Paremp õks halva puja jalotseh ku hüä väü pähütseh.

Haldusreformi hetkeseisust Setomaal (0)

Haldusreformi vanker liigub järjekindlalt edasi ja Setomaa tulevase valla tekkimise aeg tuleb järjest lähemale. Kui üle Eesti vabatahtlikult ühinenud vallad käivad koos ja moodustavad juba ühiseid arengukavasid, vallavalitsuste ja allasutuste struktuure, arutlevad tulevaste investeeringute üle, siis Setomaal peame me selgelt endale teadvustama, et me oleme sundliidetavad vallad. Vabariigi Valitsus on 15.03.2017 välja andnud määruse eelnõu, kus on ära määratud:

  1. Valla nimi – Setomaa vald.
  2. Maakondlik kuuluvus –Võru maakond.
  3. Meremäe valla piiride muutmine seoses Luhamaa nulga (19 küla) liitumisega Setomaa valla koosseisu – Meremäe valla piiri muudetakse senise Misso valla Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Saagrimäe, Savimäe, Tiastõ, Tiilige, Toodsi, Tserebi, Väiko-Tiilige küla territooriumi arvamisega Meremäe valla koosseisu.
  4. Esitatud on tulevase valla kaart.
  5. Kinnitatakse seda, et Setomaa valla moodustamisega seotud otsesed kulud kuludokumentide alusel hüvitatakse riigieelarvest (liitumistoetust ei anta!).

Määrusel on seletuskiri juures, kus selgitatakse, miks selline otsus on tehtud.

Järgnevateks sammudeks on:

  1. Vabariigi Valitsus ootab eelnõu kohta igalt vallalt arvamust 15. maiks 2017 ja kui arvamusi ei laeku, siis peetakse seda eelnõuga nõustumiseks.
  2. Liidetavatel valdadel on võimalus sõlmida ühinemiskokkulepe, mis hõlmab valla nime, haldusüksuse liigi ja sümboolika, haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate võimalike küsimuste lahendamise ja uue põhimääruse ja teiste õigusaktide vajalike muudatuste ettevalmistamise kohta (hiljemalt 15. juunil 2017).
  3. Iga vald peab tegema koostöös asjaomaste valdadega valimistoimingud (hiljemalt 15. juunil 2017).
  4. Ühinemiskokkuleppe eelnõu pannakse avalikkusele tutvumiseks vähemalt 15 kalendripäevaks (eelnõu avalikustamisest arvates). Ühinemiskokkuleppe kinnitavad oma otsusega kõik volikogud.
  5. Kui asjaomased omavalitsused ühinemiskokkuleppeid ei kinnita ja valimistoiminguid ei tee, siis teeb seda kohustuslikus korras maavanem ja hiljemalt 15. juulil 2017 (90 päeva enne valimisi) annab Vabariigi Valitsus välja määruse uute valdade tekkeks.

15. oktoobril sel aastal toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised.

15. ja 16. märtsil toimusid Tallinnas valdade-linnade päevad, kus kindlasti üheks põhiteemaks oli käesolev reform, kuid raskuspunkt oli minu arvates üle kandunud tulevaste valdade ülesannetele selles valguses, et maavalitsused kaovad 2017. aastaga. Tundus, et valdade ühinemine ja liitumised on otsustatud ja kõigile teema selge, kuid palju küsimusi tekitavad ülesanded, mis tulevad omavalitsustele üle maavalitsustelt. Kuidas ja millistes võrgustikes korraldatakse näiteks bussiliiklust, õpilasüritusi, piirkondlikku ettevõtlusnõustamist (arenduskeskused), piirkondlikke kultuuriüritusi, laulupeo ettevalmistust jne. Meil, tulevases Setomaa vallas on paljude asjade üle vaja koos arutleda ka selles võtmes, et millistesse koostöövõrgustikesse me peaksime kuuluma ja meie hääl piisavalt hästi kõlaks erinevatel tasanditel. Sellest sõltub ka tulevikus Setomaa valla edukus!

Raul Kudre, Värska vallavanemKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood