Kiä magõhõhõ kõnõlõs ja madalahe kumardas, tuu hüä inimene olõ-õi.

Soomõ-ugri kultuuripääliin 2019 kuulutõdi vällä Obinitsah (0)

Tollõ kultuuripääliina as´aga om nii, nigu sootskas nakkamisõgagi, nakkat, kui valitas, ja jäätki. Õi päse’ inämp tuust tiitlist õga vabatahtligust tüüst vallalõ. S´oo aasta nigu õks peeti suurõlt ja hulga rahvaga Obinitsah munapühhi ehk ülestõusmispühhi ehk lihavõõdõht. Ülestõusmispühä hummogu pääle oll´ säetü ka vahtsõ soomõ-ugri kultuuripääliina 2019 vällähõikaminõ.

7. aprillil pääle lõunat kogonõsi Seto Ateljee-Galerii saali kultuuripääliina valimisõ sõltumatu žürii kuuhsaisuh Nina Beljajeva (Bõgõ külä), Jelena Pljujko (Vuokkiniemi külä), Kauksi Ülle (Obinitsa külä), Marija Launonena (Sukukansojen Ystävät ry, Soomõ) ja Käbi Suvi (MAFUN / Fenno-Ugria Noored).

Hõimupääliina tiitli pääle võistõl´ s´oovoori kolm soomõ-ugri asulat: permikomi külä Arhangelskoje, mari külä Šorunža ja ungari liin Zirc. S´oonimaani om soomõ-ugri kultuuripääliina tiitlit kandnu Udmurdi külä Bõgõ (2014), Setomaa külä Obinitsa (2015), Ungari külä Iszkaszentgyörgy ja Veszprémi liin (2016) ni Karjala külä Vuokkiniemi (2017). Soomõ-ugri rahvidõ konsultatiivkomitee liigõ’ Laaneotsa Annela ütel, õt: „Kultuuripääliina tiitli om avitanu tugõvambast tetä’ kotusõpäälitsit kogokundõ ja paknu näile vahtsit arõnguvõimaluisi. Programm om saanu hüvvi sõnno nii soomõ-ugri ilmah ku ka laembalt – näütüses nimet´ ÜRO põlitsidõ rahvidõ õiguisi eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz s´ood iihkujos põlitsidõ rahvidõ kultuurilitsi õiguisi edendämisel.“

Žürii arot´ kavva aigu, õt kedä valli’. Kõigil küllil oll´ uma nägemüs. Ungari liinakõnõ Zirc uma 7000 eläniguga tundu kohaligu muuseumi juhataja Ruttkai-Mikljan Esteri esitletünä kistumalda’ torõ ja hüä. Sääl om 200 aastat tagasi sündünü Antal Reguly, ungari tiidläne, kiä jo mitusada aastat tagasi marisit, saamõ ja ungari ummi hõimõ uursõ ja kirjeld´. Ka kultuuriprogramm oll lag´a ni suur plaanih. Arhangelskoje külä 855 eläniguga permikomidõ mail om niisamatõ komi kõgõ põlitsõmba permi loomastiili, tšuudi kultuuri kandja. Tollõ külä külälislahkust oll´ minevä suvõl KAMWA festivalil võimalus seto esindüsel kogõda’. Mari küläh nimega Šorunža om 1010 elänikku. Ka näide kultuuriprogramm om tihe. Esieränis suurt huvvi ja arotamist tekit´ pulmafestival juunih. Mari külä’ varahamba õs olõ’ kandidiirnü’ viil. Žürii kullõl´ är’ kõik esitlüse’ ja arot´ pikält ni otsust´ Soomõ-Ugri Kultuuripääliin 2019 tiitli anda Šorunžalõ.

Tegeligult olõ-i s´oo võistlus määnegi jalgpalli MM. Tegeligult võitva’ kõik, kiä’ kampa tulõva’. Nii Vuokkiniemi ku Obinitsa pidi’ mitu vuuri kandidiirmä. Finaalih tutvas saanu’ kutsva’ kaaslaisi ummist sündmüisist osa võtma. Nii ka s´oovoori. Kultuuripääliina siidlindi’ panti Šorunža esindäjile üle ola. Marisit oll´ õnnitlõma tulnu ka mari kogokund Tartost. Tetti ilosit pilte lipuväläkul ja viidi umatsit ka Tartohe kostma. Marimaal toimuvast pulmafestivalist aga kirotami juuli leheh lähembält.

Kauksi Ülle
žürii liigõ’, toimõtajaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood