Hajol kost tuul, säält miil.

Setomaa Vallavolikogo istungil 27.12.2017 Miktämäel (0)

Setomaa Vallavolikogo istungil 27.12.2017 Miktämäel:

võõdõti vasta Meremäe valla 2017. aastaga IV lisaeelarvõh, Miktämäe valla 2017. aastaga III lisaeelarvõh, Verska valla 2017. aastaga III lisaeelarvõh;

muudõti Verska vallavolikogu 21.09.2017 otsust nr 32 „Allika huulidsa, Silla huulidsa ja Pikk huulidsa 12 kinnistudõ koormaminõ isikligu kasutusõigusõga’“ – Verska, Pikk tn 12 kinnistu osah muudõti isikligu kasutusõigusõ ala seosõh projekti muudatusõga’;

kehtestedi maamassuhind: 2,5% maa massustamishinnast aastagah, vällä arvat põllumajandussaaduisi tuutmisõs kasutusõl olõva haritava maa ja luudusligu hainamaa maamassuhind 2,0% maa massustamishinnast aastagah;

sotsiaalhoolõkandõlisõ abi andmisõ kõrd panti massma: Setomaa vallah kõrraldadas sotsiaalteenussit: 1) kodoteenus; 2) välähpuul koto üldhooldusteenus; 3) tugiisiguteenus; 4) täüsiälitsõlõ hooldusõ säädminõ; 5) isikligu abistaja teenus; 6) var´okotusõteenus; 7) turvakodoteenus; 8) sotsiaaltransporditeenus; 9) eloroomi tagaminõ; 10) võlanõustamisteenus; 11) latsõhoiuteenus; 12) asõndushooldusteenus; 13) perähhooldusteenus; 14) sotsiaalteenusõ’ rassõ ja sügävä puudõga’ latsilõ; 15) tävvendävä’ vajaduspõhidsõ’ sotsiaalteenusõ’.
Mastas järgmätsi toetuisi: 1) sünnütoetus 320 eurot; 2) edimäiste klassi minejä toetus 300 eurot; 3) joulutoetus kooni’ 5 eurot latsilõ ja pensionäridõlõ; 4) matusõtoetus 250 eurot; 5) prillitoetus kooni’ 70 eurot eelkooliiälisilõ ja kooni’ 19a opilaisilõ; 6) hooldajatoetus puudõga’ latsõ hooldajalõ: keskmätse puudõga’ latsõ hooldaminõ 20 eurot kuuh; rassõ puudõga’ latsõ hooldaminõ 35 eurot kuuh; sügävä puudõga’ latsõ hooldaminõ 50 eurot kuuh; 7) hooldajatoetus täüskasunu hooldajalõ: rassõ puudõga’ inemisõ hooldaminõ 16 eurot kuuh; sügävä puudõga’ inemisõ hooldaminõ 26 eurot kuuh; 8) sissetulõkist sõltuv ütekõrdnõ sotsiaaltoetus ja eräkõrralinõ sotsiaaltoetus ni toimõtulõkitoetus.

kinnitedi eloasõmõkuludõ piirmäärä’ toimõtulõkitoetusõ määrämisõl;

oll Setomaa valla 2018. aastaga eelarvõ edimäne lugõminõ.

Järgmäne volikogo istung om 25. jaanuaril Verskah, pääväkõrrah: Setomaa valla 2018. aasta eelarvõ tõõnõ lugõminõ; arvamusõ andminõ Marinova IV uuringuruumi geoloogilisõ uuringu loa taotlusõ ja otsusõ eelnõu kotsilõ; Setomaa valla kinnistutõ koormaminõ isikligu kasutusõigusõga’; maakunna sümbolidõ kasutamisõ kõrraldamisõ ja teenetemärke andmisõ kõrraldamisõ delegiirminõ; üleriigilisõ umavaltsusüksuisi liidu liikmes astminõ; oppajidõ tüütasustamisõ alustõ kehtestäminõ; Setomaa Vallavaltsusõ hallatavidõ asutuisi kuuhsaisudõ kinnitäminõ; Setomaa valla 2018. aastaga eelarvõ vastavõtminõ.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood