Võso no kannust kavvõ lätt.

Istja’ Verskah talomuusiumih (0)

8. veebruari õdagu sai’ Verska Seto Talomuusiumih kokko naase’ ja näio’ – kõigil oll üteh võõdõt näpotüü. Küllä oll kutsut Meremäe käsitüüselts Meieselts Meroos, kiä tutvust ummi tegemisi ja näüdäs näpotöid. Meroosi käpe’ naase’ tegevä’ kõikõ: nii aolehest korvõ, papist karpõ ku ka’ rõivapalost tekstiili. Pääle nuidõ tegemisi om viil klaasimaal, siidimaal, lapitüü, arhailinõ tikand, valgõ tikand, villatüü, vitraas, paprõtegeminõ, salvrätitehnika, keraamilinõ mosaiik, batika, liivamaal, paprõnöörätüü, pakutrükk jpms. Seltsi meistridõlt võit asju ka’ telli’ – õnnitluskaardi’, pakendi’, asju midä vällä pakut.

Meroosi liikmõ’ tegevä’ erinevvi olmõ- ja tarbõasju, meenit, ehtit, rõivit, ruumi- ja sainailostuisi ja maalõ näütüisi, näütüsmüüke ja laatu jaost. Seltsi loomõprotsessih kasutõdas käsitüüasju valmstamisõl olõmaholõvit ja opit tiidmisi, piirkunna käsitüü- ja rahvakunstioskuisi, mitmit erinevvi käsitüü- ja kunstitegevusõ võttit, mitmit erinevvi kaasaigsit kunstmaterjalõ, a ka’ olmõmaterjalõ tõist kõrda kasutust.

Selts vahendas timä kasutusõh olõvat informatsiooni ja tüüvõttit, kõrraldas uma liikmilõ opitarri, oppõvälläsõitõ, käsitüünäütüisi, näütüsmüüke, laatu ja kultuuriüritüisi, tege kuuhtüüd tõisi umasagamatsi seltsega’. Meroos om kõikaig opva ja luuv mittetulunduslik käsitüüselts, mia om asutõt 19. septembril 2010 Meremäel.

Säntsil õdakil võisi’ olla’ inäp käsitüühuvilisi nuuri, selle õt vanal aol istja’ olliki’ innekõkkõ nuuri kokkosaaminõ, jutataminõ, laulminõ ja ütstõõsõlt opminõ.

Seltsih om ütiste huvidõga’ inemisi Meremäe vallast ja säält lähkost. Seltsi tegevüseh osalõja puhkas aktiivsõlt ja opp eloaig, tälle meelüs tõisiga’ kuuh tegeminõ ja olõminõ ja tõisiga’ uma rõõmu jagaminõ.

Lõivu MerlinKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood