Puu lää-äi maalõ üte lastuga ja kaup lää-äi kokko üte sõnaga.

Teenistus Obinitsa kirikus

04.09.2016

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

11. Pühapäev pärast kolmainupüha