Kas mine' vihalda sanna vai rahalda kõrtsi.

Setomaal naatas giide hindamma (0)

MTÜ Setomaa Turism kuuhtüüh MTÜ Setomaa Valdu Liiduga’ kõrraldas 12. jaanuaril 2018 Setomaa giide atestiirmisõ.

Giidieksami jaost saias kokko 12. jaanuaril 2018 Setomaal. Kotus andas tiidä’ 3. jaanuaril ja eksamist võiva’ osa võtta’ kõik giidi’, kiä’ tahtva’ saia’ Setomaa piirkunna tutvustamisõ tunnistust.

Kiä taht tulla’ giidieksamit tegemä, sis pallõmi 20. detsembris täütä’ taotlusankeet
Ankeedi saamisõ jaost võit kirota’ ja küüsüdä’ ankeeti: helen.kylvik@gmail.com.

Giiditunstusõ taotlusõ hind om 45 eurot, tuu sisse om arvõstõt atestiirmispäävä materjali’, lõõnah ja atesteeringu saamisõ kõrral tunstus, Setomaa kotusõbrändi logoga’ rinnasilt ja 100 ütidselt kujondõt visiitkaarti õgalõ atesteerit giidile. Kõigi giide andmõ’, kiä’ omma’ saanu’ tunstusõ, pandas üles www.visitsetomaa.ee veebilehele.

Atestiirmisõl arvõstami, õt midä giidi’ tiidvä’ Setomaast ja mäntse’ omma’ näide aamõdialadsõ’ oskusõ’, midä hinnatas päämätselt müüdä Seto Külävüüd sõitõh. A komisjon arvõstas ka’ innitsit kogõmuisi giide hindamisõl.

Hindamisõl om kats jako: kirälik test ja praktilinõ ekskursioonijuhtminõ. Täpse’ juhendi’ (kõrdamisküüsümüse’ testi jaost, sõitmisõ tii jne) saadõtas kirjapandnuilõ meili pääle 3. jaanuaris 2018. Tunstus andas kas ütes vai kolmõs aastagas, olõnõs taotleja erialatsõst ja aamõdialasõst tasõmõst. Atesteeringut võit tetä’ eri keelih.

Atestiirmisõ rahastus tulõ Piiriveere Liidri, Setomaa Turismi ja Setomaa Valdu Liidu ütistegevüse projektist „Seto Külävüü giide kooltusprogramm“

Hüvvä kuuhtüüd!

Külvigu Helen, MTÜ Setomaa Turismi projekti „Seto Külävüü giide kooltusprogramm“ projektijuht
5294033
helen.kylvik@gmail.com vai turism@setomaa.eeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood