Pal'lo hel'lü, veidü' vlla.

Jüri Ratas ja Mihhail Korb panti Setomaal õkva laulu sisse (0)

Päiv inne juripäivä joudsõ’ Setomaalõ pääministri Jüri Ratas (seto muudu Joorka) ja riigihaldusministri Mihhail Korb (seto’ ütlese’ Mihkal). 

Pääministri Jüri Ratas ja riigihaldusministri Mihhail Korb tulli’ Setomaalõ kontrolljoonõ välläehitämist ja Setomaa valdu ütitses Seto vallas liitumist kaema.

Kõkõpäält käuti Verskah. Sääl võeti herrä’ vasta Verska Sanatooriumih, mis om tõmbõkeskus nuilõ, kiä’ s´oohkandih tahtva’ tüüd tetä’, ja koh supõlsäksu käu üle Eesti, aga ka Vinnemaalt ja muialt naaberriigestki. Sis kõnõldi rahvaga Setomaa valdu üttesaamisõst Verskah kultuurikeskusõh.

Ratas ja Korb rõhutiva’, õt näide jaos om kimmäs sõna, mia üteldi rahva puult – jah, Setomaa valla’ piat ühinemä. Suur valimah käujide arv ja korgõ puulthelü andjidõ arv kõnõli’ ütidse Setomaa iist.

Nüüd pias joba edesi minemä, a probleem om maakunna valik. Meremäel om hirmutanu Koduvalla valimisliit kohalikkõ inemisi kõik aig Põlva maakunnaga ja Verskah arsti man käumisega. Jahimehe’ pelgäse’ ja põllumehe’ tsiukva’ vasta. Verska ja esieränis Miktämäe setodõ hulgah om inemisi, kiä’ pelgäse’ Võro maakunda ku tuld.
Umalt puult lisasi’ ma siiä’ kommentaari. Nimelt Võro ja Põlva maakunna’ olli’ edimält nõuka aigu rajooni’, mis olli’ käsu kõrrah moodustõt aoluulidsõ Võromaa pääle. Ku Eesti Vabariik tull´ vahtsõst, pruumsõ’ erinevä’ valitsusõ’ haldusreformiga kätt, a õs õnnahu kelgi Võro- ja Põlvamaad ütes Võromaas tagasi liita’. Nüüd omgi rajooni’ põlistõt ja nõukaaigsõ põlvkunna rajooniigatsus ja usk om tugõvamp ku maakunna osa parhilla’. Tegeligult om maakunnavalitsustõ tähtsüs kõik aig vähämbäs jäänü ja muutus ka edespidi tundmatusõni ja kiäki täpsehe tiiäki-i kui.

Aig lätt säntsil riigivisiidel kipõstõ ja autonõna’ kääneti Obinitsa poolõ. Lipuväläku pääl Seto Ateljee Galerii iih oll´ puultsõõri saistanu Mokornulga leelokuur, kiä teret´ Aida Eleanora iistlaulmisõl korgit külälisi, nigu Setomaal õks om tett. Jürist sai lauluh Joorka ja Mihhailist Mihkal ni riigiherrä’ tehnsi’ nii kõiki lauljit kättpite ku ka umah tenokõnõh ja olli’ liigutõt, õt setodõl nii kimmäs elläv kultuur om ja õt mi vaivas võti pidorõiva’ vällä otsi’ ja laul valmis tetä’.
Nüüd kutsuti kõik kokkotulnu rahvas hõimurahvidõ lippõ ette pilti tegemä ja säält tulli’ rõõmsa’ pildi’, koh setodõ vaihõlõ mahtu’ viil Enn Eesmaa ja Heidy Tammõ ja tõõsõ’ külälise’.

Pääministri silmäs´ platsi veereh Seto kaarti ja tahtsõ tuud lähembält uuri’. Ülembsootska Leima Aarne, kiä’ oll´ herri saatja, selet´ ja näüdäs´ Setomaa piire ja maid ni tähtsämpi kotussit. Jüri Ratas küüsse, õt ku timä olnu seto, kiä eläs Talinah, ja tahtnu nüüd õkva sõita’ vanaesä havva pääle, kas tä saanu. Mi ütli, õt tuu pääle piat õks aasta ette mõtlõma ja raha massma. Õnnõ piiriviirse’ seto valla eläniku’ saava’ viisat sugulust kinnitävä tõendi alusõl vai kultuuriviisana, ku koorih laulva’.

Peremiis Riitsaarõ Evar kuts´ kõik galeriihe ja sääl kõnõli’ riigimehe’ regionaalhaldusõ jutu ütitsest Setomaast ar’ ja uutsõ’ rahva küüsümisi. Meremäe vallavolikogo liigõh Järvelilli Rein rõhut´, õt olõ-i tuu Seto vald midägi nii heidütävät, joba mitukümmend aastat tegevä’ Setomaa valla’ kuuhtüüd. Murõh om, õt kuis säilitä’ seto kiil, seto leelo, anda’ kultuur noorilõ edesi.

Tull´ juttu ka Miss´o külli liitumisõst. Miss´o volikogo esimiis murõht´, õt kellele nä uma’ kodanigu’ üle andva’, kui nä eis’ läävä’ kokko Rõugõga, kas Meremäele vai Verskalõ. Mihhail Korb lubasi kipõmbalt otsust tetä’, õt õks aolidsõlt kõik kõrda saasi’ tähtaos.

Riitsaarõ Evar küüsse ka Rail Balticu kotsilõ, kas tuu jo mõotas Setomaad kaudsõlt, kuna Eesti om nii väikene. Päälegi om meil jo Koidula jaam, kost rongiliiklus 14 rüüpmepaari kotsilõ om väiga vähäne. Jüri Ratas ütel´, õt vaest õi jovva’ tuud projekti inämp pidurda’, kuna sääl võiva’ naada’ jo trahvi’ juuskma. Muidogi ku parlament õi kinnitä’ Balti pääministridõ lepet, sis tulõ kaia’, mia saa. Evar küüsse, õt aga kuis saami järgminõ kõrd mi pakku’ puhast vett, ku näütüses Imäjõõ viirde lastas ehitä’ tselluloosivabrik ja kõik mi Peipsi vesi mutt´us.

Põllumiis Utsal ütel´, õt põllumehe’ eläse’ meil halvastõ, kuna söögikraam ostõtas muialt sisse. Ja Ratas vastas´ tsõõrikult, õt õks uma süük olnu õigõmp jah. Kiäki küüsse ka, õt mis mi saa Eesti riigi hääs tetä’ pääle tuu, õt olõmi kimmäs piirirahvas. Riigimehe’ soovidi’ meil umma kultuuri kimmält hoita’. Viil küüsüti, õt määndse asutusõ riik Talinast meele tuu. Mihhail Korb ütel´, õt õi olõ’ midägi plaanih parhilla’ tuvva’.
Ärge’ toogõki’, avitagõ’ hoopis kuulõ alalõ hoita’. Mi taha vähämbit hüvvi toimivit asju, mitte suuri reostavit ja üle jovvu käuvit.

Pääministri visas´ nalja, õt nä toova’ Stenbocki maja siiä’.
Nii tuu puultõist tunni viirdüsi, kooni läbi sai. Hõrna Aare kinkse peotävve Setomaa aolehti tagasitiil lugõmisõs ja külälise’ kiroti’ külälisraamatuhe ilosit sõnnu ja lubahusi. Jäteti palavalt hüväste ja lehvitedi Meremäe poolõ kihotavalõ autodõ rialõ perrä.

Kauksi Ülle



Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood