Sõrmõst saa-ai sõira tetä, käevarrest vatska kütsä.

Mõni küüsümüs vahtsõlõ vallavanõbalõ. (0)

Aastak 2018 naas setokõisi jaost vahtsõlt – om pant nelli puslepalla suurõst setokõisi maast kokko. Om hüä miil, õt Setomaa valda oll nõuh juhtma rahva puult tugõva poolõhoiu saanu’ Kudre Raul. Mõni küüsümüs vahtsõlõ vallavanõbalõ.

Raul, sa olõt pikkä aigu hinnat Verska vallavanõp, mia om no’ tõistmuudu, ku sinost sai aoluu edimäne Setomaa valla vanõp?

Umavaltsusõ juhtmisõ kogõmust om mul kogonõnu’ umajago ja ma või üldä’, õt ma tunnõ tuu tüü hingeello. Kindlahe om tähtsä hoita’ silmi iih tiidmist, õt valla aamõtkund om tüüh rahva tiinmisõs ja samah om ka’ piirkunna arõndaja ja edesiviijä. Vastutusõh olõva’ valdkunna’ omma’ sainast saina ja tuu om selgebäst selgep, õt õnnõ miiskunnaga’ ütehkuuh tuud teteh saa edukas olla’.

Parhillanõ üts kõgõ suurõbit töid ommõgi’ Setomaa vallavanõbal miiskunna kokkosäädminõ. Tuu om keerolinõ ja mitmõkülelinõ, selle õt mi olõ inemisina kõik väigagi’ erinevä’. Samah ka’ om meil kõigil erinevä’ tüüaladsõ’ tiidmisõ’, mõistmisõ’ ja iseloomu’.

Pall´o aigu võtt vahtsõ ja suurõba valla määrüste ja kõrralduisi ettevalmstaminõ. Tuu, õt ütidse jovvuga’ edesi minnä’, tulõ meil hindä välläkujonõnu’ harinõmisi muuta’ ja ka’ tõisiga’ inäp arvõstamma naada’.

Vald om suurõbas lännü’ ja vallaelänikkõ om kol’ kõrda inäbä, tuuperäst sis ka’ õgapäävätselt tulõ inäbä murrit lahenda’ ja pikebält telehvonah vastada’. Inemisõ’ omma’ harinu’ vallavanõbalõ helstämmä ja ummi murrit murõhtamma vai sis ka’ lihtsalt joudu suuvma. Ma olõ kõõ kõigi jaost olõmah ja ooda helstämisi, a ma looda, õt ti saat arvu, õt ku ma kõigilõ kõrraga’ jovva-ai vastada’ ja helstä perästpoolõ tagasi. Sääne om vallavanõba tüü, koh om pall´o kuuholõkit ja nõvvopidämisi.

Mäntse’ muutusõ’ tulõva’ Setomaa inemisi jaost?

Vald piat inemisi jaost toimimma säänestmuudu, õt inemisõ’ tuud panõ-õi tähelegi’ ja inemisõl olõ-õi valda asjagi’. Ku kõikaig om määnegi’ hädä üleväh, sis või arvada’, õt tuu lahendaminõ vallah höste saa-ai kõrda. Ma püvväsi’ Setomaa vallah säänestmuudu kõrralda’, õt inemisõ’ saasi’ nii kodo lähkoh ku võimalik hindä murrilõ ja hätilõ vastusõ’ ja lahendusõ’. Valla teenuskeskusõ’ jäävä’ Miktämäele, Meremäele, Verskahe ja Luhamaalõ. Nuu’ huunõ’ omma’ valla inemisiga’ täüdet ja sääl saat ummilõ küüsümüisilõ vastusõ’.

Vahtsõnõ vald pääle sündümist nakas kujonõmma ja arõnõmma. Kõiki mõosit ja arvamisi tulõ kullõlda’ ja valla arõngut sis vajadusõl suunada’. Tuud kindlahe vallavaltsus üteh volikogoga’ ka’ tege.

Midä soovit vallalõ ja kodanikõlõ ja setokõisilõ lajah ilmah vahtsõl aastagal?

Vabariigi Valtsus and setokõisilõ aoluulisõ võimalusõ uma vald tetä’. Tuu om suur avvuasi ja vastutus. Mi pia tuud ütehkuuh tõestamma, õt mi saa kõrda ja saa höste kõrda. Seto kultuur om mi alostala, minkõ pääle tuginõdõh om mi edesiminek vastutusrikas ja kirriv nii ku seto käüsekiri.

Ma soovi vallarahvalõ ilosat pühhiaigu ja häädüst ja leplikkust süämehe!

Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood