Jummal jätä-äi toole tasomata, kiü keeletu iist kõneles, pümme iist kivi kõrvale viskas.

Perrä mõist õgaüts laulta’, a nuid, kiä sõnnu tege, samapall´o olõki-i. (0)

Seto Kunigriigih Luhamaal tutvust umma vahtsõt raamatut “Tsäugakõnõ” Maria Rahasepp. Raamat om ilostõ kujundõt, setomuudu verevä’ kaasõ’ valgõ pitsiilostusõga’ ja peotäüs sibulit keskpaigah. Kõik tuu om ku elohki’, õt ilo ja mõro ütehkuuh. Raamadu om kujondanu’ Pille Niin.

Kaasi vaihõlt lövvämi tähtpäiviluulõt, leelot aastagist 2005-2016. Raamadu om toimõtanu’ Paul Hagu. Teost ilostasõ’ pildi’ perrearhiivist ja Maria hindä pildikogost. Mõni pilt om päält saa aastaga.

Raamaduh om 70 leelot, lugulaulu, mia’ omma’ tett tähtpäivist, kalendripühhist, kirmassidõst, leelokoorõ ja lauljidõ sünnüpäivist, a ka’ pall´o muud. Hüä kogomik üte leelonaase loomingut. Lugulaulah om nii hüvvämiilt ku murõht, latsõikä ja täämbäist ello. Raamaduhe om kogot ka’ kunigriigi sõnolisi võistlusil esitet leelot, a ka’ tutvit rahvalaulõ. Rahvalaulah om kõõ olnu’ tüü ja toimõtamisõ laula, sis nuid om siihki’: mõsu mõskmisõ laul, kar´ah olõmisõ laul, kalalõ mineki laul.

Raamatut lukõh saat tiidä’ Mari elost Petseremaal. Tekste all om kiräh, õt kunas miaki’ om kirotõt.
Ma soovi Marilõ joudu luulõtamisõs! Perrä mõist õgaüts laulta’, a nuid, kiä sõnnu tege, samapall´o olõki-i.

Lõivu MerlinKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood