Kumusap om umah kotoh, ausap uma aho pääl.

Näituste Seto Laulupidodõ lugu ja Kõivo Anna hammõkiräavamine

06.10.2017 16:00

Värska kultuurikeskus

6.10 kell 16.00 näütüisi avaminõ Verska Kultuurikeskusõh

Inne Seto Kongressi päivä avatas Verska Kultuurikeskusõ suurõh saalih Seto Talomuusiumi leelopäivile pühendet näütüs “Seto Laulupidodõ lugu” ja väikoh saalih Käsitüüseldsi Kirävüü näütüs “Kõivo Anna hammõkirä’”. Kõik omma’ näütüisi avamisõlõ oodõt!

Seto Talomuusiumi näütüs “Seto Laulupidodõ lugu”

Seto Talomuusiumi varahoitja Kunsti Tiiul kokko säet näütüs Leelopäivist võtt pildilisõlt ja tekstilisõlt kokko Seto Laulupidodõ aoluu mõtte sündümisõst edimätsel Seto Kongressil 1921. aastal kooni’ täämbätse pääväni. Näütüs om kannõt lootusõst, õt UNESCO vaimsõ kultuuriperändi esindüsnimekirja kannõt seto leelo ummi laulupidodõga’ ühendäs edespidigi’ õgalpuul ja õgah iäh seto lauljit ja setokõisi, omma’ oodõt, hoiõt ja jääs alalõ viil aastasatu.

Käsitüüselts Kirävüü näütüs “Kõivo Anna hammõkirä’” autorist

1928. aastal sündünü’ käsitüümeistri Kõivo Anna om 2006. aastal luud Käsitüüseldsi Kirävüü asutajaliigõh. Anna om olnu’ toetav iistvidäjä Seto Talomuusiumi luumisõl ja perästpoolõ tegemisi nii laulu- ku ka’ käsitüüoppõ läbiviimisõl. 2015. aastal anti tälle Anne Vabarna preemia seto umakultuuri aktiivse arõndamisõ ja vannu käsitüüvõttidõ elohhoitmisõ iist.

Mano saat küüsüdä: 5292629 ja kultuurikeskus@verska.ee