Vingjal tsial kõõ om viga.

Haridusministri Mailis Reps om tutvas saanu õga Setomaa kooliga (0)

Haridusministri Mailis Reps om s´oo aastaga joba mitu kõrda Kagu-Eesti kuulõ pite käunu ja tedä omma’ vasta võtnu’ ka Setomaa kooli’. Pääväkava perrä kaie tä kuuli, astsõ üles opilaisi iih ja peräh kõnõli ütehkuuh oppajidõ ja koolijuhiga hariduselo hätist ni võimaluisist. Tä käve viil ka kotusõpäälitsit latsiaidu kaemah, nii näütüses võti’ tedä vasta Obinitsa ja Verska latsiaid.

Ku ministri edimält aasta alostusõh Verska ja Miktämäe koolih käve, kõnõli tä peräh tuud Lõunalehele (18.01.2018), õt põhikuulõ latsi arv om terve Kagu-Eesti pääle kõvva sadanu, a latsi koolibussitsõõri’ omma’ jälki ülearvo pikä’.

Tugioppajit veid´o esimuudu latsilõ olõssi’ ka hulga rohkõmba vaia, no tüükoormust näile sakõstõ õi jakku’. Viil märdsikuu alostusõh (9.03.2018) käve ministri Mailis Reps Meremäe kooli latsi ja oppajidõga kõnõlõmah. Latsõ’ küüsse’ näütüses, kuis saia’ haridusministris ja koolioppaja’ tundsõ’ huvvi kujondava hindamisõ vasta.

Setomaa kooli’ omma’ külält kõrrah ja kiä vähägi taht, tuu jaost omma’ opivõimalusõ’ hüä’ ni koolielo hulga rahuligumb ku suurõh liinakoolih. Sakõstõ üldäs, õt kuul eis’ piät löüdmä koolielo viil parembas tegemises vahtsit võimaluisi, nii õt säändsehe kuuli tahtva’ kõik lähkost ja kavvõndõst opma tulla’. A latsi arvu koolih mõotasõ’ ka näide vanõmbidõ tüüvõimalusõ’, kas vai teie olokõrd ja õgapäävädse’ bussiao’, piirkunna umavaltsuisi poliitiga ja laembalt terve mi maaelo kõrraldus. Koolioppaja taht umma tüüd õks höste tetä’, a kõiki täämbädse maaelo häti tä ummi olgõ pääle võtta’ ka õi saa’.

Reimanni NeleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood