Tike tõõsõ teotas, aganane hinne avvustas.

Seto Folk 2018 võtt tuuri’ üles! (0)

No’ saava’ kõik muusigu’ ja matkahuvilisõ’ panda’ kalendrihe kirja ja osta’ väiga’ odava’ passi’ suvitsõlõ festivalilõ Seto Folk „Peo pääl“, mia om 29.-30. juuni Verskah.

Seto Folk om festival, koh muusiga ja luudusõ kuuhmõost sünnüse’ läbielämisõ’, või tulla’ vaim pääle ja tuu kinnitüses võtva’ tsärre’ uma’ ja kavvõbast tulnu’ artisti’ katõst pääväst hindä kätte Verska Laululava ja Seto Talomuusiumi kar´akopli. Lava pääle astusõ’ näütüses Matvere Marko ja VLÜ, Mäe Cätlin, Lõõdsavägiläse’, Päri Päri, Mandro Trio, Ansambli Kirju, Verska Naase’ ja mitmõ’ tõõsõ’. Umaette projektina sünnüs Seto edimäne Tandsopido ja muidogi’ saava’ kõik külälisõ’ setokõisiga’ ütehkuuh laulta’ ja tandsi’.

S´ooaastagatsõ festivali programmi om kokko säädnü’ Verskast peri muusik Vabarna Jalmar, kiä om ülnü’, õt Seto Folk om Verskalõ ja kõõlõ Setomaalõ väiga’ tähtsä sündmüs. „Ma tundsõ, õt taha kodokotusõlõ läbi loomingulisõ tegevüse üteh avita’,“ selgit Vabarna. Tä ütel viil, õt 2018. aastaga festivali muusigaprogramm tulõ ts´uut kogotsõp ku innidse’, a tuust huulmalda’ saa tuu olõma põnnõv ja huvtav. Eiserälisõlt hüämiil oll täl tuu üle, õt mitmõ’ artisti’ näütäse’ Seto Folgil ummi vahtsit plaatõ. „Festivalilõ tulõ esinemmä folkrokklegend Hoven Droven, kiä om nii minnu ku ka’ tõisi Eesti perimüsmuusikit tugõvalt mõotanu’,“ tundsõ hüvvämiilt Vabarna.

Pääle väiga’ hüä muusiga ja eiserälistõ kontserdikotussidõ om festivali aol ka’ matkaprogramm müüdä Setomaa ilosit kotussit. Seto Folk om perrefestival, koh mõtõldas kõgõ väikobidõ folgilisi päälegi’, om huvtavvi tegemisi festivali latsialal. Õdagu ilda tege ussõ’ vallalõ vana söögimaja, koh pidolisi uut jo legendaarsõs kujonõnu’ söögimajadisko.

Mano saat kaia’:
Seto Folgi kodoleht
festival Mol´oraamaduh
Piledi’ omma’ Piledilevih

Odavaba’ passi’ ja perrepassi’ 1. juunini’ 2018 Setomaa Turismiinfopunktih Verskah ja Obinitsa Seto Muusiumitarõh!

Mano saat küüsüdä’:
Kris Süld
kris@vlnd.ee
+372 53 435 232Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood