Annat perse teisele sittu', situ' ess' hot' läbi küleluiõ.

Obinitsa muusiumih vahtsõl aastagal (1)

Sälätaadõ kaiõh, õt kuvvamuudu om sis lännü’ muusiumih vahtsõl aastagal ja vahtsõh Setomaa vallah. Õga vahtsõnõ om toorõs ja terävidõ nulkõga’, aastaga peräst olõs jal’ vaia kaia’, õt mäntse’ mõttõ’ ja plaani’ omma’ elolitsõ’ olnu’, ku höste vai halvastõ inõmisõ’ hinnäst vallah tundva’. Terveh Eesti riik om ts´uut harolinõ – miaki’ olõ-õi kimmält innidse kotusõ pääl ja mi väiko riigi jaost liisnalt mitund suurt asja tahetas tetä’, mia’ lahkva’ viil inäbä maad.

Muusium talvõl pand plaanõ, õt ku lämmäl aol naatas sõitlõmma ja joudas ka’ Obinitsa küllä, õt kuvvamuudu ja midä mi saasi’ inäbä ja tõistsagamaist ummilõ külälisilõ pakku’. Kindlahe om vaia tuud, mia’ meil om, väiga’ höste tetä’, ja tiidä’ om ka’ tuu, õt liisnalt suuri plaanõ taso-oi vällägi’ märki’, meil umma joudu om tuu jaost liisnalt veid´o.

Mi muusiumimajah om olnu’ s´ool aastagal mitu huvtavva kogonõmist.
Hulga huvilisi tull kokko pildstämisõ oppamisõ pääväle. Seto Instituut kõrrald säntse kooltusõ, kooltajast oll Tuulõ Toomas, kinkõ pilte omma’ kõik nännü’ Setomaa raamatih ja reklaamõh. Toomas selet, õt midä pias tähele pandma pildstämisõ man, kuvvamuudu ja kohes säädä’ pildimassin, kostpuult võisi’ valgus tulla’. Huvilisõ’ uutva’ jo järgmäist kooltust. Mi ooda vahtsit hüvvi pilte ka’ mi muusiumist.

Seto Käsitüü Kogo õgakuinõ seto rõividõ raamadu kokkosäädmisõ jaost teemapäiv – seto kapuda’. Kõnõlõmma oll kutsut Pingi Anu, kiä tiid kaptist ja kindist inäbä ku kiäki’ setokõisist. Anu om saarlanõ, väiga’ hüä oppaja ja aastakki andnu’ vällä käsitüüraamatit, Viländih Kultuuriakadeemiah opnu’ perändtehnoloogiat. Huvtav oll kullõlda’ ja kaia’, õt midä Anu kõnõl ja mäntsit kaptit tä uma jutu mano näüdäs.

Huvtav oll ka’ Seto Instituudi puult vällä ant raamadu „Inimese muuseumi ekspeditsioonid Eestisse. Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1932-1938)“ tutvustaminõ. Hulga huvilisi oll kohalõ tulnu’, kinkõlõ Valgu Heiki, kiä om raamadu üts kokkosäädjä ja toimõtaja, selet pikält ja kõrdapiteh raamadu tegemisõ k´augist, tutvust Vildet ja Zurovi, kõnõl innidsest Setomaa elost ja kombist. Muidogi’ peräst sai’ kõik huvilisõ’ raamatut kumpi’, kaia’ ja osta’. Raamat om paks, viimäne lehekülenummõr om 179, nii õt lugemist mitmõst aost ja tarkuisi hulga. Muusiumih om raamat müügih.

Astkõ’ õks läbi mi Obinitsa muusiumist, ku muud asja olõ-õi, sis tulgõ’ küläsisse, nii ku vanastõ k´auti. Oodami!

Sarvõ ÕiõKommentaarid

  • elvi

    28.02.2018 14:54:43
    Raamatuh om lehekülgi siski 789.

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood