Küüsüjä väsü-üi ar', andja väsüs ar'.

Tegüs igä om opminõ (0)

28. novembril kell 17 võti’ Verska kultuurikeskusõh Setomaa, Ape ja Engure piirkunna’ piduliguh olõkih kokko puultõist aastakka olnu’ ütisprojekti Active Age (Tegüs igä), minkõ mõtõh oll, õt anda’ inemisilõ iäh 55+ samasäntsit võimaluisi kotusõpääl tüüturulõ joudmisõ jaost.

Projekti kokkovõttidõ tegemisõs kogonõsi’ Apest, Engurest ja Setomaalt kõgõ tegüsäbä’ projektih olnu’ inemisõ’, õt ütehkuuh tagasi kaia’ ütitsilõ ettevõtmisilõ.

Projekti pääle tagasi kaieh ütel Setomaa Valdu Liidu juhatusõ esimiis Timmo Margus: „Mullõ, kiä ma olõ üle 55, and projekti läbiviiminõ usu, õt üle viiekümneaastatsi inemisi seeh om võimas joud, minkõga’ saat terveht ilma parebas tetä’! Nuih inemisih om mitmit tarkuisi, tiidmisi ja mõistmisi eloraskuisist üle saia’. Nä kõik omma’ väiga’ hinnat tüütegijä’, kiä’ joudva’ ettevõttõ hüäst pall´o ar’ tetä’.“

Projekti alostusõ aigu küüsüti pikkä aigu tüüturult väläh olnu’ inemisi iäh 55+ siäst, õt täpsüstä’ projektih pakutavvi kooltuisi. Kõigih piirkundõh olnu’ projekti joosul kooltusõ’ arvõsti’, õt midä kotusõpääl inemisilõ om vaia. Setomaal kõrraldõdi arvudi kasutamisõ baaskooltuisi, inglise keele baaskursuisi, käsitüükooltuisi, aianduskooltuisi, isikuabikooltuisi ja söögivalmstamisõ meistriklassõ. Kõigih piirkundõh olli’ tugirühmä kokkosaamisõ’, õt toeta’ nuid, kiä’ olõ-õs kohki’ tüüh, õt näide usk hindähe kasusi’ ja nä mõistasi’ parebahe tüükotussit otsi’ ja löüdä’.

Ütehkuuh kõrraldi’ partneri’ kol’ opireisi – üts õkka projektipiirkunda. Oppõreisi aol Apesse oll sääl projektih osalõjidõ laat, koh kaubõldi hindä valmstõt asjuga’. Pääle tuud oll viil ütehkuuh loomingulinõ ja meeskunnatüü kooltus.
Setomaal võtt kooltuisist osa ja oll tõisil üritüisil kokko üle 80 inemisõ.

Projekti partneri’ omma’ MTÜ Setomaa Valdu Liit, Ape vald ja Engure vald. Projekti „Active Age“ elloviimist rahastas Kesk-Läänemere Programm 2014-2020. Setomaa-poolsõt umafinantseeringut toetas Setomaa arengu programm. Projekti terveh eelarvõh om 197 552 EUR, minkõst Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus om 167 919 EUR.

Projektist saat pikebält ja täpsebält lukõ’
https://www.setomaa.ee/projekt-active-age

Mano saat küüsüdä’: Timmo Margus, 56222886
Tiatõ pand kokko Tullus Kaja, 5106664Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood