Kogo.
Räti’ pandas kaemisõst vällä ja kõik saava’ hääletä’, peräst andas ka’ publiku avvuhind rätimeistrilõ üle.

Täpsebalt võit mano küüsüdä’ Kala Ingritilt, 5620057

7. Kuningriigi pildistäjä välläsortminõ
Teema: seto külämaastik
1. Võistlusõ mõtõh om, õt sorti’ vällä kõgõ parep kuningriigi pildistäjä.
2. Võistõlda’ võiva’ kõik, v.a hindamiskomisjon ja näide pereh.
3. Oodõtas pilte seto küllist / külämaastikuist, mäntse’ olõ-õi olnu’ mõnõh tõõsõh võistlusõh. Pilte man hinnatas nii tehnilist ku kunstilist puult, kaetas pildi seto muudu olõkit ja elolisust.
4. Õga võistlõja või saata’ kooni’ kol’ pilti. Esitä’ võit ütskõik mäntse aparaadiga’ tett pildi. Pilt või olla’ kas mustvalgõ vai värmilinõ. Saadõtas ilma uma nimeldä (anonüümselt) JPG/JPEG pildifail vai esitedäs pildifail CD/DVD/mälopulga pääl. Pildifaili pikep külg piat olõma vähäbält 3500 px, resolutsiooniga’ 300 ppi.
5. Õga pildi man piat olõma päälkiri, pildistäjä nimi ja andmõ’, a ka’ pildistämisõ kuupäiv ja kotus, sündmüs jne.
6. Pilte tüütlemisõ man tulõ arvõsta’ hüvvä tavva ja õt tuu, midä pildistedi, jääsi’ loomulik.
7. Pildistäjä vastutas hindä ja pilte andmidõ õigsusõ iist ja tuu iist, õt tä om võistlusõlõ esitet pilte ülesvõtja. Pildistäjä kinnitäs, õt pilte pääl olõva’ inemisõ’ omma’ andnu’ lua pilte kasutamisõs.
8. Pilte kaes ja uma arvamusõ and hindmiskomisjon, kiä sort vällä pildi’ ja nuid saat kuningriigipäävä aigu Luhamaal kaia’. Hindamiskomisjonilõ ja rahvalõ kõgõ inäp miildünü’ pilt om võidupilt. Võitja hõigatas vällä 5. augustil kuningriigipääväl Luhamaal.
9. Võistlusõlõ saadõt pildi’ jäävä’ MTÜ Seto Kuningriigi Kroonikogolõ. Kroonikogol om õigus võistlusõl olnu’ pilte edespidi ilma rahalda’ kasuta’.
10. Pildi’ saata’ kas sekretar@misso.ee vai eis’ viiä’ Miss´o vallamajja. Kiräle kirota’ pääle: Kuningriigi pildimees. Pilte oodõtas kooni’ 15. juulini’ 2017.

Mano võit küüsüdä’ Leima Aarne käest, aarne.leima@gmail.com 5290261Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood