Targal tüü kallis, ullil uni armas.

Setomaa valla kommunikatsioonijuht Kittusõ Kelly om seto juuriga nuur naane (0)

Kelly, mi olõ sinnu nännü’ jo seto rõivih leelokonverendsil, olõt jutukõsõ kirotanu’ aolehte Setomaa, a kost sa tulõt?

Ma tulõ Tartost. Uma lätsõiäh elli Valgjärve vallah, üteh armsah taloh, koh eläs mu vanaimä.

Mäntseh küläh omma’ su seto juurõ’?

Mu seto juurõ’ omma’ Põrstõ küläh, Vinne poolõ pääl ja Määsovitsa küläh.

Midä sa olõt opnu’ ja määne om su haridustii?

Ma opi Talina Ülikoolih andragoogikat vai täüskasunuharidust. Eloh olõ opnu’ eishindäst jäämist ja tõisiga’ arvõstamist säänestmuudu, määne kiäki’ om. Ma olõ opnu’ ka’ tsihikindlust, aoga’ arvõstamist ja tõisi inemisi julgustamist. Tuu, õt ma proomi kõigist tõisist höste mõtõlda’ ja tiiä, kohe ma taha jouda’, toetas mu vahtsõt aamõtit kommunikatsioonispetsialistinä, vai tõisildõ üldeh, ma pia mõistma organisatsioonõ ja inemisi vaihõl sidet pitä’, tiidmisi jaka’.

Mäntsit töid sa olõt s´ooni aoni tennü’?

Ma olõ olnu’ mitmõh aamõtih. Näütüses olõ olnu’ poodijuhataja, pikkä aigu IT-firmah projektijuht, inglise-eesti tõlk, oppaja avitaja täüskasunuilõ ja tõistsagamatsi vajaduisiga’ latsilõ. Ma pia tähtsäs üldä’ ka’ tuud, õt ma olõ tiatridõh erineväl moodul tegev olnu’ 15 aastakka: näütlejä, lavastaja, organisiirjä ja iistvidäjä.

Kas sul om viil mäntsitki’ meeleperätsit tegemisi?

Mullõ meelüs k´avvu’ üteh uma tütrekesega’ müüdä mõtsu ja hainamaid. Kõgõ inäbä tahasi’ olla’ vanaimä man maal ja kullõlda’ timä jutta. Hüä meelega’ tii süvvä’, küdsä midägi’ ja keedä sahvti, panõ kurkõ purki jne. Meelüs ka’ lukõ’, näpotüüd tetä’ ja oppi’ vahtsit asju. Ku aigu üle jääs, sis mängi kitarri ja trummõ. Uma tõõsõpoolõga’ k´aumi kinoh, tiatrih, küläh sõbrol ja sugulaisil, mängi piljardit.

Kost tull mõtõh Imäiju Ateenast Verskahe elämä tulla’?

Mõtõh om olnu’ jo kuus aastakka, inne latsõ sündümist. A elo pakk õgal puul mitmit tegemisi, õt hinnäst tundma oppi’. Ma tiidse, õt ütel pääväl tulõ tuu õigõ aig ja sis ma siiä’ tulõ.

Kuvvamuudu pereh sinnu avitas?

Mu elokaaslasõ jaost om s´oo tulõminõ kindlahe veid´o uutmalda’ ja väiga’ suur astminõ, a mi olli tuust inne ka’ jo kõnõlnu’. Tä om muka’ mitmõl kõrral Setomaal k´aunu’. Tälle meelüs pildstäminõ ja siist tä löüd pall´o huvtavva, midä pildipääle haarta’, nii puid, puhmõ, tsirkõ, eläjit ku inemisi.
Mu vanõba’ ja vanavanõba’ omma’ ts´uut kurva’, õt ma jäl’ kotost kavvõndõhe ar’ lää, a näil om hüä miil, õt mullõ om sääne võimalus ant.

Kuvvamuudu sa mõtlõt nuuri tuvva’ inäbä seto kultuuri mano?

Ma arva, õt kultuuri tunnõhtaminõ ja tuu perrä vajadus om õgaütel sügävält uma sisemäne asi, tuu mano tii juhataminõ om rassõ. Sa saat õnnõ eis’ uma õigõspidämisõh ellä’ ja luuta’, õt su hindä tegemisõ’ pandva’ ka’ tõisi tuust huulma. Ma olõ perimüskultuuri teemadõl nuuriga’ perüs pall´o kõnõlnu’ ja tuu kõik nakas pääle küüsümisõst „Kas sa tiiät, koh omma’ su juurõ’?“. Ku tiiä-äi, sis otsi’ üles ja kae’, kas kõnõtas. Ma eis’ naksi umma sugupuud jo latsõna uurma ja aigupiteh om huvi kõikaig suurõbast lännü’. '

Mäntse’ omma’ su tüü-ülesandõ’, õt mäntsidõ küüsümüisi ja palvidõga’ su poolõ tuldas?

Mu tüü om valla aolehe välläandminõ, õgasagamatsõ’ tiidäandmisõ’, sotsiaalmeedia haldaminõ, sisemädse ja välläpoolõ kommunikatsiooni kõrraldaminõ, üritüisi kõrraldamisõ avitaminõ. Ma tii hindäst kõik, õt valla inemisi, asutuisi umavaihõlinõ suhtlõminõ olõs järest parep ja kõik, mia om inemisi jaost tähtsä, tuu saasi’ kõigilõ tiidä’ antus.
Kõik võiva’ mullõ kirota’ kelly.kittus@setomaa.ee vai helstä’ 522 0661.

Küüsse Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood