Koirõ kutsutas, hüä' pini' läävä' eiske'.

Seto leelo kõlasi Prantsusmaal Nantes’ih klassikalidsõ muusiga festivalil La Folle Journée. (0)

Tuu oll´ 2011. aastak, ku Jaan-Eik ja Helena Tulve Verska naisiga plaani peivä’, õt üteh Vox Clamantisõga ütine kava tetä’. Umavaihõl sai köüdet gregoriaani vaimulik laul ja seto legendilaulu’. Tuulsamal aastagal olliva’ kontserdi’ Verska Kultuurimajah ni Tarto Jaani kerkoh ja Talina Issanda Muutmisõ kerkoh. Veido ildampa 2016. aastaga suvõl Hiiu Folgil. 2017. aastagal Viljandi Perimüsmuusiga festivalil Paulusõ kerkoh.

Minevä aastaga sügüse paksõ Jaan-Eik võimalusõ 3. veebruaril 2018 laulma minnä’ Prantsusmaalõ Nantes’i klassikalidsõ muusiga festivalile La Folle Journée, festivali teemast “Uue maailma poole”. Taa festival tutvustas viie päävä joosul klassikalidsõ muusiga tegijit üle ilma. Suur maja, koh oll´ mitmit kontsõrtsaalõ, mahut´ muusigahuvilisi üle Prantsusmaa. Väiku meeskonnaga, iihotsah meesterahvaga, kiä kõnõlõs õnnõ prantsusõ keeleh, tetäs festival, miä om vällä müüdü kõrraga ku esineja’ paigah. Huvi klassikalidsõ muusiga vasta om sääl suur.

Mi kava üteh Vox Clamantisõga tundu tõistsagamanõ. Saa-s viil kontsõrtsaaligi, ku pildimassina’ jo sähvsevä’ ja inemise’ tahtsõva’ miika pildile jäiä’. Saal oll´ rahvast täüs, heli ja valgus paigah. Lätsimõ hällülauluga lavalõ, saatmah Vox Clamantisõ “Mandatum novum”. Leelokoor saisõ lava pääl ja tõõsõh saali otsah mustõh rõivih Jaan-Eik Tulve juhatusõl Vox Clamantis üteh mi uma Sakarias Leppikuga. Tiina võtsõ “Heiko-leiko” laulta ja nimä’ jäl “Gaudeamusõ”. Näimi saalih inemisi, kiä’ mõistsõva’ “Gaudeamust” üteh laulta’. Merle nakas´ “Ilma parandama”, mink vaihõlõ kostu tõõsõst saali otsast “Kyrie”. Marika võtsõ iist “Jessu sõitu”. Naa’ vana’ viie’ nõsõsõ’ veiga kipõstõ, kergütämist oll´ hulga. Edesi laulsõ Vox Clamantis kats laulu: “Ave Maria” ja “Amours mercy”. “Jeesuse surm” Elo iistütlemisel lõpõt´ mi ütidse kontserdi. Ilosa lauluga “Psalm 21” naksiva’ Voxi’ saali takast ette lavalõ liikuma ja jäivä’ mi vaihõlõ saisma. Laulimõ viil veido üteh ja kumardimõ suurõ aplausi saatõl. 45 mintat läts nigu linnatõh. Hüä publik oll´, kutsõ õks tagasi ja nii saimi Sakariasõ iistütlemisel üteh “Põdralaulu” laulta’. Tuu laul miildü publikulõ veiga ja nä plaksudi’ üteh. Peräst oll´ hulga naarulitsi inemisi, kiä’ kitivä’ prantsusõ keeleh ja püüdsevä’ viil pildimassinahe, miä sai. Järgmätse päävä hummogul käveme katedraalih missal, koh Vox Clamantis ka laulsõ, ja õdagu näide kontserdil, koh nä esitivä’ Arvo Pärdi loomingut. Kaimõ ts´uut ka liinah ringi, käveme kindlusõh ja botaanikaaiah.

Olõnõmalda tuust, õt reis oll´ pikk, linnuki’ jäi’ ildast ja kodo jõudsõmõ viil päiv ildampa, oll´ kohapäälne elo õks veiga hüä ja illos. Suur ait´umma Jaan-Eik Tulvele ja Vox Clamantisõlõ tuu ilosa kontsõrdi, seltskonna ja hüä reisi iist. Vaihtõpääl tulõ kotost ka kavvõndõh kävvu’ ilma kaemah.

Reisiseltskonnah olliva’ Vabarna Jane, Kadarpiku Tiina, Keerpalu Marika, Sussi Merle, Soku Kristiina, Linnusõ Marje, Toomõ Elo, Teervalti Janika, Kapteni Eve, Tammiste Riin, Kruusamäe Laura, Orasõ Janika ja Teini Merike.

Vabarna JaneKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood