Võso no kannust kavvõ lätt.

2017 Seto käsitüüh (0)

2017 Seto käsitüüh

Kala Ingrit, tegevjuht


23. märdsil oll Seto Käsitüü Kogo üldkuuholõk. Kullõldi 2016. a tegemisi ja anti toolõ hinnang. Minevä aastagal oll seto käsitüüh pall´o tegemisi ja miilde tulõtamma jäävä’ SKK 10. juubeliaastaga üritüse’.

2017. aastagal om kavandõt Setomaa käsitüü teema-aastagas TULÕST TULNU’. Ku õgapääväeloh om inäp inemisi tulõst kavvõndõh, sis meil siih maal om eloh tuli lähkobah ja aastateema õkapiteh kõlbulinõ. Tsiht om aastaga joosul väärtüstä’ ja hinnada’ tulõst tulnut: keraamika, metallitüü, sepätüü, savvusann ja suidsuliha, tõrv, klaashelme’, süük, juuk. Tuust tulõnõvalt om planeerit ka’ seto käsitüü aastaganäütüs 20. juunil kooni’ 10. juulil Talinah teemal „Tulõst tulnu’“. Teema-aasta patroonis Eestih om Kärt Summatavet, kedä mõtlõmi kutsu’ ka’ Setomaalõ. SKK juhatusõ puult om teemahoitjas Riitsaarõ Evar.


2017. aastagal om jal’ Setomaal 12.-13. augustil Kostipäiv. Täämbätsel pääväl om kohvigu’ jo registreerunu’ ja SKK kõrralda’ om kohvkidõpidäjidõ söögikooltusõ’. SKK puult om söögivaldkunna teemajuhis Andresoni Sigre.

Mi visioonis om, õt kuuhtüü ülesetomaalisi organisatsioonõ, asutuisi ja ettevõttidõga’ om toonu’ seto käsitüüle inäp tuntust ja veenü’ vahtsidõ kuuhtüüvõimaluisi rakõndamisõni’. Setomaa Valdu Liidul om käivitümäh vahtsõnõ projekt COOP LOCAL, mia om suunat farmeridõlõ ja käsitüülisilõ. Kuuhtüüh Läti ettevõtjidõga’ om võimaligu’ kooltusõ’, oppõpäävä’, kontaktseminari’, laada’, oppõk´augi’. Põnõvit kooltuisi käsitüülisilõ om ka’ projekti Activ Age 55+ raamõh. Mitmõ’ söögikooltusõ’ ja näpotüükooltusõ’: 7. aprillil om tikmismassina kooltus ja 11.-12. aprillil kudamismassina kooltus.

Vahtsõ perioodi tsihte säädmisõl tegutsõmi ka’ uma tsihist, õt läbimõtõld kooltuisi sar´a’ toova’ õgal aastagal käsitüüvaldkunda mano vahtsit tegijit.

Leader meetme toetusõ abiga’ om SKK ello kutsnu’ vahtsõ projekti: Tuutõarõnduskooltusõ’ avitasõ’ seto ja võro käsitüülisõ’ vahtsõ tasõmõ pääle. Plaanih om 20 ettevõtja kooltusõ’, kaasatõh Eesti kõgõ parebit kooltaiji, pääle nuidõ viil ideereisi’ Saarõmaalõ ja Rootsi käsitüümessilõ kauplõmma. Tegevuisiga’ naatas pääle 2017. aastaga sügüse.

A parhilla’ om jo k´aumah käsitüülisi ja tiidläisi kuuhtüüprojekt – seto rahvarõivaraamadu käsikirä kokkopandminõ. Õga kuu om 2017.-2019. aastagal käsitüü teemapäävä’ ja sääl kõrval toimõtas toimõtuskolleegium.

Mi nägeminõ om, õt käsitüüettevõtlus Setomaal om lajastõ ja tullutuuv ja seto käsitüümeistridõ kraamil om tunnustõt kvaliteet. Käsitüülisõ’ löüdvä’ hindäle üle Eesti laatu, a kindlahe om pall´o meistrit väläh 16.-18. juunil Seto Folgil Verskah ja 5. augustil Seto Kunigriigih Luhamaal. Mi proomi 6.-8. juulil olla’ Bõgi söögi- ja käsitüüfestivalil Udmurdimaal.

Seto Käsitüü Kogo tegevjuhi ülesandõs 2017. aastagal om edesi jaka’ käsitüüalast infot liikmilõ ja haarta’ üteh erinevvi projektijuhtõ ja teemavaldkondõ vedosnikkõ. SKK pakk õks edespidi ka’ raamadupidämisteenust piirkunna vajadusõst tulõnõvalt.

Tõsitsõst välläkutsõst lähebäl aol om XXIV Seto Pitsi päivi ja II Suurõ Pitsipäävä kõrraldaminõ. Pitsipäävä’ omma’ 5.-26. mail Seto Talomuusiumih. Konkursi teema om „Romantilinõ ja õrn seto pits“. Samal aol säetäs muusiumih üles tõisigi’ näütüisi. Konkursitöid oodõtas 3. mai õdagus Verskahe ja avaminõ om 5. mail kell 15.00.

II SUURÕL PITSIPÄÄVÄL, 20. mail om tähelepanu värmilitsõl pitsil, valgõl pitsil ja pitsilisõl Setomaal. Kavah om pitsinautlõjidõ gurmeereis Luhamaalt Verskahe, piatusõga’ Obinitsah ja Miktämäel.

Mi tegemisi saat kaia’ ja lukõ’ www.kogo.ee ja FBih Seto Käsitüü Kogo.
Saami’ kokko kooltuisil ja sündmüisil!Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood