Ku laisku es olõsi, kes virku leevä ar süü.

PÄKÄ KAIDO (0)

29. detsember 1965 – 16. veebruar 2018

Õgalpuul omma’ jäle’ su töiest ja tegemisist,
midä loonu’ sa aastagi riah.
Elät edesi mi mõttih ja olõt meil meeleh,
olõt kõõ mi hulgah ja siäh.

Mi hulgast om lännü’ Setomaal hinnat ja avvustõt miis Päkä Kaido.

Kaido sündü Verskah 29. detsembril 1965. aastagal vanõbidõ edimätse latsõna. Koolitii naas täl pääle Verska Keskkoolih 1973. aastagal. Näide perreh olli’ imä, esä ja noorõp sõsar. Esä kuuli äkki ja Kaidost sai jo põhikoolih uma perre ainumas miis. Pääle põhikuuli läts Kaido Kehtna Tehnikumi tehnik-mehhaanigus opma, lõpõt 1985. aastagal ja tüühü läts Setomaalõ Verska sovhoosi. Nii ku kõigil nuurmiihil, tull ka’ Kaidol läbi tetä’ sõaväeteenstüs, tä tiine kats aastakka Valgõvinneh. Ja jälki’ tagasi Setomaalõ. Kaido naas Treski küläh esätallo kõrda säädmä. Tä löüdse hindäle kõrralitsõ ja toolkulitsõ naase, näide perrehe sündü nelli poiga.

Eesti Vabariigi tulõkiga’ naksi’ sovhoosi’ lagonõmma. Kaido pelgä-äs üttegi’ tüüd ja oll hakkaja, tä naas FIEs, a tüüt ka’ Põlva Teievaltsusõh ja Verska Sanatooriumih. Uma kutsumusõ löüdse Verska Mineraalviih, koh tä oll tüüh s´ooni aoni. Kaido oll Verska Mineraalvii hing, kõik õgapääväne as´aajaminõ oll tävveligult timä pääl. Kaido julas kõõ õnnõ tälle umatsõl lihtsal ja selgel, veid´o kahrõl moodul ummi saisukotussit vällä üldä’.

Kaido oll tubli miis ja latsilõ hüä esä, kõva tüümiis, a oll ka’ Seto kogokunna iistvidäjä ja edendäjä – tä käve rahvatantsuh, kõrrald kultuuriüritüisi, näütüses Seto jaanituld. Pääle kultuurielo edendämisõ tä mõtõl ja kõnõl elo arõndamisõst Setomaal. Aastagil 2002-2005 tä oll Verska valla volikogoh ja om olnu’ ka’ Setomaa Ettevõtlikõ Inemisi Klubi (SEIK) iistvidäjä.

Mi jää igätsemmä Kaido õkvaütlemist ja ausat maailmavaadõht ja õnnõ tälle umast nal´asuunt. Setomaa om kaotanu’ üte tõõmõli Seto Mehe, kiä kõõ tull ja avit nii jovvu ku targa meelega’, kõnõl üteh mitmõl puul ja ku oll vaia, sis karas appi õga pelgä-äs tüüd. Kuki’ Kaido elokünnel om äkitsi otsa saanu’, eläse’ timä tegemisõ’ Setomaal edesi.

Kaidot jääse’ mälestämmä imä, naane, puja’ ja latsõlatsõ’.

Verska Mineraalvee OÜ
Setomaa vallavalitsus
Setomaa vallavolikogu
AS Värska Sanatoorium
Seto Line Reisid OÜ
Kagutuul OÜ
Mosolem OÜKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood