Imä pand nisa suuhtõ, a miilt panõ-õi päähä.

Koolinuuri ettevõtluslaagri oll söögiteemalinõ (0)

Setomaa koolinuuri ettevõtluslaagri oll s´ool aastagal söögiteemalinõ. 

Setomaa arenguprogrammi abiga’ om Setomaa neläh koolih majandusõ opmisõ projekt olnu’ jo 10 aastakka. Pääle erinevvi tunnõ koolih ja ütehkuuh laadol k´aumisi om traditsioonilisõlt olnu’ ka’ erinevä sisuga’ ettevõtluspäivi. S´ool aastagal otsustõdi ettevõtluspäivi asõmõl kõrralda’ kolmõpääväne ettevõtluslaagri.

Majandusoppaja’ arodi’ ütehkuuh ja teema sai „Süük ja söögihamsahusõ’”, laagri kotusõs Obinitsa Küläkeskus.
Edimätsel pääväl k´auti inspiratsioonireisil müüdä ettevõttit, koh latsõ’ sai’ ka’ eis’ opitarõh süüke tetä’. Tsiistre Teemajah tetti söögihamsahusi, Taarka Tarõh lõiguti ja siäti mitmit salatit kokko ja Iti Leeväköögih höörtedi väigokõisi piirakit. Mi tennä viilkõrd Maidenit, Riekat ja Itit ummi tiidmisi jagamisõ iist! Õdagu, päävä kokkovõttih tull vällä, õt latsilõ miildü väiga’ Taarka Tarõh tuu, õt nä sai’ tiidä, kuis omma’ süüke ja söögikraami nime’ seto keeleh.
Tõõsõl pääväl panti kokko rühmä’ ja naati mõtlõmma, mäntse’ võisi’ olla’ kõgõ pareba’ tuutõ’, midä latsõ’ saasi’ kohalikõl suurüritüisil müvvä’. Urmi Evelini abiga’ kavandõdi uma virmalõ logo ja oppaja Ziugandi Piret juhend latsi ka’ ilosidõ pakendidõ tegemisõ man. Teno Iti Leeväköögi hüvvilõ võimaluisilõ tetti sääl smuutit, piirakit, keeksi, küpsisit ja pitsat. Kõik noorõ’ ettevõtja’ sai’ ilostõ kõrda ka’ hinna vällämõtlõmisõga’ ja uma kraami esitlemisõga’. Ütidselt maitsti ja kiteti tõõsõ kooli süüke. Õdagu jouti eiski’ mässädä’, jalgpalli mängi’ ja filmi kaia’.

Kolmadal pääväl and Kahuski Päivi noorilõ tiidmisi hinnakujondusõ alostõst ja Timmo Margus suunas mõtlõmma müügioskustõ parebas lihvmisõ pääle.

Kõik laagrih olnu’ noorõ’ olli’ väiga’ sõbraligu’ ja ettevõtligu’. Ja tahasi’ kittä’ Obinitsa Küläkeskust – nuurilaagri kõrraldamisõ jaost väiga’ hüä kotus! Suur teno oppajilõ: Ziugandi Piret ja Vabarna Maret Miktämäe koolist, Akkeli Helena Verska gümnaasiumist, Andresoni Sigre ja Kahuski Päivi Meremäe koolist ja Eliste Madis Miss´o koolist.
No’ jääs õnnõ uuta’, õt Setomaa õgah piirkunnah noorõ’ ettevõtja’ suurüritüisil uma kaubaga’ kauplõmah omma’ ja laagrih opit tarkusõ’ pandas ello.

Mi ooda suvvõ ja Setomaa suurüritüisi!

Kala Ingrit
Setomaa Valdu Liidu majandusoppusõ projektijuhtKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood