Vahtsõnõ sõgõl om kõ vaja otsah.

Eesti-Läti kuuhtüüprojekt „COOP-Local“ (0)

Pia nakas pääle suur ülepiiri kuuhtüüprojekt, õt Eesti ja Läti vaihõl ärisuhtit herksäbäst tetä’ kohalikõ väikotuutjidõ ja käsitüümeistridõ vaihõl – Setomaal, Räpinäh, Vastseliinah ja Oravil, Apeh ja Smilteneh. Projekti tegemisiga’ julgustadas ettevõtjit alostamma piiriülest kraamivaeldamist ja kuuhtüüd, mia avitasi’ näil inäp tullu tiini’.

Mille kohalik väikotuutjidõ ja käsitüülisi kuuhtüüprojekt?

Taloh toodõt kraami ja mahhesöögi populaarsus om viimädse kümne aastaga joosul kipõstõ kasunu’. Ku värske ja naturaalnõ om süük ja mäntse maiguga’ tä om, tuud ostja’ hindasõ’ korgõlt nii Eestih, Lätih ku ka’ tõisih riigeh. Samah väiga’ tunda-ai uma piirkunna kohalikkõ väikotuutjit õga ka’ ülepiiri naabridõ man. Alostava’ väikotuutja’ nägevä’ innekõkkõ uma päämätse turupiirkunnana kohalikku piirkunda, a nä võisi’ inäp ar’ kasuta’ piiri takah olõvit regioonõ. Noorõ’ alostava’ väikotuutja’ mõistva’ sagõhõhe võõrkiilt ja näil omma’ hüä’ eeldusõ’ ülepiirilisi kontaktõ ja kuuhtüüpartneridõ löüdmisõ jaost.

Ku müvvä’ talokraami suurilõ kombinaadõlõ vai poekettele, sis tuutja saa sagõhõhe väiga’ veid´o kassu. Tuuperäst om vaia julgusta’ ja toeta’ väikotuutjit otsma tõisi müügikanalit, koh saat õkvakontaktõ lõpptarbijaga’ nii umah piirkunnah ku piiri takah. Ülepiirilinõ kuuhtüü Eesti ja Läti väikotuutjidõ vaihõl om s´ooni aoni olnu’ liisnalt nõrk. Ettevõtjidõl om veid´o ka’ tiidmisi võimaligult korgõ lisandväärtüsega’ kraami vällä pakmisõl ja lühkokõisi tarnõahelidõ luumisõl. Tuuperäst om vaia kõrralda’ kooltuisi, opireise ja tõisi ütisüritüisi, koh saa vahtsit kontaktõ naabrusõh olõvidõ ettevõtjidõga’ ja oppi’ ütidselt vahtsit tiidmisi, näütüses turundus, pakendi’, kliendisuhtlus jne.

Mi piirkunnah om käsitüündüs höste arõnõnu’ ja om pall´o hüvvi käsitüümeistrit, kiä’ võisi’ müvvä’ umatettüt kraami ka’ laebalt välähpuul umma kodopiirkunda. Vahtsõ’ noorõ’ meistri’ saava’ höste kõrda võõrkiili ja arvutidõga’. Näil omma’ hüä’ eeldusõ’ täämbätse inhvotehnoloogia kasutamisõs müügih ja turundusõh, näütüses uma kraami pakminõ e-poodõh ja läbi uma veebilehe. Käsitüümeistri’ mõlõbast riigist saava’ kuuh oppi’, kuvvamuudu panda’ hindä kasus tüüle uvvõnduslikkõ turundus- ja IKT-lahenduisi võimalusõ’. Käsitüümeistri’ saava’ ütidselt k´avvu’ ka’ suurõbil käsitüülaadol.

Mäntse’ tegevusõ’ omma’ plaanih?

Projekti tegevuisi elloviimisõ jaost moodustadas nelli sektoriaalsõt ettevõtjidõ gruppi. Nuu’ omma’ mar´a- ja puuviläkasvatajidõ ja -tüütlejidõ grupp; piimä- ja lihatuutjidõ ja -tüütlejidõ grupp; aiavilä- ja taimõkasvatajidõ ja -tüütlejidõ grupp; käsitüümeistridõ grupp.

Õgalõ grupilõ kõrraldadas oppõreise (Eesti ettevõtja’ Lätti ja vastapiteh), minkõ aol omma’ ka’ kohtumisõ’ kohalikõ ettevõtjidõga’. Planeerit om ütine osalõminõ kohalikõl laadol (Lindora, Vastseliina, Räpinä, Ape ja Smiltene laada’). Käsitüümeistri’ saava’ ütidselt k´avvu’ suurõbil üleriigilisil käsitüülaadol. Õgalõ ettevõtjidõ grupilõ kõrraldadas umbõs 4 katõpääväst kooltust, midä viivä’ läbi Lõunõ-Eesti ja Vidzeme piirkunna kõgõ pareba’ vastava valdkunna eksperdi’. Kõgõ aktiivsõbalt vahtsit turgõ otsva’ ettevõtja’ saava’ osalõda’ ütitsil opmisõ- ja kontaktreisel Valgõvinnehe, Pihkva oblastihe ja Suumõ. Ka’ om kavah panda’ kokko ütine turundusmaterjal, koh om õgast ettevõttõst inhvoleht katõh keeleh.

Kunas ja mäntsidõ tegevuisiga’ projekt pääle nakas?

Projekti partneri’ omma’ Setomaa Valdu Liit, Räpinä Inkubatsioonikeskus, Vastseliina vald, Ape vald ja Smiltene vald.
Mi pallõ kõigil, kiä’ tahtva’ osalõda’ projekti tegevustõh ja tahtva’ hinnäst projekti tegevuisiga’ kursih hoita’, saata’ uma kontaktandmõ’ umah piirkunnah projekti vidäväle partnerilõ. Huvilisõ’ Setomaa valdust võiva’ uma’ kontaktandmõ’ saata’ e-posti aadressil info@setomaa.ee. Nii om võimalik kõgõ parebahe huvilisõ’ projektih pakutavaga’ kursih hoita’.

Kõik partneri’ kõrraldasõ’ projekti edeotsah inhvopäävä projekti võimalikõlõ osalõjidõlõ. Setomaa valdu ettevõtjilõ om inhvopäiv 30. märdsil 2017 kell 15.30 Verska Kultuurikeskusõh.

Edimäne ütine ettevõtminõ om plaanih 21. aprillil 2017 Põlvah, koh tulõ edimäne Eesti ja Läti ettevõtjidõ kontaktüritüs, peräst midä k´audas 22. aprillil Tartoh Maamessil.

Projekti tegevusõ’ viiäs ello 2,5 aastaga joosul, s´oo aastaga aprillist 2019. aastaga augustini’.

Projekti „COOP Local“ elloviimist toetas Eesti-Läti piiriülese kuuhtüü programm 2014-2020.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood