Hoia raha mustas päiväs.

Konkurss Rikka Ivani stipendiumilõ (0)

Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kuultas vällä konkursi RIKKA IVANI STIPENDIUMILÕ summah kooni’ 1200€
Stipendiumi mõtõh om toeta’ Setomaa latsi ja nuuri perimüsmuusigat opmist. Stipendium piat härgütämmä Setomaa latsi mängmä traditsioonilisi pille vannamuudu nii eishindäle ku ka’ tõisilõ.
Stipendiummi andas:

 • huvikooli oppõmassu jaost;
 • eräoppaja palkamisõst;
 • pilli ostmisõst vai kõrdategemisõst;
 • opmisõst perimüsmuusiga pillilaagridõh vai koolituisil välähpuul Setomaad;
 • esinemisi jaost konkursil vai võistumängmisil välähpuul Setomaad;
 • esinemisõ jaost festivalil välähpuul Setomaad.

Stipendiumi küüsüjä:

 • piat olõma inne stipendiumi küüsümist tuul aastagal 31. detsembri saisuga’ aoluulisõ Setomaa rahvastiguregistri järgne elänik vai om nimetet piirkunna (huvi)kooli opilanõ;
 • om avaldusõ esitämisõ aol kooni’ 18 aastakka vana (kaasa arvat);
 • taht ja tälle meelüs muusikat oppi’ ja tuu paistus vällä, õt tä opis muusigakoolih vai opis kotoh uma käe pääl oppaja juhendamisõl. Kasus tulõ pillilaagridõh k´auminõ ja seto kirmassil mängminõ.

Stipendiumitaotlusõ esitämisõ tähtaig om 3. juuli.
Stipendiumi taotlõmisõ jaost om vaia õigõ ao pääle esitä’ Seto Kongressi Vanõbidõ Kogolõ järgmätse’ paprõ’:

 • vabah vormih taotlus seletüisiga’ ütel A4 lehe pääl (sääl piat olõma ka’ küüsüjä elokotus, e-post, tel. nr ja panganummõr)
 • soovituskiri küüsüjä oppajalt. Küüsüdä või olla’ nii opilanõ, timä säädüslik esindäjä vai oppaja, juhendaja.

Taotlus saata’ e-posti tiil Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo sekretärilõ oie@sarv.ee

Komisjon kaes ja arotas taotlusõ’ läbi ja tege otsusõ. Komisjonil om õigus tetä’ otsus mitmõ stipendiumi välläandmisõs stipendiumi fondi ulatusõh.
Komisjon and uma otsusõst stipendiumi küüsüjilõ tiidä’ viie päävä joosul. 
Stipendiumi tunnuskiri andas kätte Rikka Ivani pillilaagri lõpukontserdil 5. juulil.

Ku kiäki’ taht Rikka Ivani 2019. a. stipendiumi jaost rahha anda’, sis tä saa stipendiumiraha kanda’ Seto Kongressi Tugiühing pangaarvõlõ EE821010220029174017, seletüsest: annetus Rikka Ivani stipendiumifondi.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood