Silmä tüü nägevä, a käe tüü ärki tegevä.

Kostipäävä kohvigu’ pidävä’ tähtsäs söögi tegemist kotusõpääl kasvatõt kraamist (0)

S´oo aastaga 11.-12. augustil om kuvvõndat kõrda Seto Külävüü kostipäiv. Kohvikit om kirju perrä Võõpsost kooni’ Luhamaani’ 17. Edimäne kuuholõk kohvigupidäjidõga’ oll 13. aprillil Toomõmäe taloh Saaboldah. Kõik alostusõs vaia minevä’ teema’ sai’ läbi arotõt. Lepüti ütidselt kokko, õt söögikraam piat olõma kotusõpääl kasvatõt ja ka’ uma aiast ja mõtsast tuud.

Tuu om õga aastaga olnu’ üts päämäne tsiht. Siih anna kõigilõ aia- ja põllupidäjilõ tiidä’, õt kiä saa kohvigupidäjit avita’ umakasvatõt söögikraamiga’, olgõ’ hüä’ ja angõ’ tiidä’. Väiga’ oodõtas ka’ kodokana munnõ. Võit helstä’ mullõ vai õkva kohvigupidäjäle.

Setomaal om kala tähtsä ja om kalast mitmit süüke tett. Ku mi kuuh olli, sis mi tei ka’ kala opitarõ. Tauno Laasik ja Triinu Akkermann tulli’ Peipsimaalt ja näütsi’, midä saat tetä’ havvõst, sudagust ja lutsust. Kiä olõs arvanu’, õt lutsu mass om väiga hüä maiguga’ ja õt lutsust saat ka’ saslõkki tetä’. Havvõhakklihast höörtedi kalapalli’, minkõ seeh hainavõiupaatskatus. Mi sai tiidä’, õt kuvvamuudu om hõlpsa kalla puhasta’ ja säläruuts vällä lõigada’.

Huvilisi oll hulga ja mi lätsi kodo hüämeelelisõlt, õt kõrraga’ kotoh har´otamma naada’. Kalas

Kruusamäe Meelike
MTÜ Seto Küük, kostipäävä vedosnik

öögi’ omma’ meil kõikaig olnu’ ja mi looda, õt s´oo aastaga paktas kohvikih inäp kalasüüke kalapallõst kooni’ lutsuruvvani’. Ütine arvaminõ oll, õt lähkoh kasvatõt söögikraam on kõgõ tähtsäp ja tuud om vaia külälisilõ pakku’.

Kostipäävä kodokohvigu’ saava’ inne augustikuud õgal kuul kokko ja õga kõrd om pääle kuuholõki määnegi’ huvtav ja vaia ollõv kooltus vai opitarõ. S´ool kõrral kamandasõ’ kostipäävä kõrraldamisõga’ Setomaa Turism, MTÜ Seto Küük ja Seto Käsitüü Kogo. Kindlahe tulõ kostipääväst põnnõv maitsmisk´auk läbi Setomaa.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood