Lepä kannust kasu-ui' kõivo ja kõo kannust kasu-ui' leppä.

Kässiga’ kumpi’ pühäse’ (0)

Kässiga’ kumpi’ pühäse’


Hõrna Aare

Obinitsa kerkohe om vällä pant ukrainlasõ Mihail Fedorini tett pühäpilte näütüs „Kässiga’ kumpi’ pühäse’“, midä 7. aprillil kell 23 ütitselt kaetas ja minkõst kõnõldas. Näütüst saava’ nätä’ kumpih ka’ pümme’ inemise’. Peräst näütüse kaemist om lihavõõtõpühä ristik´auk.
Mihail Fedorini sõnnu perrä oll apostli Luuka edimäne, kiä tekk pümehilõ mõtõld pühäpildi.“Apostli Luuka oll ka’ arst ja ku timä mano tull pümme inemine, kiä tahtsõ tiidä’, määne näge vällä jumalaimä, sis tä võtt vaiku ja tekk tuuga’ pühäpildi kumbitavas,“ selet kunstnik.
Pühäpilte näütüs joud Setomaalõ teno Eesti-Ukraina kuuhtüüle. Eesti kultuuriministeeriumil ja Ukraina kultuuriministeeriumil om kultuurikuuhtüü programm aastagis 2017-2021, kohe om mõtõld ka’ rahvakultuuri ja näütüisi vaeldamisõ kuuhtüü.
Minevä aastaga sügüse tutvusti’ Ukrainah seto kultuuri Rahvakultuuri Keskusõ esindäjä’, Kala Ingrit ja Hõrna Rieka Seto Kästiüü Kogost ja leelopark Siidisõsarõ. Kiievih ja Krolevetsih panti vällä seto pühäserätest näütüs ja tuust aost oldaski’ tutva’ Ukraina kunstnigu Mihail Fedoriniga’.
Hõrna Rieka sõnnu perrä om kuuhtüü Setomaa ja Ukraina vaihõl eishindästmõistõtav: „Legend kõnõlõs, õt Obinitsast lätt maa-alonõ k´auk Petsere kloostri uusdõ ja säält edesi Kiievi Lavrahe. Õnnõ kats nädälit tulõgi’ astu’. Setomaad ja Ukrainat ühendäv tii om jo väiga’ vanal aol olõmah olnu’.“
Kässiga’ kumpi’ pühäse’ omma’ varahappa väläh olnu’ Kiievi Lavrah ja Iisraelih. Eestist lätt näütüs aprillih edesi Petsere kloostri palvõrännü keskustõ. Peräst tuud tuvvas näütüs Setomaa kerkihe ja sis liigus müüdä Eestimaad. Näütüs om Eestih oktoobri lõpuni’.
Projekti toetas Setomaa kultuuriprogramm.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood