Minku-ui sinnä', koh rahha loetas, inep min sinnä, koh situtas.

Seto Folk läbi muusigaprogrammi pääligu silmi (0)

S´ooaastaganõ Seto Folk hõikas kõiki peo pääle! Muusigu‘ tuvvas rahvalõ peo pääle ja peo pääl saa lõpus olõma. Vahtsõ programmijuhinä ma võti tsihis luvva‘ kava, mia pakusi‘ kullõmisrõõmu ja tandsolõpu ja tõmbasi‘ tujo korgõhe ja jääsi‘ pikält miilde. Katõ päävä pääle mahus pall´o tundmisi muusikast, kultuurist ja kindlahe ka‘ seto söögist ja näpotüüst. Kavvõlitsi ja lähebit külälisi köüt muidogi‘ seto leelo ja tands.

Inne viil, ku vallalõ käänä väigokõsõ ülekaehusõ kavvõlitsõbist külälisist, taha üldä‘, õt s´ooaastagatsõ Seto Folgi tipphetk om kindlahe eriprojektinä I Seto Tandsopido, midä vidä iist ülebsootska Tormi Piret. Traditsioonilidsõ‘ seto tantso‘, pall´o seto rõivih tandsjit, tuu jo om midä kaia‘, minkõ peräst peolõ tasos tulla‘!

Pääesinejänä tulõ setokõisilõ küllä legendaarnõ Rootsi folkrockansambli Hoven Droven. Teno näide muusigalõ sai folkrocki liikuminõ ka‘ Eestih huu sisse. Mul om meeleh tuu aig, ku ansambli Zetodõ juhõndaja Priksi Kristjan and mullõ eiskõrbat CD plaadi ja ütel: „Kullõ‘!“. Ma kulsi ja oll mu süäme perrä, ja nii ka‘ tõisiga‘. Hoven Drovenil oll kõkkõ tuud, midä tuul aiga vaia oll. Umajago rocki ja umajago folki. Elo muutu. Võisi‘ üldä‘, õt teno näile saava‘ Zetod s´ool aastagal 15-aastagatsõs ja midä siih salada‘, ka‘ Zetod esinese‘ s´ool aastagal Seto Folgil. Jah, ti loi‘ õigõhe – Zetod, Verska poisi‘, kiä‘ teismelisõiäh bändi naksi‘ tegemä, esinese‘ ja tähistäse‘ Seto Folgil umma viietõistaastagast sünnüpäivä ja andva‘ vällä ka‘ viiendä albumi.

Meil om höste meeleh paariaastagatagonõ Seto Folk, ku Verskah käve pia 5000 inemist. Tuul aastagal oll folgil ka’ vahtsõnõ pop-folk ansambli Curly Strings. Ja tii-i saladust, ka‘ Curly Strings tulõ s´ool aastagal folgilõ. Kas olõ-õi märgilinõ? Pido! Tandso ja tralli tuu üteh uma bändiga‘ Seto Folgi avaõdagohe herr, kiä om purjetänü‘ ümbre ilma, esinenü‘ pia õgah Maar´amaa kihlkunnah ja andnu‘ lavalaudulõ hallu üle poolõ uma eloiäst – Marko Matvere ja Väikeisi Lõõtspille Ühing.

Õt üüinemisil ka‘ tegevüst olõs, omma‘ Seto Folgil jo armsast saanu‘ söökladisko‘, koh tandsokängilõ andva‘ kuuma etnomuusigalõ pühendünü‘ diskori‘.

A olõ-õi õnnõ vana ja hüä, a ka‘ vahtsõnõ ja põnnõv om s´ooaastaganõ folgi umaperä. Nii sis kihotasõ‘ lavalaudu pääle pundi‘ nimega‘ Päri Päri, Mando Trio, Kirju ja mulgi au ja uhkus – Lõõtsavägiläse‘. Kõik värske kraam!

Seto Folk om tunt ku perresõbralik festival ja tuud juunt mi aja edesi. Perreväärtüsi kaits festivalil ansambli Naase‘ Köögih, kiä olõvat üts seto vallavanõba Kudre Rauli lemmikbände.

Seosõh regionaalpoliitilisi arõnguidõga‘ tegevä‘ festivali vallalõ Võromaa pillimehe‘ Noormaa Tarmo ja Õunapuu Lauri, tuntu‘ ka‘ ku Ülemassõt Rentsliherrä‘. A nä tulõ-õi õnnõ ütsindä, a võtva‘ üteh ka‘ tõisi Võromaa muusikit – kiä nä omma‘, tuud kuulõt ja näet jo folgi aigu!

Õnnõs lupa tähemärgipiirang festivali muusigaprogrammi vallalõ tetä‘ täpselt parralt. Õt õks kõrralik laeng saia‘, sis tulõ festivalilõ eis‘ kohalõ tulla‘, kasvai terve perrega‘. Mi ooda teid kõiki ja looda, õt ütehkuuh teemi uhkõ sündmüse, mia lätt aolukku!

Vabarna JalmarKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood