And jummal latsi, sis and ta laste leiba ka.

Setomaa kirä’ Eestilõ (0)

S´oo aastaga om Eesti 100. juubõliaastak ja Seto Kuningriigi 25. juubõliaastak. Käu ka Euroopa kultuuriperändi aastak, koh tsihis om võetu inemistõlõ julgõmbidõ võimaluisi andminõ kumpi’ ja kaia’ Euroopa rikast ja mitmõnäolist kultuuriperändit. Kõõni paremb om õks umma karmanihe kaia’ ja säält löüdä’ ka ummi kultuuripärlit, midä meil viil jakkos.

Pall´o nakas jo ka häömä ja tuuperäst piäsi’ jo parhilla’ mõnda asja kohegi kokko korjama ja kuuh hoitma. Üts lähiaol kaomisõlõ minnev om ka inemistõ käekiri ja kiräviis. Setomaa Haridusseltsi liikmõ’ Jüriöö Vello, Suurmani Kaiu ja ma’ olõmõ alostanu 100 kirä korjamist, mis uma käega om kirotõt. Kirä kirodamisõ man mõtlõ’ uma riigi pääle, Eesti pääle. Proomi’ tuu kirotamisõ aigu mõtõh säädi’ nii, nigu Eesti su suur ja hüä sõbõr olõsi’. Kiroda’ umast elost, umast tarõst, umast mõttõst vai nal´ast, mis sinno parhilla’ kõgõ inämb kõnõtas. Ku tahat kittä’, sis kitä’, ku tahat laita’, sis laida’, ku tahat luulõvormih kirotada’, sis kirota’. Kõgõ tähtsämp om tuu, õt sa eis’ uma käega tuu kirä valmis kirotasi’.

Minevä aastaga oll´ üts suur uudis, õt parhilladsõ aasta sügüse naetas kuulõh läbi viimä käekiräreformi, mis piät tähendämä tuud, õt õga lats saa hindä ärnägemise perrä ka hindä jaost tarviligu käekirä umast võtta. Õi piä’ inämb sulõpääd müüdä vihkolehte vidämä ja tähekeisi üte joonõga ütstõõsõ perrä säädmä, a või rahumeeli tähe’ ütstõõsõst lahku kirotada’. Mii’, vanõmba’ inemise’, olõ tuu vaiva jo selgest saanu’ ja mi kirätehnika omgi sis vanaaolinõ kommõh. Mi kiräviis omgi vahtsõ ao jaos nigu kultuuriperimüs joba, midä saava’ tulõva põlvkonna latsõ’ kaia’.

Kutsumõgi Setomaaga kokko putvat rahvast s´oost kirätüüst osa võtma. Ku õi tulõ’ hüvvä mõtõht, sis võit mullõ helistädä’ vai Vellolõ vai Kaiulõ – mi või suuna kätte anda’. A jätku-i kirotamalda. Kirota’ sulõpää vai pastapliiätsiga vai värmilitsega – kõgõ tähtsämp om, õt tuu kiri jovvasi’ raamatuhe Setomaa kirä’ Eestilõ. Nuu’ kirä’ köüdäme kõik kokko ja saa illos raamat 100 kiräst. Jätku-i taad tüüd ilma huuldõ, võta’ taa jaost üts õtak aigu ja kiroda’. Päält raamadu välläandmist kutsumõ sinno raamadu kaejatsilõ.

Luigasõ Inara
,,Setomaa kirä’ Eestilõ“ raamadu kokkosaamisõ üts vidäjäistKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood