Hädä olõ-õi härä suuru, häbü om härä suuru.

Seto Kongress (0)

9. oktoobril tulõ Verskahe kokko rahvas XII Seto Kongressile. Kongressil kõnõldas inneolnust ja võõdas vasta otsusõ’, õt kuvvamuudu parhilla’ paistus, õt om vaia edesi minnä’, määnest api om seto rahvalõ vaia, õt alalõ jäiä’ ja ello ellä’.

Ma olõ s´ooni’ aoni’ edimätsest kongressist pääle olnu’ Seto Kongressi Vanõbidõ Kogoh ja olõ olnu’ kõikaig kirotaja, ütel kõrral abivanõp ja ka’ päävanõp. Proomi siih no’ ts´uut tagasi mõtõlda’, õt vaest om huvtav tõisilgi’ tiidä’, õt kuvvamuudu mi alosti ja mäntsit otsussit om kongressel vasta võõdõt.

Kongress aastagal 1993, mia oll mi eloaol edimäne.
Inne tuud kongressi anti vällä umaette aoleht, lehe toimõtaja oll Lõvi Vello. Vello tehnäs läbi lehe suurõ vaiva nägijit kongressi ettevalmstamisõl, a teno toolõ om jälg tuust, õt kiä’ tuulaiga kongressiga’ kamandi’ (Aare Hõrn, Jüri Vaidla, Reet Tobre, Jüri Adams, Paul Hagu, Õie Sarv, Ilmar Vananurm, Rein Lillak, Marina Lõvi, Meeli Härmson, Tiiu Kunst, Laine Lõvi, Einar Raudkepp, Eve Olesk, Vello Saar, Tiit Riismaa). Leheh om ka pääväkava, kost saami tiidä’, õt hummogu kell 8 oll Verska kerkoh jumalateenistüs ja jo kell 10 kongressi avaminõ.

Lehe edekülepääl om Sarvõ Aini kirotus, õt mia om kongress, kiä’ omma’ seto’, Setomaa aoluust ja määne oll sis setokõisi elo katõst palast jaet Setomaal – perre’ saa-ai lihtsahe liiku’, saia-ai vannu avtamah k´avvu’ ja umatsidõ haudu pääle minnä’, umakeeline kultuurielo arõng on takistõt jne. Tuu tulõmusõl om seto rahvas ja kultuur joudnu’ piirini, mia või viiä’ näide häömisõni.

Tõõnõ kirotaja leheh oll Hao Paali – deklaratsioon umakultuurist. Paali kirotas tuud, midä mi ka’ parhilla’ mõtlõ ja minkõga’ proomi joudupiteh tegeldä’. Mõni lausõh miildetulõtusõst Paali kirotusõst: „Ainumanõ väreht, kost mi latsõ’ päsese’ esivanõmbidõ perändüse mano, om seto kiil. Ku tuu vaos kinni, jääse’ nä perändüsest ilma. Mi olõ seeni höste alal hoitnu’ uma rikkusõ ja uhkusõ, umakultuuri tunnustähe – leelo. Seto kiil suuh, märksä miil pääh ja kimmäs usk süämeh – nii elämi ka hummõn.“

Tuukõrd oll otsusõprojekte hulga: kultuurist, haridusõst Setomaal, Petseri maakunna taastamisõst, piirist, põllumajandusõ olukõrrast ja tuu arõngu võimaluisist Petserimaa regioonih, eelnõu omandireformist Setomaal.

Järgmäne kongress oll 1996. aastagal ja sis olli’ pia sama’ arotamisteema’ ja otsusõ’ (piir, liikumisvabadus, Eesti Vabariigi kodanigu’ Petserimaal, kultuur, haridus, regionaalpoliitika).

Õga kolmõ aastaga takast om olnu’ kongress. 2002. aastagal oll valmistõt deklaratsioon seto rahvast, minkõst pääettekandõ pidi Sarvõ Ain, kaasettekandõ’ olli’ Pelisaarõ Georgil ja Järvelilli Reinul. Kongress kuulut seto’ umaette rahvast. Samal kongressil Sarvõ Aini iistvõttõl oll teemast ka’ seto lipp. Tä oll sainapääle pandnu’ seto lipu variandi’ ja pidi kongressil ka’ ettekandõ seto lipust. 2003. aastagal kutsuti kokko eräkõrralinõ Seto Kongress, õt arota’ ja võtta’ vasta seto lipp. Neläst lipuvariandist sorditi vällä üts ja hääletedi tuu puult.

No’, aastagal 2017, mi või üldä’, õt mi olõ seto rahvas, meil om lipp, meil om vapp, mi leelo om UNESCO vaimsõ kultuuriperändi esindüsnimekiräh aastagast 2009, mi proomi kõigildõ hoita’ ja opada’ umma kiilt ja laulu ja ka’ miilt. Oktoobrih saami jal’ kokko kongressil, koh parhillanõ Vanõbidõ Kogo and rahvalõ tiidä’, midä om tett ja kuvvamuudu om kol’ aastakka lännü’ ja om kokko säet ka’ vahtsõ Vanõbidõ Kogo jaost tüü-ülesandõ’ ja otsussidõ projekti’.

Pääle kongressi nakas olõma Setomaa vald, kohe käävä’ Mikitämäe, Verska, Meremäe ja Miss´o valla Luhamaa nulk. Elo umah Setomaa vallah om meele tiidmäldä’, a õt sääl meil kõigil lääsi’ höste, sis tuu jaost om kindlahe api ka’ 9. oktoobril Seto Kongressist. Kõik, kinkõ jaost om tähtsä Setomaa siih ja säälpuul halusat raati, kinkõ jaost om süämeasi seto kiil ja miil, uma kodo ja pereh, nuu’ omma’ oodõt kongressilõ. Õnnõ ütehkuuh ja ütel meelel jovvami alalõ jäiä’ ja edesi ellä’.

Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo uut teid 9. oktoobril Verska kultuurikeskuistõ!

Sarvõ Õiõ, SKVK kirotajaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood