Annat perse teisele sittu', situ' ess' hot' läbi küleluiõ.

Setomaa Vallavolikogo istungil 25.01.2018 Verskah: (0)

võõdõti vasta Setomaa valla 2018. aastaga rahaplaan;

olti peri Aigren OÜ-le maavara tarvõtagavara uurmisõs Setomaa vallah Marinova IV uurmisõroomih geoloogilidsõ uurmisõ lua andmisõga’;

anti nõuholõk isikligu kasutusõigusõ säädmisõs Eesti Lairiba Arõndusõ Sihtasutusõ kasus Setomaa vallalõ kuuluvil kinnistüil Podmotsa küläh ja Verska alõviguh;

delegeeriti sihtasutusõlõ Võromaa Arõnduskeskus täütmisõs Võro maakunna vapi ja lipu kasutamisõ kõrraldaminõ ja Võro maakunna teenetemärke andmisõ kõrraldaminõ;

otsustõdi astu’ üleriigilidsõ umavaltsusüksuisi liidu liikmõs ja nimetedi esindäjäist liidu üldkuuholõkilõ Kudre Raul ja Järvelilli Rein, volikokko Kudre Raul;

kehtestedi oppajidõ tüütasustamisõ alosõ’;

kinnitedi Setomaa Vallavaltsusõ hallatavidõ asutuisi kuuhsaisu’.

Meremäe vallamajah toimuva 22. veebruari istungi pääväkõrd:
Setomaa valla põhimäärüse edimäne lugõminõ, ülesandidõ delegiirminõ Setomaa Vallavaltsusõlõ, Setomaa valla valimiskomisjoni kokkosäädminõ, Miktämäe Kooli hoolõkogohõ esindäjä valiminõ, „Setomaa valla arõngukava 2018-2027“ koostamisõ algataminõ, huviharidusõ ja huvitegevüse toetamisõ kõrra edimäne lugõminõ, Setomaa valla spordiklubidõ toetamisõ kõrra edimäne lugõminõ, kultuuri- ja spordisündmüisi rahastamisõ kõrra edimäne lugõminõ, Setomaa Vallavolikogo kultuurikomisjoni kuuhsaisu tävvendäminõ, Pikk huulits 13 koormaminõ isikliku kasutusõigusõga’, projekti „Miktämäe ütisviivärgi ja -tsolgiviitorostigusüsteemi rekonstruiirmisõ tõõnõ jago“ umaosalusõ tagaminõ, revisjonikomisjoni tüüplaani kintäminõ, esindäjä nimetäminõ mittetulundusühingu Terveh Võromaa üldkuuholõkilõ.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood