Trehväs, sis tulõ luvvavarrõst ka pauk.

Seto Külävüül liigusõ’ hinnat giidi’ (0)

12. jaanuaril sõit müüdä Seto Külävüüd buss, koh oll 12 inemist ja kõnõldi kümneh keeleh. 2016. aastagal alostõt giide kooltus võõdõti kokko edimätse atestiirmisõga’.

S´ookõrd oll giide atestiirminõ MTÜ Setomaa Turismi ja MTÜ Setomaa Valdu Liidu kuuhtüüprojekt „Seto Külävüü giide kooltusprogramm“. Katõaastagatsõ kooltusõ edimäne puul sai kõrdapiteh läbi tett. A jo märdsih 2018 nakas pääle tõõnõ kooltus. Tuu lõpõs jal’ atestiirmisõga’ ja sinnä’ omma’ oodõt ka’ kõik tõõsõ’ giidi’, kiä’ atestiirmist tahtva’.
Atestiirminõ oll katõh jaoh. Kõgõpäält tetti kirälik test, koh tull vastada’ väiga’ erinevillõ Setomaad pututavilõ küüsümüisilõ. Näütüses tull tiidä’ tähtsäbit kerigu- ja ts´assonapühhi, tunda’ aoluku, a ka’ täämbäist päivä.
Tõõnõ jago oll bussih. Kõgõpäält sai õgaüts tõmmada’ seerebiga’ üte jao tiist ja laeba teema, minkõst bussisõidu aol kõnõlda’. Bussisõitu alostõdi nn Setomaa värehtist – Võõpsost, edesi sõidõti müüdä Seto Külävüüd Saatserinna, säält Kolossovast müüdä Obinitsa, edesi Miiksehe ja Vahtsõliina linnusõ mano vällä. Luhamaal jäi s´ookõrd valgõ ao puudusõl k´aumalda’, a giidikooltusõh om ka’ Luhamaa nulk kõigil läbi tüütet ja k´aut.
Sõitminõ oll põnnõv. Kuki’ õgast keelest arvu saia-as, oll väiga’ huvtav kaia’ erinevidõ inemisi tõlgõnduisi, rõhuasõtuisi ja ummi seosit, midä nä uma jutu sisse tõi’. Mi giidi’ omma’ huvilisõ’, hingega’ as´a man ja ummamuudu’ isiksusõ’, kinkõlõ meelüs Setomaa. Tuu vaimustus köüt kindlahe ka’ mi külälisi.
Atestiirmist võidsõ taotlõda’ mitmõh keeleh ja om hüämiil, õt meil om mitmit erinevvi kiili mõistjit. Puudus om soomõ keele mõistjist.
Atestiirmiskomisjoni hulgah oll Setomaa Turismi esindäjä Priksi Elin, Setomaa Valdu Liidu esindäjä Hõrna Aare, Setomaa valla esindäjä Operi Ulvi, ekspert Pärnoja Ülle ja välästpuult Talina giid Hallmägi Margit, kiä om ka’ innebidi Setomaa giide atestiirmisõ man olnu’. Komisjon pidi otsustamma, kas, mäntseh keeleh ja ku pikäs aos, kas ütes vai kolmõs aastagas, andas atesteering.

Komisjoni otsus sai sääne:
Eestikeelidse’ giidi’ kolmõst aastagast omma’ Kauksi Ülle, Külvigu Helen, Leima Aarne, Mullamaa Kristina, Männigu Märt, Taali Kati ja Valgu Kristi; ütest aastagast omma’ Kauri Aarne, Strohmi Signe ja Suuvere Ene.
Ingliskeelidse’ giidi’ kolmõst aastagast omma’ Külvigu Helen, Mullamaa Kristina, Salnaja-Värvi Ilze, Taali Kati, Valgu Kristi.
Vinnekeelidse’ giidi’ omma’ Leima Aarne (3 a), Matuleviciene Sigita (1 a).
Pääle nuidõ kiili om meil viil kolmõst aastagast seto/võro (Kauksi Ülle), rootsi (Mullamaa Kristina), säksa ja hispaania (Männigu Märt), läti (Salnaja-Värvi Ilze), leedu (Matuleviciene Sigita) ja ungari (Valgu Kristi).

Kõik atesteerit giidi’ saava’ vahtsõs turismihuuaos hindäle ütidse kujondusõga’ rinnasildi’. Vahtsõnõ atestiirminõ nakas pääle 2018. aastaga peräotsah.

Külvigu Helen, projekti „Seto Külävüü giide kooltusprogramm“ projektijuhtKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood