Pareb söönü süütä ku näläne ravida'.

Turismimessil paistu’ seto’ vällä (0)

Tuu jaost, õt suvõl Setomaalõ külälisi tulõsi’, om vaia näid jo talvõl kutsma naada’. Hindäst tiidäandmisõ jaost omma’ turismimessi’. Õga-aastagatsõ’ turismimessi’ naksi’ jo s´ool aastagal pääle ja nuist võtt Setomaa Turism õkva ja kaudsõlt osa.

Leeduh oll 26.-28. jaanuaril turismimess Adventure, koh edimäist kõrda lisast traditsioonilidsõlõ Eesti spaadõlõ oll ka’ Lõunõ-Eesti pind. Messil olli’ Tartomaa, Peipsimaa ja Jõgõvamaa. Setomaa Turism eis’ sääl olõ-õs, a saat sinnä’ materjali’. Tunti suurt huvvi ja järgmätsel aastagal mi plaani õks eis’ kohalõ minnä’.

Lätih oll 2.-4. veebruaril turismimess Balttour, koh Setomaa Turism oll Lõunõ-Eestiga’ ütidsel pinnal. Ütehkuuh Valga-, Mulgi-, Peipsi-, Jõgõva-, Põlva- ja Võromaaga’ kutsti naabrit Eestih avastamma vahtsit kaemiskotussit ja plaani pidämä järgmätse puhkusõreisi jaost. Pakti ka’ Eesti söögikraami: Peipsimaalt kalla ja sibulat, Mulgimaa juurviläkrõpsõ, leibä, karamelkit. S´ookõrd oll meil abis Setomaal atesteerit läti giid Ilze Salnaja-Värv, kiä pääle rahvuskaaslaisilõ Setomaa tutvustamisõ sai ka’ kohalikku meediakajastust – and raadio- ja pressiintervjuusit, tetti pilte.

Välähpuul pandas kindlahe tähele seto rõivit ja ehtit, küüsütäs päämätselt perrega’ puhkama tulõmisõ võimaluisi ja lõbustuskotussidõ kottalõ. Huvtõt oldas loodusõst ja spaadõh k´aumisõst. Õgas väiga’ suurõbit piirkunna üritüisi tiidä-äi, a nuu’ omma’ reisi plaanipidämisõ man tähtsä’. Küüsümüse’ omma’ päämätselt suvitsidõ plaanõ tegemisõ kottalõ.
TourEst messil 9.-11. veebruaril oll Setomaa Võromaa ütispinnal, mia oll kõgõ suurõp Puhka Eestih hallih. Küüsüti puhkusõvõimaluisi, kaemiskotussidõ, tegevüisi, vahtsidõ objekte ja sündmüisi kottalõ. Mi paki Setomaa külälisilõ sõira, leibä, sibula- ja kalapiirakut.

Ülebsootska Tormi Pireti iistvidämisõl oll puulpühäl ja pühäpääväl lavaprogramm, mia võõdõti väiga’ höste vasta. Kuulda’ sai nii seto kiilt, leelot ku ka’ oppi’ seto tandsa. Pilli mänge lava pääl ja messiboksih Leima Evelin.

Söögitiil esind Setomaad Taarka Tarõ, kiä tekk ka’ väiko’ hamsahusõ’ messi aamõtligulõ vastavõtulõ. Nii hamsahusõ’ ku välläpaistuva’ seto’ sai’ kittä’ järgmätsil päivilgi’ viil. Ku tõõsõ’ võõrustaja’ olli’ uma’ as´a’ viimätsel pääväl jo kokko ar’ pandnu’, oll Taarka Tarõl õks järekõrd leti iih.

Messel osalõmist rahastõdi Eesti-Läti piiriülese kuuhtüü programmist.

Priksi ElinKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood