Koirõ kutsutas, hüä' pini' läävä' eiske'.

Kuvvamuudu tutvusta’ seto süüki? (0)

Minevä aastaga peräotsah luudi söögihuvilisi jaost organisatsioon MTÜ Seto Küük. Täämbätses pääväs om sääl päält 20 inemisõ ja kindlahe tulõ viil mano. Süük om tähtsä ja seto söögikultuur eismuudu.

Märdsikuu edeotsah oll Iti Leeväköögih edimäne üldkuuholõk, a inne alostust mõnõ’ naase’ küdsi’ piirakit. Nuu’ sai’ valmis õkva kuuholõki aost ja lämmält olli’ väiga’ hüä’. Ku om söögitegijidõ MTÜ, sis tulõgi’ ütehkuuh ka’ süvvä’ tetä’.

Kuuholõki teema’ olli’ mõttõrikka’ ja juttu jakku mitmõs tunnis. Kõgõpäält kõnõl Esta Frosch, Uma Meki iistvidäjä, õt kuvvamuudu Uma Mekk märgise tunnustus saias ja määnest turundusapi nä ummilõ ettevõtjilõ pakva’. Lõpuni kõnõlõmalda’ jäi, õt kuvvamuudu edespidi saasi’ võro ja seto süüke kuuh turunda’. Üte maakunna seeh pias ütehkuuh üritüisi tegemä, a mõlõba’ kultuuriroomi’ piasi’ erälde vällä paistumma. Söögi’ omma’ ütesagamatsõ’, a kualgi’ om ka’ eismuudu. Lepüti kokko, õt kuuh võisi’ küüsüdä’ järgmätses aastagas Eesti maigu aasta tiitlit. Setomaa söögikotusõ’ võisi’ olla’ Uma Meki restoranõ nädäli seeh 9.-15. aprill.

Seto Köögi põhikiri ütles, õt MTÜ päämäne tsiht om Setomaa söögivaldkunna ettevõtluskeskkunna arõndaminõ, seto söögi mainõ kujondaminõ ja konkurentsivõimõ nõstminõ. Nuidõ tsihte täütmisõ jaost om jo edimätseh puulaastagah mitmit mõttit, a juhatus jääs lubahuisi andmisõ man taadõplaani. Tasustõt tegevjuhti s´ooh MTÜh viil olõ-õi. Juhatus kogonõs kõrd kuuh, a õgaüts tege lisas s´oo MTÜ as´olõ ka’ umma õgapäävätüüd. Samah omma’ parhilla’ mitmõ’ teema’ nii tähtsä’, õt nuidõga’ olõs vaia kipõlt toimõta’.

Üts tähtsä küüsümüs om, õt kuvvamuudu Seto Küük lüü üteh suurüritüisi söögipakmisõ kõrraldamisõh. Mi taha jo s´ool keväjäl mõttidõ ja arvamisi panustamisõga’ aktiivsõ’ olla’, a õt tuu valu MTÜh kinkõgi’ tüü-ülesannõh viil olõ-õi, sis reaalsõ kõrraldamisõga’ joud juhatus s´ool suvõl veid´o tegeldä’. Mi pia kõgõ tähtsäbäs Seto Kunigriigi maitsmisi kõrraldamisõh uma arvusaamisõ selget vällätuumist. Om vaia kokko leppü’ ja kirja panda’, määne piat olõma maitsmisõlõ tuud sõir, õigõ seto muudu leib jne.

2018 Seto Külävüü kostipäävä kõrraldaminõ om Seto Köögi suur ülesannõh. MTÜ võtt hindä pääle kohustusõ tuu ettevalmistus ja kõrraldus algusõst lõpuni vitä’. Kostipäävä kõrraldust vidä Seto Köögi juhatusõ liigõh Kruusamäe Meelike. Kohvkidõ registriirminõ om jo läbi. Om nätä’, õt huvi om suur, ka’ s´oo kõrd tulõ mitmit vahtsit kohvkit. Tuu tähendäs umajago kõrraldamist – midä inäp inemisi om mano haarõt, tuud inäp kõnõlõmisi ja toimõtamist.

Õt söögipuult arõnda’, sis Seto Köögil om plaanih naada’ projekte kirotamma. Aprillih esitedäs Piiriveere Liidrihe ütistegevüse projekt. Edimäne mõtõh, õt tuuh võisi’ olla’ järgmätse paari aastaga kostipäävä kõrraldus ja söögipoolõ tootõarõndus, näütüses meenete arõndus. Seto Külävüü külälisi siäh olõs söögisuvõniiri’ kindlahe kõgõ huvtavaba’.

Selge om, õt meil tulõ ka’ mõtõlda’ kavvõbahe, kuvvamuudu tutvusta’ seto süüki välähpuul Setomaad. Näütüses om turismimessil Tourest erälde söögiala – sääl mi pias nätä’ olõma. Lõunõ-Eesti mitu söögipiirkunda esitlese’ suvõl Tartoh Gaudeamusel uma tegemisi ja möövä’ kraami. Mi tiidä’ Setomaad sääl kiäki’ esindä-äi. Ku ettevõtja’ lövvä-äi võimalust säntsil üritüisil olla’, kas pias Seto Küük olõma iistvidäjä ja mäntselgi’ moodul läbi projekti rahalisõlt asju kõrraldamma?

Mõnõ’ Setomaa ja Võromaa söögitegijä’ üteh maaeloministeeriumiga’ omma’ viimätsel aol tegelnü’ sõira geograafilidsõ märgisõ tekstiga’. Tuu märgis om üle Õuruupa tiidä’ ja tähendäs tuutjalõ hüvvä võimalust uma kraami laebalt turunda’. Sõira tetäs väiga’ erinevält ja umaette arotamisõ kotus om, midä nimetä’ sõiras ja midä sõiramuudu söögis. Arotaminõ lätt viil edesi.

Üldkuuholõki aol sai selges, õt mi eiski’ sääl lavva ümbre olõja’ tiiä-äs, kiä midä kasvatas ja müügis tege. Aiavilä ja muu kraami kasvatamisõ kokkokogominõ ja tiidäandminõ ommõ väiga’ tähtsä. 2017. a novembrih oll üts kokkosaaminõ, kohe tulli’ kasvataja’, tuutja’ ja söögikraami tegijä’, a ütest kokkosaamisõst om liisnalt veid´o. Tähtsä om, õt kotusõpääl kasvatõt süük jovvasi’ söögilavvalõ nii latsiaiah, koolih ku ka’ kododõh ja turismiettevõttidõh. A kuvvamuudu tuud kõgõ parebahe kõrralda’, tuud tulõ viil mõtõlda’ ja targalt ütehkuuh tetä’.

Säntse’ omma’ MTÜ Seto Küük juhatusõ plaani’ edimätses puulaastagas. Ku õnnahas Setomaa arõndusprogrammist tegevüstoetusõs rahastus saia’, sis loodõtavalt sügüse joud tegevjuht kõrralda’ arotamisõ’ tuu jaost, õt luvva’ pikäaolitsõp arõngukava vai strateegia, mia’ säädvä’ tähelepandmisõ ala järgmätsi aastagidõ edenemisõ.

Pärnoja Ülle
Seto Küük juhatusõ esimiis

Pilt: Pärnoja ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood