Sulu-ui' inäb sis jõkkõ, ku oija sulu-uih.

Milja Udras (1971-2017) (0)

Lätsi alla lilli, lätsi, lätsi alla, alla lilli ….

S´oo armas laulukõnõ olõvat olnu’ edimäne, minkõ Milja lauluimä Linnupuu Anne käest oppõ, ku tä 2000. aastagal tull laulma Võro seto lauluparki Helmekaala’. Tä laul s´oo laulu viil septembrikuu edeotsahki’ Horvaatiah festivalil, mänge pilli, oll mi naarulinõ Milja. Om tävveste uskmalda’ ja ülekohtunõ, õt 2. novembril, hingipääväl, läts Milja mi siäst ar’. Haigusõ’ ja hädä’ käävä’ õks müüdä inemisi, k´au-ui müüdä kivve ja kanda. Tuu loodussäädüsega’ tulõ leppü’, a kukkimuudu saa-ai leppü’, õt tuu minek oll Milja, timä latsi ja mi kõigi jaost nii varra. Uma lühko elo joosul joudsõ Milja inäp ku mõni poolõ pikebä aoga’ joud, tuu om vaest lohutusõs, a õks tulõ päähä mõtõh – midä kõkkõ tuu tark ja andekas naane viil olõs võinu’ kõrda saata’!

Imä puult võrokõnõ ja esä puult seto, Miljah oll mõlõbat kultuuri. Rahvamuusiga, rahvalaulu ja pillimänguga’ tegelemine oll kõgõ loomuligup jago timäst. Inemisi, kedä Milja joudsõ tuvva’ rahvamuusiga ja folkloori mano, jovva-ai kokko lukõki’.

Mõni vaest saa-ai arvugi’, kuis timmä om mõotanu’ kõrrastki’ kokkosaaminõ Milja ja rahvamuusigaga’, ja õks pareba poolõ. Olgu’ tuust tiidmisõst Miljalõ hüvvämiilt, selle õt sügävält intelligentse ja kõlbõlisõ inemisõna oll tälle võõras tühisüs, labasus ja kurjus. Õks oll täl pill käeh, õks läts tä kipõlt kohegi’ kedägi’ oppamma, juhendamma, saatma, midägi’ kõrraldamma. Kõkkõ tekk tä pühendümüsega’ ja süämega’. Tä oll Kandle kapelli alostaja ja mängjä, Hilaro koori juhatusõh ja laulja, Võro Beebikooli (parhilla’ Võro Loovuskuul) asutaja ja oppaja, Võro Punamütsikese latsiaiah muusigaoppaja. Timä süämepill oll seto kannõl. Tä tiidse, õt ku tähtsä om latsõ jaost ja ka’ suurilõ pillimängmisõ rõõm ja tiidminõ, õt tä mõist mängi’! Õt tuu mängmisõ rõõm ja mõistminõ mängi’ tulõs rutuba, tuujaost and Milja vällä noodiraamadukõsõ väikokandlõ mängaga’. Miljalõ miildü opada’ mänguhimolisi latsi Rikka Ivani talo pillilaagridõh, koh tä käve oppamah edimätsest laagrist pääle. Milja puult alostõtu hoitminõ ja edesiviiminõ om kõgõ parep mälestüsmärk timä elolõ ja tüüle.

11. novembril lätski Milja alla lilli Võro surnuaia pedäjidõ kumarduisi ja kohalõ linnanu’ tsirgukõsõ tsirinäl. Miljat jäävä’ tennämmä, mälehtämmä ja avvustamma väiga’ pall´o’ sõbra’ ja tiikaaslasõ’ nii Võromaal ku ka’ Setomaal.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood