Mingu-ui kohtuga kohut käümä: kohus pand su käpä ala.

II Seto Tandsopido

27.06.2020 15:00

Värska Talumuuseum

Om suur rõõm tiidä anda, õt 2018.a. I Seto Tandsopidolõ KAGOSS KARGASÕ` om perrätulõja. 2020.a. suvõl, 27.juunikuu pääväl peetäs Verskah II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`.

Kul`atama kuts`tas eelmädse tandsopido tandsja`. Setomaalt ja muialt. Seto rõivih ja seto tandsa` tandsma. Kuts`tas nuu-ki seto`, kia edimäne vuur tihka-as tulla, selle õt seto muud om inne kumpi ja siss haarda.
Kul`atama kuts`tas vagivahtsõ` tekjä – Setomaa lähkonaabri: Vastseliina ja Räpina tandsja`; Lätimaa Aluksne tandsja`; Petseremaa, Vana-Irboska ja Pihkvamaa tandsja`. Ummi` tandsa` ja rõiviga.
Kul`atama kutstas Eestimaalt nu`, kinkä soovist om tandsi seto vai Vastseliina vai Räpina tandsa` kandõh säläh seto vai Vastseliina vai Räpina rõivit. Kõrdapite vanamoodulidsi` rõivit.

II Seto Tandsopido morolesäädjast om Tormi Piret. Pillimängjidõ` vedosnigust Leima Evelin.
Seto tandso` märk vällä Tormi Piret, kia hoit silmä pääl ka tandsjidõ seto rõivil. Vastseliina tandso` ja tandsja` ja rõiva` sääd ria pääle Leelanssi Inga.
Räpina tandso` ja tandsja` ja rõiva` om uma süämeas`ast võtnu Aia Hele.

II Seto Tandsopido tuu lähkobalõ naabridõ` tandsmisõ moodu`, märgotadõh, mia om ütesagamast ja mia eissagamast. Määndse` omma` kul`atamisõ kombõ` üteh ja tõõsõh kotuseh, varrhabal ja hilidsebäl aol.

Seto Folk om vahtsõlt tennü kumarusõ tandsmisõlõ ja säädnü tandsmisõ tõist vuuri edimädse kotussõ pääle. Tandsorahvas Setomaalt ja kavvõbast om tuu iist paljo tenolinõ.

Tiidmiisi II tandsopido kottalõ saat mano lehe päält  ja moloraamadust.

Tandsji` registriirminõ nakas pääle vahtsõl aastakkal ja tuud saa tetä kooni 15.03.2020