Las sant sanna, sis nakkas jo lavvalõ ka tahtma.

Sõsarõ om leelotanu’ 45 aastakka (0)

Talina koori Sõsarõ alostusaastagas loetas 1973, ku rahvamuusigaansambli Leegajus man naksi’ laulma ka’ seto naase’. Mõttõalostajas oll seto naane Virgo Veera, kinkõ sünnükotus pääliinast kavvõh Petseremaal, a kinkõ hing tahtsõ umma seto laulu laulta’. Timä lätski’ Leegajusõ juhi Igor Tõnuristi mano kõnõlõmma ja Igor võttki’ seto naase’ uma tsiibo ala.
1976. aastagal läts laulupark ummapääd ja iistvidäjäs sai Sarvõ Vaikõ ja timä pand ka’ nime Sõsarõ, õt naase’ omma’ sõnol sõsarõ’ vai laulusõsarõ’.

1985. aastaga naas Sõsarõ iistvidäjäs Sulev Mäeväli. 1994. aastaga lätsi’ koorist ar’ mõnõ’ asutaja’ ja Sarvõ Õiõ iistvõtmisõl luudu vahtsõ koorikõsõ nimes sai Siidisõsarõ, 2000. aastagast tuu iistvidäjäst sai Haavalo Ilme. 2007. aastaga oll Sõsarõst jal’ ar’minejit ja tekkü vahtsõnõ leelokoor Hõpõhõim.

Peräst tuud ku 2008. aastaga sügüsest oll aastaga jago Sõsarõ juhendajas olnu’ Rines Takel, naas vahtsõs juhendajas Setomaalt peri muusiumitüütäjä, parhillanõ Eesti Folkloorinõvvokogo juhatusõ liigõh Nassari Elvi.

Sõsarõ koorih om läbi aastagidõ laulnu’ ja pilli mängnü’ pall´o miihi ja naisi. Koor om üles astnu’ festivalõl nii Eestih ku vällämaal. Parhilla’ omma’ kõgõ vanõba’ kooriliikmõ’ üle 80 ja kõgõ noorõba’ 28-37. Pia kõik koori liikmõ’ omma’ võimõlisõ’ üles astma iistlauljana, kooril om kats killõt ja kats sõnolist.

Innebidi oll kõgõ vanõp seto leelokoor Leiko Verskast, a nimä’ üleminevä aastaga lõpõdi’ uma tegevüse.

Laanõotsa Annela
Seto Latsi Kooli iistvidäjäKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood