Takast tulõva targõba.

Seto kultuuri nädal

SETO KULTUURI NÄTÄL 3.- 9. oktoobri 2017 üle Setomaa ja Eestimaa

Seto kultuuri nätäl kuts üles setosit kõnõlõma seto keeleh, kandma seto rõivit ja tähistämä ütidselt Setomaa sünnüpäivä. Osalõmist uutva’ opitarõ’, praasniku’, sündmusõ’ ja XII Seto Kongress. Seto nätäl lõpõs 9. oktoobril Setomaa aasta imä, esä, vanaimä, vanaesä, ettevõtja ja ilosamba kodo avvuhindamisõga ja Setomaa sünnüpäävä tähistämisega. 

Kava allalaadimiseks

 • 3. oktoobril kell 9.30 I Setomaa latsiaidu olümpiamängu’ Miktämäe latsiaia hoovih. Latsi- ja nuuriaastagalõ mõtõldõh alostasõ’ seto kultuurinädälit Setomaa latsiaia’. Edimäist kõrda omma’ Miktämäe latsiaiah Setomaa latsiaidu olümpiamängu’! Võistlusõ’ omma’ lõbusa’ ja latsi ikä arvõstava’. Mano saat küüsüdä: kool@mikita.edu.ee
 • 3. oktoobril kell 18.00 Seto Pitsi Klubi kokkosaaminõ Käsitüüselts Kirävüü tarõh Verska vallamaja III kõrra pääl. Seto Pitsi huvilisõ’ tulõva’ kokko 3. oktoobril kell 18.00 Käsitüüselts Kirävüü tarrõ. Kokkosaamisõ teema om “Valgõ pilo värmilitsõs!” Edimält seletedäs, peräst pruumva’ kõik eis’ perrä tetä’. Kõigil pallõldas hindäl üteh võtta’ 1,0 pilonõgõl ja langa’. Mi ooda pilotamma! Mano saat küüsüdä: jane.vabarna@gmail.com
 • 3.oktoobril kell 20 „Seto kultuurinädäli hakatus tandsoga“ – VERSKA IGINUURÕ` Verska Sanatooriumi Lahe kohviguh. Verska Sanatooriumi kohvkuh Lahe om õgal tõõsõpääväl folklooriõtak! Seto kultuurinädäli joosul saava’ kohvigu külästäjä’ kaia’ ja tandsi’ seto tandsa ülebsootska Piret Torm-Kriisi vai Paaba Palagaga’. Üritüs om ilma rahalda’! Mano saat küüsüdä: tiia.saarestik@spavarska.ee
 • 4.10 kell 8.30-11.00 Seto latsi hummok vai seto perimüskultuurihummok ja keelepesä latsilõ Verska Kultuurikeskusõh. Kesknädäli om Verska Kultuurikeskusõh perimüskultuuri oppõpäiv algklassõlõ. Latsõ’ saava’ setokeelidse juhendamisõ perrä meisterdä’, oppi’ seto rahvarõividõ nimetüisi, mängi’ seto laulumänga ja kaia’ setokeelist multikat. Kõik huvilisõ’ omma’ oodõt! Mano saat küüsüdä: 529 1619 ja kultuurikeskus@verska.ee
 • 4.oktoobril kell 17.30 „Seto latsi luu` ja laulu`“ Kultuuriklubi SETOLUU` kuts Talina seto latsi´ ütehkuud kõnõlama, laulma, tandsma MODUSe salongi, Narva mnt.50 Küüsü’ mano kultuuriklubi SETOLUU’ / kultuuriklubi SETOLOOD FB-lehelt
 • 5.oktoobril saat terveh päiv aia’ takah seto sõnnu Verska alevikuh. Kiäki’ om pildnu’ müüdä Verskat ilosit ja harvakutti kõnõldavvi seto sõnnu! Otsi’ nuu’ üles ja saada’ aadressi pääle kultuurikeskus@verska.ee ja olõtki’ avvuhinna loosmisõh seeh! Küüsü’ mano seto kultuuri nädäli FB lehel (Seto Nätäl)
 • 5. oktoobril kell 12.00 “Katõt pääga’ naase’” näütüsest kõnõlõminõ Obinitsa Muusiumih. Obinitsa muusiumi tulõ küllä Kalkuni Andreas, kiä kõnõlõs näütüse “Katõt pääga’ naase’” tegemisest ja saat mano küüsüdä’ naisi pääkatmisõst. Mano saat küüsüdä: muuseum@meremae.ee
 • 5. oktoobril kell 18.30 Seto Tandsoklubi Paaga Palaga ja Seto Kunigriigi pillimeistridõga’! Verska Kultuurikeskusõh. Seto kultuuri nädälil elostami vahtsõlt Verska Kultuurikeskusõ tandsoklubi traditsiooni! Tandsimi 19. saandi tõõsõ poolõ ja 20. saandi edeotsa seto küläpidosidõ tandsa ja pilli mängvä’ Seto Kunigriigi pillimehe’! Muidogi’ om katõt ka’ kohvi-tsäilaud! Mano saat küüsüdä: 5291619 ja kultuurikeskus@verska.ee
 • 5.-6. oktoobril Vana palkhuunõ kõrdategemisõ kooltus Perdaku küläh. Ku olõt huvtõt vana palkhuunõ kõrdategemisõ opmisõst, sis tulõ’ kooltusõlõ! Kooltus om 5.-6. oktoobril Perdaku küläh ja 10.-11. oktoobril Päkä küläh. Kooltuspäivi joosul opitas huunõ märkmist vallalõvõtmisõ jaost, palkõ vaeldamist, huunõ kokkosäädmist. Pruumi’ saat huunõ tungõga’ nõstmist, sobiligu palgi sortmist, tapi tegemist, samblõ kogomist. Kooltust veevä’ läbi MTÜ Vanaajamaja seto taloarhitektuuri nõvvoandja ja Seto Käsitüü Kogo liigõh Raudoja Ahto. Kooltusõst saat osa võtta’ ka’ katõ päävä kaupa. Kooltusõ hind: 10€ päiv. Mano saat küüsüdä ja kirja panda’: 56200057 ja kogo@setomaa.ee 
 • 6. oktoobril kell 16.00 näütüisi avaminõ Verska Kultuurikeskusõh. Inne Seto Kongressipäivä avatas Verska Kultuurikeskusõ suurõh saalih Seto Talomuusiumi leelopäivile pühendet näütüs “Seto Laulupidodõ lugu” ja väikoh saalih Käsitüüseldsi Kirävüü näütüs “Kõivo Anna hammõkirä’”. Kõik omma’ näütüisi avamisõlõ oodõt! Seto Talomuusiumi näütüs “Seto Laulupidodõ lugu”. Seto Talomuusiumi varahoitja Kunsti Tiiul kokko säet näütüs Leelopäivist võtt pildilisõlt ja tekstilisõlt kokko Seto Laulupidodõ aoluu mõtte sündümisõst edimätsel Seto Kongressil 1921. aastal kooni’ täämbätse pääväni. Näütüs om kannõt lootusõst, õt UNESCO vaimsõ kultuuriperändi esindüsnimekirja kannõt seto leelo ummi laulupidodõga’ ühendäs edespidigi’ õgalpuul ja õgah iäh seto lauljit ja setokõisi, omma’ oodõt, hoiõt ja jääs alalõ viil aastasatu. Käsitüüselts Kirävüü näütüs “Kõivo Anna hammõkirä’” autorist: 1928. aastal sündünü’ käsitüümeistri Kõivo Anna om 2006. aastal luud Käsitüüseldsi Kirävüü asutajaliigõh. Anna om olnu’ toetav iistvidäjä Seto Talomuusiumi luumisõl ja perästpoolõ tegemisi nii laulu- ku ka’ käsitüüoppõ läbiviimisõl. 2015. aastal anti tälle Anne Vabarna preemia seto umakultuuri aktiivse arõndamisõ ja vannu käsitüüvõttidõ elohhoitmisõ iist. Mano saat küüsüdä: 5292629 ja kultuurikeskus@verska.ee
 • 8. oktoobril  kell 12.00-16.00 “Pühapäävähummok Setomaaga” MODUSe salongih (Narva mnt 50). Talina seto’ pidävä’ Setomaa 96. hällüpäivä MODUSe salongih Narva mnt 50. Üritüst kõrraldas Kultuuriklubi SETOLUU’. Küüsü’ mano kultuuriklubi SETOLUU’ / kultuuriklubi SETOLOOD FB-lehelt
 • 8. oktoobril kell 15 Härmä, Lindsi ja Navikõ külä tsässonas Härmäl toimub Maamihklipäeva teenistus ja kirmask.
 • 9.oktoobril kell 9.00 XII Seto Kongress Verska Kultuurikeskusõh. Seto Kongress om Setomaa ja seto rahva esindüskogo. Seto Kongress arotas probleeme ja langõtas otsussit, mäntse’ pututasõ’ Setomaa kultuurilist, majanduslikku ja poliitilist arõngut. Seto Kongress om õga kolmõ aastaga takast. Seto Kongressil valitas uma otsussidõ täüdeviimisõ ja Setomaa murõkotussidõga tegelemisõ jaost 13-liikmõlinõ Vanõbidõ Kogo, mia tegutsõs järgmätse kongressini. Kongress nakas pääle täpselt kell 10.00 seto hümniga’ ja lõpõs kella 17.30 aigu, pääle tuud om iloõtak. Saadkidõ valimisõ kõrra ja volikirä lövvät www.setomaa.ee. Volikiri om vaia ar’ täütä’ ja saata’ 2. oktoobris oie@sarv.ee. Kongressi päävä hummogu kell 9 om saadkidõ registriiriminõ, materjalõ kätteandminõ ja hummogukohv. Ku saat, sis tulõ’ kongressilõ seto rõivih. Kava on XII Seto Kongressi lehel
 • Setomaa veebivikotriin. Küsümüse ja vastusõ. INDIVIDUAALNE VÕISTLUS: I KOTUS (maksimumpunktid) Järveveere Aigar, Hõrna Maar'a, Vaabi Triinu, Jõesaare Reet, Kena Birgit, Kena Mariete - Võitja' saava' egaüts hindäle Seto Kiri kirä'stusõ vahtsõ raamadu "Tsillokõnõ prints". II KOTUS (31 punkti) Nassari Elvi, Linnuse Mari - võitja' saava' avvuhinnaks Piusa Savikoja keraamikat. III KOTUS (30 punkti) Küti Eha, Linnuse Marje, Itse Urmet, Huigi Annabel, Kikase Liis - võitja' saava' egaüts hindäle 2 Seebi-Jüri seepi. VÕISTKUNNA': Täüskasunu' ja latsõ': I KOTUS (31 punkti) KULTUURIKLUBI SETOLUU'. Latsõ': I KOTUS Sukavarras. II-III KOTUS Peko, Roosa Panter, III KOTUS Vanapaganad. Võitja' saava' kamba pääle Kõlleste Kommimeistridõ "Setomaa" šokolaadi. 

Seto kultuuri nätäl Facebookih