Pini õks pinni tund.

Kuvvamuudu lätt mi nooril (0)

Valdu kokkosäädmisõ ja kõrra muutmisõ seeh kaemi kõrrast, õt midä tetäs Meremäe nuurikeskusõh ja midä tegevä’ Meremäe nulga noorõ’.

Noorilõ tegevüisi ja huvitsõõre vällä mõtõldõh om väiga tähtsä arvõsta’, õt kuvvamuudu nä kohalõ ja tagasi kodo saava’. Ku olõ-õi minkaga’ liiku’ edesi ja tagasi, sis võit ütskõik ku huvtavvi tegevüisi ja huvitsõõrõ vällä märki’, a noorõ’ jovva-ai sinnä’. Teno riigi puult huviharidusõlõ/huvitegevüsele ant lisarahalõ saat pakku’ noorilõ huvitegevüisi kodolõ lähebäh.

Meremäe koolinuurilõ iäh 7-13 aastakka om koolih üts kõrd nädälih showtandsutrenn ja 2-3 kõrda kuuh Meremäe kooli saalih parkuuritrenn. Kooltaja om MTÜ Vabadussport Verskast. Obinitsa küläkeskusõ saalih om õgal tõõsõpääväl noorilõ vibulaskmisõ treening ja kõrd nädälih, kesknädälil, om zumba trenn. Sääl käävä’ erineväh iäh noorõ’.

Pääle kõrralitsi trenne mi kõrralda välläsõitõ ja ütitsit üritüisi nuurikeskusõh. Detsembri lõpuh käve nooril küläh Eesti Tippmodelli 2016 saatõ võitja Kätlin Hallik. Tä kõnõl saatõh osalõmisõst, modellitüüst ja uma parhillatsist tegemisist Londonih.

No’ tull kõrraligult lummõ maaha ja veebruarih saimi edimäist kõrda s´ool talvõl nuuriga’ Kuutsemäel k´avvu’. Noorõ’ sai’ sõita’ mäesuussõga’ ja lumõlavvaga’. Ku’ lumi ar’ lää-äi, sis om plaanih viil mõni kõrd k´avvu’ sääl sõitmah.
Tegevussuunda rahastadas haridus- ja tiidüsministri kinnitet ja Eesti Nuursuutüü Keskusõ puult elloviidävä ESF kaasrahastõt programmi „Tõrjutusriskih nuuri kaasaminõ ja nuuri tüühõivõvalmidusõ parandaminõ“ kirjeldet tegevüste raamõh.

Keväjä poolõ, ku ilma’ jo lämmäbä’, sis om plaanih nuuri soovil külästä’ Adrenaliin Arenat Sõmmõrpaloh.
Kindlahe mi plaani ütitsit üritüisi ja tegevüisi kuuh tõisi Setomaa valla nuurikeskuisiga’.

Midä noorõ’ arvasõ’:

 1. Kuvvamuudu erines nuur olõminõ maal ja liinah?
 2. Ku sagõhõhe külästät Meremäe nuurikeskust?
 3. Mäntsist nuurikeskusõ tegevüisist võtat kõgõ pareba meelega’ osa?
 4. Mäntsist huvitsõõrõst/huvitegevüisist osa võtat?
 5. Mäntsit tegevüisi nuurikeskus võisi’ viil pakku’?

Vastusõ’ anni’ Gerli, Anete ja Kaire Meremäelt.

Kuljuse Gerli, 14 a:

 1. Ma arva, õt tuul olõ-õi väiga’ vaiht. Kuki’ liinah om inäbä võimaluisi, a maal om mugavap ellä’.
 2. Ma k´au Meremäe nuurikeskusõh õgapäävätselt.
 3. Ma võta hüä meelega’ säntsist tegevüisist osa, mia’ toimuva’ välähpuul nuurikeskust, kas suusatõdõh, seikluspargih ollõh vai midägi’ ekstreemset tegemäh.
 4. Huviringeh tavalitsõlt osalõ-õi.
 5. Kurda-ai nuidõ tegemisi üle, midä mi noortõkajuht kõrraldas.

Parmeni Kaire, 18 a:

 1. Liinah om nooril inäp võimaluisi vabaao veetmisõ jaost (pido’, kino’, söögikotusõ’), a küläh elleh om inäp vabadust ja võimaluisi eis’ midägi’ huvtavva vällä märki’. Maanoorõ’ omma’ lähebätse’ ja hoitva’ inäbä kokko.
 2. Meremäe nuurikeskusõh k´au nii sagõhõhe, ku saa.
 3. Ma proomi kõigist nuurikeskusõ üritüisist osa võtta’, a kõgõ inäbä meelüse’ välläsõidu’ ja erinevidõ inemisiga’ kokkosaamisõ’, kiä’ omma’ mi nuurikeskusõhe küllä kutsut.
 4. Ma k´au vibutrennih ja zumbah, mia om ka’ mi nuursuutüütäjä abiga’ kõrraldõt. Mi k´au sõbrannadõga’ Obinitsa jovvusaalih ja om mõtõh naada’ jal’ koorilauluh ka’ k´auma.
 5. Nuurikeskusõh võisi’ olla’ inäp tegevüisi, mia’ arõndasi’ nuuri ja näide käelist tegevüst. Näütüses kunstiring ja söögivalmstaminõ.

Ploomi Anete, 15 a:

 1. Liinah om inäbä tegevüisi ku maal, a maal om jäl’ rahulitsõp ja noorõ’ omma’ kokkohoitvaba’ ku liinah.
 2. Ma k´au noortõkah pia õga päiv.
 3. Ma võta kõgõst osa, ütskõik midä tetäs. Ma tavalitsõlt lää ka’ üteh ja ka’ noortõkah niisamata olõminõ om väiga’ hüä.
 4. Ma k´au vibulaskmisõ trennih ja zumbah.
 5. Nuurikeskusõh võisi’ olla’ inäp söögitegemisõ asju, selle õt tuud om veid´o, a tõisi tegevüisi om peris pall´o. Võisi’ ka’ olla’ inäp nuuriöid.

Kahuski PäiviKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood