Andja väsüs, a ega' vastavõtja ei väsü'.

Setomaa Valdu Liidust om saanu’ Setomaa Liit (0)

Setomaa Valdu Liidu kuuholõk muut 19. jaanuaril organisatsiooni nime tõõsõst, pand paika juhatusõ järgmätses neläs aastagas ja kinnit 2018. aastaga raha- ja tegemisi plaani.

19. jaanuaril oll ümbrekõrraldõt Setomaa Valdu Liidu edimäne kuuholõk. Kuuholõki edimätse otsusõga’ kinnitedi organisatsiooni vahtsõs nimes Setomaa Liit. Setomaa Liidu tsihi’ jääse’ innidses, organisatsioon tegutsõs arõndus- ja kuuhtüükeskusõna, minkõ tegevüs om tsihit Setomaa piirkunna arõndamisõlõ ja seto kogokundõ kuuhtüü arõndamisõlõ ka’ välähpuul Setomaad.

Kuuholõkil valiti Setomaa Liidu juhatusõ esimehes tagasi Timmo Margus ja juhatusõ liikmõs Hõrna Aare, nä mõlõba’ omma’ organisatsiooni juhtnu’ aastagast 2005.

Kuuholõk arot põh´aligult Setomaa Liidu tegevuskavva, rahaplaani ja kinnit 2018. aastagas järgmätse’ tüütsihi’:
• Setomaa Liidu sisese tüü kõrraldaminõ
• Setomaa edenemist silmämä komisjonidõh ja tüürühmih ollõh ja Setomaa saisu ja vajahuisi tutvustaminõ erinevil otsustustasandidõl
• Piirkunna arõngustrateegijidõ kokkopandmisõ man olõminõ, elloviimisõ kõrraldaminõ ja kuuhtüüsuhtidõ luuminõ piirkunna arõndamisõ jaos
• UNESCO vaimsõ kultuuriperändi Eestih rakõndamisõ ettevalmistaminõ ja seto leelo UNESCO vaimsõ kultuuriperändi nimistühe kandõtaotlusõ tegevüskava rakõndamisõ kavandaminõ ja täütminõ
• Kuuhtüüh Setomaa vallaga’ seto keele ja perimüskultuuri oppõ kõrraldaminõ Setomaal ja seto kogokundõh välähpuul Setomaad
• Ülepiirilidsõ kuuhtüü kõrraldaminõ
• Setomaa arõngu programmi k´aukipandminõ
• Setomaa kultuuriroomi pututavidõ riiklikõ programmõ vällätüütämisõh ja k´aukipandmisõh osalinõ olõma
• Aolehe Setomaa välläandmisõ kõrraldaminõ, internetiportaali kogokunna jao tävvendäminõ, osalinõ olõma Setomaa mainõkujondamisõh
• Setomaa ettevõtjidõ vaihõlisõ kuuhtüü tugõminõ, ettevõtluskeskkunna arõndaminõ
• Kuuhtüü tõisi Setomaa ja seto organisatsioonõga’ ja huvigruppõga’ nii Setomaal ku ka’ muial Eestih
• Kuuhtüü korgkuulõ ja kutsõkuulõga’ Setomaa väärtüisi ja võimaluisi miilde tuumisõga’
• Setomaa suhtõkõrraldus

Uma tsihte täütmisõ jaost vii Setomaa Liit 2018. aastaga ello järgmätsi projekte:
• Aolehe Setomaa välläandminõ
• Perändkultuuri oppõ tunni’ ja perändkultuuri oppõ kõrraldaminõ Setomaa koolõh
• Petsere seto seldsi tegevüisi kõrraldaminõ
• Radaja festivalil leelokoorõ ja tõisi kultuurikollektiive osalõmisõ kõrraldaminõ 27.-29.08.2018
• Majandusoppõ ja opilasfirmadõ tegevüse kõrraldaminõ Setomaa koolõh 2017/18
• Siberi seto kultuuri päävä’ ja fotonäütüs EV100 Petsereh
• Vedosnikõ kuuholõkidõ läbiviiminõ ja Petsere seto maja tegevüisi kõrraldaminõ
• Väikomar´atüüstüse tehnoloogilidsõ projekti tellminõ
• Setomaa ettevõtjidõ ütisüritüiste läbiviiminõ
• Rahvusvahelinõ väikoettevõtlusõ arõndamisõ kuuhtüüprojekt COOP Local kuuhtüüh Smiltene, Ape ja Võro valla ja Räpinä inkubatsioonikeskusõga’
• Rahvusvahelinõ kogokunnaettevõtlusõ arõngulõ suunat projekt Active Village kuuhtüüh Pihkva mittetulundusühinguga’
• Rahvusvahelinõ perimüsoppõ kuuhtüüprojekt kuuhtüüh Petsere rajooniga’
• Seto rahvarõivaraamadu kokkosäädmisõ koordiniirminõ Seto Käsitüü Kogoga’ sõlmit lepingu alosõl

Setomaa Liidu eelarvõh 2018. aastaga om 312 533 eurot, minkõst 38 000 eurot om Setomaa valla puult.

Setomaa (Valdu) Liit om asutõt 28. jaanuaril 1994. aastagal. Organisatsioonih oll kooni’ 2017. aastaga haldusreformini Meremäe, Miktämäe, Miss´o ja Verska vald. Peräst haldusreformi läts liikmõlisus üle Setomaa vallalõ ja Rõugõ vallalõ. Rõugõ vald läts 2017. aastaga lõpuh organisatsiooni liikmõskunnast ar’ ja organisatsiooniga’ liitu MTÜ Seto Kongressi Tugiühing.

Organisatsioonist veebih https://www.setomaa.ee/kogukond/setomaa-liit

Mano saat tiidmisi küüsüdä’ Timmo Margus, 5622 2886

Tiatõ pand kokko Tullus KajaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood