Andja väsüs, a ega' vastavõtja ei väsü'.

Hüä Setomaa rahvas! (1)

Hüä Setomaa rahvas!

Om jõuluaig. S´ood valgusõ- ja rõõmupühi pidä mi kerik parhilla’ ka vahtsõ kalendri perrä.
Mi uma talsipühini om viil aigu, inne saa 2016. aastak läbi. Elämi katõ ilma veere pääl, nüüd piämi ka pühi katõ kalendri perrä. Mu pereh sai jõulukaardi, koh pallõldas rahu maa pääle. Tsiberih k´aunu hõimlanõ tiid, millest kõnõlõs. Sõtust ullimb om sääne, koh uma lätt uma vasta.

1986. aastaga leelopääväl panti lauluimä kujo Obinitsah mäekaldõ pääle, varsti tull´ edimäne s´ooaignõ seto kongress ja kuningriik. Säältmaalt om setodõ hindätiidmine kimmält kasunu. Ummõldas vahtsit rõivit ja umal aol kappi käkit hõpõ helises jälki kaalah – pikk hindäsalgamisõ aig om läbi saanu.

Setomaa valla’ omma’ tennü ullitarga otsusõ, sälä’ kokko pandnu ja säädvä’ aastakkõ ütidselt s´oo maa ja rahva ello. Tundus, õt ku miäki sekä mi edesiminekit, sis om tuu suur poliitika ja maailmaelo moodu’. Kontrolljuun juusk õks vana kotusõ pääl edesi, noorilõ paistus elo liinuh ilosamp ja rahha rohkõmp.

Tuuperäst tullgi halusalt vasta võtta’ tiidmine, õt mitte kõik seto’ taha-i umma, ütist Setomaa umavaltsust, midä riik meele haldusreformisäädüsega pakk. Mille taha-i? Kas pelgämi võtta’ vastutust vai kannami kulakut karmanih määndsegi innidse tülü peräst? Kiä tiid õigõt vastust?

Kõnõlami ütstõõsõga ausalt, tunnistami viku ku vaia, a hoiami perräjäänü Setomaa ütehkuuh.
Kumarda Verska ja Miktämäe volikogodõ iih, ti perämädse’ otsusõ’ hoitva’ unistusõ eloh. Riigi kimmäst tukõ tiiämi ja tunnõmi niikunii.

Kas müüdälännü aastagal oll´ ka midägi ilosat? Oll´, ja pall´o. Edimädsena haarus miilde Tsiberi nuuri setodõ k´auk siiä’, esivanõmbidõ maalõ. Määndse avatu, positiivsõ mõtlõmisõga noorõ’. Hüä, õt inämbüse näidega k´au suhtlõminõ mol´oraamatuh edesi. Ku jummal and, sis sõidami näile tulõval suvõl küllä. Vana jaanipäävä aigu peetäs sääl umma kuningriiki.

Petseri „eesti kooli“ Tsirgukõsõ’ peie’ ildaaigu hällüpäivä. Kinksemi näile karmoška, mille jaos andsõ’ rahha mi riigikogo Setomaa toetusrühmä mõnõ’ saadigu’. Latsi teno oll´ siiras. Pargikõst vidä nüüd Kazmirtšuk Maria, Tsirgukõisi hindä kasvandik.

Seto kultuuripäävä’ Peterburih lätsi’ höste. Om soomõ-ugri rahvit, kinkõlõ setodõ tegemise’ ja tugi om kimmäs abis uma kultuuri hoitmisõl.

S´oo keeruline aastak tõi seto liikumise mano vahtsit inemisi. K´au pall´o Setomaalt väläh ja näe, õt ka muial tahetas tõõmeeli umalt puult midägi Setomaa hüäs tetä’. Teno ja kumarus!

Kõigi setodõ ja ummi sõpru Setomaa tegemiste mano haardminõ om mi suur võimalus.

Kumarus kõigilõ seto organisatsioonõlõ ja Setomaa inemisilõ – ilma ti õgapäävädse tüütä olnu-s Setomaa eduluku.
Püvvämi ütstõist mõista’, opimi andis andma, saami eis’ parembas, sis saa ka s´oo maailm parembas.
Hüvvä vahtsõt aastakka!

Leima Aarne, Setomaa ülembsootskaKommentaarid

  • margus timmo

    01.01.2017 13:17:01
    Tennä Sinnu, Ülembsootska, näide ilositõ sõnnuq iist!
    Margus

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood