Innep kõtt lahki lätt, ku hüä ruug üle jääs.

Olgõ’ rõõmsa’! (0)

Hüä Setomaa rahvas! 

Sada aastat tagasi tahtsõ’ seto’ saia’ ütest osast Eesti riigist, õt ütehkuuh üles ehitä’ umma riiki. Timahavanõ aasta oll´ Setomaa rahva jaost jalki’ veiga püürdelinõ. Riigivalitsus tahtsõ muuta’ maa halduskõrraldust ni sundi’ tsill´okõisi valdu liituma. Putmalda’ jää-s ka Setomaa. Ku pääle tõist ilmasõta kattõ Eesti kaardi päält kats kolmandikku Setomaast, sis nüüd oll´ küsümüs, kas üldse jääs Eestimaalõ üts vald, midä saa kutsu’ Setomaast. Vabariigi valitsus ütel´, õt Setomaa või tulla’, ni oodõti mi hindä otsust. Mi otsust õs tulõ’ õga tulõ’, oll´ õgasagamatsi rahvaesindäjäte otsusit: küll taheti Võromaa, Räpinä vai Vastsõliina valda. Viimätse sõna ütel´ Setomaa rahvas, kiä arvas´, õt Setomaa piat olõma ütinõ. Rahvas arvas´, õt mi piat ummi asju esi’ plaanma ni otsustama.

Nüüd om meil valitu’ uma Setomaa volikogo ni paika pantu’ vallavalitsus. Ütski suur muutus olõ-i lihtsa. Nüüd lätt hulga aigu, ku vahtsõnõ as´akõrraldus kõrralikult tüüle nakkas. Tulõva aasta edimäne puul lätt kimmähe häälestüse ni sisseelämise pääle. Osa vallarahvast piat harinõma vahtsõ maakonnaga’, osa piat harinõma vahtsõ vallakeskusõga’, piat harinõma vahtsitõ inemisiga’, om jo meid nüüd üteh vallah üle kolmõ poolõ tuhandõ inemisõ ni aamõtih omma’ vahtsõ’ aamõdimehe’. A mi proomi tetä’ umalt puult vallainemistõ jaost kõik as´a’ nii lihtsast ja kättesaadavast, õt inemisõ’ piasi-i veiga arvugi saama, õt nüüd om vahtsõnõ vald. Suurõmba osa ummi asju piat õks saama ar’ aia’ Miktamäel, Verskah, Meremäel vai Luhamaal. Sinnä’ jääse’ valla teenindüspunkti’, koh inemisõ’ saava’ uma hädäperätse as´aajamisõ ar’ aia’.

Vahtsõnõ vald om suurõmp ni vallavõim kavvõmbah, mis tähendäs, õt külä vai nulga iist piat õga kogokond esi’ rohkõmp saisma. Külävanõba’, küläseltsi’ ni seltsingu’ muutusõ’ kohapäälse elo iistvidäjätest. Tuu külä vai nulk, kiä tege kuuhtüüd, tuud om ka kuulda’. Tuud pandas tähele nii valla seeh ku välähpuul. Vooriga’ halgatasõ’ päähä Mokornulga ni Nedsäjä külä tegemisõ’, a nuu’ olõ-i ainukõsõ’ aktiivsõ’ kogokonna’ Setomaal. Õgal Setomaa küläl vai külä grupil piasi’ olõma vähembält uma külävanõb. Looda, õt vahtsõl aastal astumi tuuh osah suurõ sammu edesi ja Setomaa valda tulõ mano vahtsit külävanõbit ni küläseltse.

Nüüd om meil siih Eestimaa kagunulgah Võromaa, Põlvamaa ni Setomaa. Õt mi valla nimest om Setomaa vald, tuu näütäs pall´o. Tuu sääd mi valla üte pulga pääle maakondõga, and vallalõ suurõmpa kaalu, ku tuu rahvaarvu ni maa-ala ni volitustõ perrä võisi’ olla’. A tuu olõ-i õnnõ nimemaagia, tuu takah om ka Setomaa valla uma lugu, uma kultuur ni uma kaubamärk. Tuu takah om pall´o ütist tüüd ni as´aajamist. Tuuperäst olõ mi tõisist valdust ka pall´o parempah saisuh – meil om jo’ olõmah ütinõ aolugu ni tulõvikuplaani’. Tõõsõ’ valla’ nakkasõ’ nüüd luuma umma ütist luku ni tegemä ütitsit plaanõ. Tuu kõik nõud pall´o aigu ni vaiva. Nikan’ ku tõõsõ’ poon´atasõ’, kiä’ nä omma’, saa mi edesi minnä’ ummi plaanõga’, selle õt mi tiiä, kiä’ mi olõ ja kohe taha minnä’. Mi piaki-i eski’ ütlemä kellelegi, koh maakonnah mi elä, avitas tuust, ku ütle, õt mi elä Setomaal, ni kõik tiidvä’, kost mi peri olõ.

Kalli’ setomaalasõ’, soovi teele kõigilõ ilosat aastavahetust ni pall´o õnnõstumisi vahtsõl aastagal! Olõmi uhkõ’ uma Setomaa ni saa-aastagatsõ Eesti riigi üle! Olgõ’ rõõmsa’!

Järvelilli Rein, volikogo esimiisKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood