Ulle künnetä-äi', külvetä-äi', eiske' kasusõ'.

Veeberi Renaldo mälestüsnäütüs om Talinah 11. veebruarini (0)

Veeberi Renaldo om Setomaaga kimmält köüdet kunstnik. Timä esä Viktor oll´ seeni kõgõ pikembält tegotsõnu Saatse muuseumi luuja. Kuuh esäga heräsi ka tä huvi rahvakunsti ja kunsti vasta. Tä om kõnõlnu, kuis esäga vanavarra muuseumi hobõsõga vidädeh õs olõ’ kuurmahe mahtunu puukujokõnõ, mis näide arvatõh Pekot kujot´, ni inne kui vahtsõst minti vanavarra tuuma, oll´ sannakõnõ maaha palanugi. Tuust aost pääle om Renaldo tennü hulga Peko kujosit õgah mõõduh. Nuist kuulsamp vaest Setomaal Kolossova küläh Jumalamäel ollõv kujo.

Veeberi Renaldo käest mi saa-i midägi küüssü’ mano, tä om jo mi siäst ar’ lännü, aga timä pereh ja sõbra’ omma’ timä avvus tennü mälestüsnäütüse Talina liinamuuseumi Kiek in de Köki tornih. Näütüse päälkiri om „800/100/80“, minga tähistädäs 800 aasta müüdä minemist madisõpäävä lahingust, Eesti Vabariigi 100. sünnüpäivä ni eesti (mi jaos ka seto) graafiku ja skulptori Veeberi Renaldo 80. sünnüaastapäivä.

Veeberi Renaldo lõpõt´ 1964. aastal Talinah Eesti Riikliku Kunstiinstituudi ni jo kõrraga tekk´ hindäle nime kuivnõgla tehnikah luud gravüürega „Miis kel käsi karmanih“ ja „Seto naase’“. Timä graafikat loetas eesti kunstih vahtsõ lainõ esindäjäs.

Veeberi Renaldo om loonu hulga monumente, näütüses Lõhavere liinamäel asuv monument „Sakalamaa kaitsjatele 1217–1223“ (1969, arhitekt Ülo Stöör), mille graniitplokkõ ansambli näütäs höste modernismi ja rahvusromantismi ühendämise võimalikkust. Timä skulptuur „Inimene ja aatom“ kaunistas Sillamäe liina ja Talina keskliinah om skulptuuri’ „Ujuja“ Tõnismäe uulitsah ni „Kaks naist“ Haridusõ uulitsa maja man, koh kunstnik ka elli. Muidoki viitse kunstnik pall´o aigu ka umah esämajah Saatseh, koh tä ka peräst essä muuseumi juhat´.

40 aastat peräst luumist om Talinah nätä’ ka suur „Kalevipoig“. Tuu kujo oll´ edimält Saatse muuseumih, a kohaligõlõ väega meelü-s piaaigu sannarõivih mehekujo ni Renaldo usald´ tä Obinitsa Seto Ateljee-Galerii püsünäütüsele. Nüüd sõidutõdi Kalevipoig Talinahe ja kõnõldi kogoni võimalusõst võimas kujo metalli valla’.

Näütüsel om vällä pant mitu graafilist lehte, midä kõiki olõ-i inne nättügi.

Kel vähägi Talinah aigu jääs, astkõ’ läbi Kiek in de Köki tornist ni kaegõ’ uma silmäga.

Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood