Aigu pite as'a paranõsõ', tassa talo eläs, vidävähe härä' vidävä'.

SETOMAA AASTAGA ESÄ, IMÄ, VANAESÄ, VANAIMÄ (0)

Avvunimetüs „Setomaa aastaga esä“ / „Setomaa aastaga imä“ / „Setomaa aastaga vanaesä“ / „Setomaa aastaga vanaimä“ välläandmisõ mõtõh om hinnada’ korgõlt essä, immä, vanaessä, vanaimmä ja tuvva’ vällä nii esä ja imä ku ka’ vanaimä ja vanaesä ku latsõkõisi kasvataja’ ja hoitja’.

Avvunimetüs andas esäle, imäle, vanaesäle, vanaimäle, kinkõ perreh kasus kats vai inäp last, latsõlast, kiä’ saava’ kotost uma esä ja imä, vanaesä ja vanaimä armu, omma’ kõrdapiteh hooltsõt ja opat.

Avvunimetüs andas esäle, imäle, vanaimäle, vanaesäle, kiä’ tegevä’ höste umma tüüd ja omma’ nätä’ kavvõbahe kotost ja pääle ummi latsi ja latsõlatsi omma’ iihkujost kõigilõ tõisilõ.

Välläpakut ineminõ piat elämä Setomaal ja timä elokotus elänikõ registrih näütäs, õt tä om üteh Setomaa vallah kiräh (Mikidämäe, Verska, Meremäe, Miss´o). Timä latsõl vai latsiga’ olõ-õi olnu’ mäntsitki’ häti latsiaiah, koolih õga muial. Avvunimetüse saaja’ piat olõma minävä aastaga olnu’ hüäh mõttõh erilitsõlt silmäpaistva’ nii uma perrele ku ka’ Setomaalõ.

Avvunimetüs andas vällä ütele esäle, imäle, vanaesäle, vanaimäle õnnõ üts kõrd.

Avvunimetüse välläsortmisõ komisjoni pand kokko Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo.

Ettepanõkit võiva’ tetä’ asutusõ’, ettevõttõ’, uma pereh, tutva’ jne.

Ettepanõk esitä’ 10. septembrini’.
Ettepanõkikiri saata’ postiga’: Õie Sarv, Obinitsa, 65301, Võru mk; vai läbi interneti: oie@sarv.ee

Ettepanõkih piat olõma järgmätse’ andmõ’: nimi, elokotus, tüükotus ja aamõt, ku vana, latsi arv, ja näide nime’, lühkokõnõ kirotus tegemisist.
Ettepankõki tegijä nimi, allkiri ja kuupäiv.

Avvunimetüse saaja kuultadas vällä 9. oktoobril Seto Kongressil, kohe avvunimetüse saaja kutsutas üteh uma perrega’.

Mano võit küüsüdä’ helsteh vai kirotõh: Õie Sarv 56252788 vai oie@sarv.ee.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood