Kuulõt ja kuulku-ui, näet ja näkku-ui.

Vabarna preemiatõ üleandmisõ õtak oll´ rikas leelost (0)

Setomaa vallah Verska kultuurikeskusõh anti 19. detsembril üle Anne Vabarna nimelise’ umakultuuripreemia’, minkõga tunnustõdas seto perimüskultuuri hoitmisõl ja edesiandmisõl tett suurt tüüd. S´ookõrd peeti preemia väärilidses leelokoori Kuldatsäuk, seto kultuuri jovvulist edesikandjat Sarvõ Õiõt ja arheoloogi, Tarto Ülikooli tiidläst Valgu Heikit.

Kuldatsäuk tull´ just ildaaigu esinemiselt Belgiah, koh ütel laval sai’ kokko seto leelo, Belgia kammerkuur ja Veljo Tormisõ muusika. Lõvi Laine kõnõl´: „Mi laula hindäle ja kõigilõ, kiä’ kuulda’ tahtva’. S´oo aasta aimi seto rõiva’ sälgä 51 kõrda. Tulõvaasta saa laultus jo 30 aastakka.“

Valgu Heiki sai preemia raamadu „Inimese muuseumi ekspeditsioonid Eestisse: Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937-1938)“ ilmumisõ iist. Tedä õnnitlõnu Hirsiku Veera ütel´, õt Heiki om Setomaal umas saanu, selle õt tä om uurnu s´ood maad maa päält ja maa seest, innembidi ja nüüd.

„Seto kultuur saa peris esindüslikult ilma pite lakja viidü, just tiidüsroomi. Pariisi Inemise muuseum ja Vinnemaa Etnograafiamuuseum – nuu’ om õks üte’ juhtiva’ tiidüsasutusõ’ ja etnoloogiamuuseumi’ maailmah,“ ütel´ Valk.
Sarvõ Õiõt tunnustõdi hinnästsalgava ja pidevä tüü iist seto kultuuri hoitmisõl. Õiõ tennäs´ preemia iist leelolauluga. Joba üüse oll´ tä unõh nännü, õt om kuuh uma vanaimä Mat´o imä Annega.

Õtak oll´ leelolaulu täüs. Leelotiva’ Laanõtsirgu latsõ’, Verska Naase’, Kuldatsäuk eis’ ja Õiõ. Noorõ’ mänge’ pilli ja Toomõmäe kodorestoran Maagõkõnõ oll´ ilosa seto söögiga lavva katnu. Oll´ illos perimüskultuuriõtak. Ait´umma Setomaa valla juhtidõlõ ja kultuurimaja inemisile kõrraldamisõ iist!

Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood