Ul'li petetäs ar' ubinaga, tarka jovva-ai taalrigagi.

Kuvvamuudu lätt seto nooril? (0)

Kuvvamuudu lätt seto nooril?

Setomaa valduh om kõik aig olnu’ hüä tüü nuuriga’. Sügüse tull mitu vahtsõt nuurijuhti tüühü, saami sis näidega’ ka’ tutvast.

Ma pallõ, õt ti kõnõlõsi’ hindäst Setomaa aolehe lugõjidõ jaost:

Kiä sa olõt, kost sa tulõt, mäntseh nuurikeskusõh sa tüütät, mäntse’ omma’ su huvi’ ja hobi’?


Ma olõ Teisi Valge. Ma tulli Setomaalõ elämä pääle jaanipäivä. Ma olõ kõik aig elänü’ Saarõmaal. 2016. aastaga novembri lõpust olõ Miktämäe kultuuri- ja nuursuutüüspetsialist. Mullõ om väikost pääle miildnünü’ laulminõ, rahvatands ja näütleminõ.


Kotovi Triinu. Ma olõ tüüh Verska nuurikeskusõh, elä Verska vallah Lobotka küläh ja olõ Setomaal elänü’ kõik aig, mõista-ai muialõ tahtagi’. Mu tüükotus om Verska Avat Nuurikeskusõh 2016. aastaga jaanuarist. Inne tuud olli nuurikeskusõh vabatahtlik nuur. Parhilla’ olõ hinnäst pühendänü’ perrele, tüüle ja ülikoolilõ.

Kahuski Päivi. Tartost peri, a 2016. aastaga suvõst elä Verskah. Ma olõ Meremäe valla nuursuutüütäjä. Mul om kõõ väiga’ keerulinõ vastada’ küüsümisõlõ, õt mia’ om mu hobi. Mul olõ-õi midägi’, minkaga’ ma järepidevält tegele. Ma olõ vlamenkot tandsnu’ ja latsõiäst pääle laulnu’ rahvalaulu koorih. Tiatritegemisõst Setomaal osa võtnu’. Ehtit tii. Mullõ meelüs väiga’ reisi’, nii õt ma loe ka’ tuu hobidõ sekkä. Ma proomi mitmit erinevvi asju, mia’ omma’ huvtava’.

Ma olõ Tisleri Kristin ja elä Meremäe vallah Meremäe küläh ja olõ novembrist 2015 nuursuutüütäja Miss´oh Avat Nuuriklubih. Ma opi huvijuht-loovtegevüse oppajas TÜ Viländi Kultuuriakadeemiah. Vabal aol meelüs pildstä’, joonsta’ ja sporti tetä’.

Mia om tett ja alostõt 2016. aastagal?


Teisi: Ma olõ viil perüs värske tüütäjä, sis midägi suurt olõ-õi joudnu’ nuuriga’ ette võtta’. Detsembri peräotsah oll meil nuurikeskusõh aastalõpu disko ja kultuuri poolõ päält oll vanõbidõ inemisi ja valla joulupido.


Triinu: Aastak 2016 om olnu’ Verska nuurikeskusõlõ ja noorilõ hüä aastak. Teno avat nuurikeskusilõ suunat projektikonkursilõ mi sai osta’ vahtsõ teleri, muusigakeskusõ ja mängukonsooli.
Noorõ’ võti’ osa projektikonkursist „Huvitsõõri’ noorilt noorilõ“. Mõtõh oll luvva’ trummitsõõr. Toetusõ saamisõ jaost oll vaia kogokunna tukõ. Nuuri trummitsõõri mõtõh pidi saama mol´oraamaduh kindla hulga miildümisi. Mõtõh sai vaia minevä hulga helüsit ja nuurikeskuistõ ostõti toetusraha iist trummikomplekt. Nuuri juhendamma nakas Suuna Rainer-Robert ja tuust tegevüsest tull mõtõh edesi luvva’ nuurikeskuistõ muusigatarõ.
Nuurikeskusõ moro pääle sai teno kogokunna ja valla toetusõlõ vahtsõnõ vällänägeminõ. Kodonõ moro meeltäs nuuri ilosa ilmaga’ inäp väläh olõma.
Seto Külävüü kostipääväl sai nuurikeskusõst kohvk. Noorõ’ sai’ suurõ kogõmusõ jago rikkabast klienditeenindüseh ja köögih tüüd teteh.
Aastaga sündmüses mi nimedä nuuri pito üteh nuuri meelelitsõ artistiga’ Arop aka Suur Papa.
A pääle nuidõ tegemisi om meil nuurikeskusõh erinevvi opitarõsit, kõnõlõmistsõõrõ, teemaõdagit ja huvitsõõre.

Päivi: Ma alosti tüüd septembri keskpaigah ja tuuperäst 2016. aastagal olõ-õi viil väiga’ pall´o joudnu’ midägi’ tetä’. Noorõ’ sai’ tiidä’ ja eis’ ka’ pruumi’ kablakargusõ trenni. Tuud opitarrõ vei läbi MTÜ Vabadussport. Meremäe nooril tull väiga’ höste vällä ja mõtõh om edespidigi’ nuurikeskusõ mano liin üles panda’. Sis käve meil küläh viil käe maahakäändmisõ (käesurumine) Eesti meistri/erätreener Susie Ann Viirg, kiä kõnõl süümisõst, triinmisõst ja tutvust käe maahakäändmisõ tehnikit. Mi käve nuuriga’ viil Tartoh välläpäsemisõ tarõh, Põlvah kerähöörtämisõl (bowling) ja Tartoh AHHAA keskusõh.


Kristin: 2016. aastagal mi sai nuuriklubi jaost köögiroomi ja tuuperäst olõmi inäbä tegelnü’ nuidõ kõrdategemisõga’ ja olõmi läbi erinevvi projekte küüsünü’ rahha vahendidõ ostmisõ jaost. Meil oll mitmit üritüisi nii tervüse teemal ku ka’ lihtsalt aotäüdeht. Aastaga peräotsah mi sai k´avvu’ tehnigatsõõrih, koh noorõ’ saia har´ota’ ralliraal sõitmist ja ka’ auto remontimist, mia om poiskõisi jaost väiga’ populaarnõ.

Mäntse’ plaani’ omma’ 2017. aastagal?


Teisi: Meil om plaanih mõnõ’ välläsõidu’, opitarõ’, huvtavalt ütehkuuh täüdämi vapa aigu ja kindlahe teemi kuuhtüüd tõisi Setomaa ja Põlvamaa nuurikeskusiga’.


Triinu: Mi kõrralda kats suursündmüst Setomaa nuuri jaost, õt umavaihõlinõ kuuhtüü ja sõprussuhtõ’ olõsi’ tugõvaba’.
Verska valla nuuri tegemisi toetas riikligõst ja Õuruupa Sotsiaalvondi vahendeist Eesti Nuursuutüü keskus. Tegevüsi rahastadas tävveligult „Tõrjutusriskih nuuri kaasamisõ ja nuuri tüühõivõlisusõ parandamisõ“ alusõl Õuruupa Sotsiaalvondi kaasrahastamisõl.
Mi osalõ maakunna ja Setomaa noorilõ suunat sündmüisil.
Kümme aastakka om müüdä lännü’ Verska Avat Nuurikeskusõ vallalõtegemisõst ja tuu om põhjus kokko kutsu’ sõbra’ Setomaalt ja muialt, õt ütehkuuh tähistä’ mi maja sünnüpäivä.
Suuri muutuisi jaost om valms ka’ Verska Ekstreempark, kohe om planeerit manoehtüs, mia pias muutma ekstreemspordi huvilisilõ pargi köütväs ja ligitõmbajas.


Päivi: Mi taha s´ool aastagal Meremäe nuuri jaost panda’ kõrraligult k´auma tandsutreeningu, Tartost nakasõ’ k´auma treeneri’, kiä’ oppasõ’ erinevvi tandsustiile. Plaanih om mitmit kuuh aoviitmisõ võimaluisi, tüütarõsit/opitarõsit ja üritüisi. Ja ka’ om mitmit erinevvi variantõ, kohe saa kirota’ nuuriprojekte, õt uma kodokotust tegüsebäst ja nuuri jaost meelelitsõbast tetä’.


Kristin: Mi olõ planiirnü’ inäbä tegeldä’ ka’ 18+ nuuriga’, õt näidega’ midägi’ oppuslikku ja vahvat ette võtta’ ja haarta’ üteh inäbä valla nuursuutüühü. Ja meil om ka’ mõttõh erinevvi projekte ja üritüisi, õt nuursuutüüd Miss´oh viilgi’ eläväbäst tetä’. Aig eis’ pand plaanõ paika ja sis saa nuist jo täpsebält kõnõlda’.

Kuvvamuudu noorõ’ omma’ tõistsagamatsõ’ uma latsõiäaolisist?


Teisi: Võisi’ jo arvada’, õt suurt olõ-õi, mu hindä latsõiäaig olõ-õi väiga’ suuri mäki takah, a õks erinevüsi om. Õgal aol om erinevvi nuuri – mõnõ’ omma’ tegüsäbä’ ja tulõva’ ummi mõttidõga’ kõik aig vällä ja leidligu’ haardva’ kõrraga’ uh´ost kinni, a om ka’ hoimadubit, kedä piat takast ts´uut toukamma.
Täämbätsel pääväl om kindlahe nooril inäbä võimaluisi ja tehnikat, minkõ abil aigu täütä’.
Ku ma lats olli, sis meil olõ-õs säänest kotust ku nuurikeskus, mi nn nuurikeskus oll väläh kortermaiu vaihõl suur plats, koh sai palli mängi’ ja tõisi mänga mängi’, ku spordi-, tandsu-, laulutsõõrist, koolist ja muusigakoolist aigu üle jäi.


Triinu: Ma olõ esi’ viil aamõtligult nuur, a ummõhtõ om jo suuri muutuisi olnu’. Kõgõ suurõbas erinevüses om nutitelehvonõ ja suurõba hulga tehniga tulõk. Kuuli minneh panni’ oppaja’ hindit suurdõ verevähe klassipäivkuhe ja sagõhõhe tiiäki-is ummi hindit. A kooli lõpuh sai hindit lukõ’ jo elektroonilisõlt e-koolist ja keskmätse hindõ arvutamisõga’ pia-as inäp pääd murdma, tehnika tege tuu tüü no’ ar’. Tuust tulõnõvalt omma’ noorõ’ pall´o inäp ja tegüsäbält inhvormeerit ummist tulõmuisist ja maailmah toimuvast. Nä saava’ erinevvä inhvot kergebähe kätte teno interneti laebalõ levikule – nutitelehvonõst, tahvelarvutidõst ja üsäarvutidõst.


Päivi: Nii mitmõhki’ mõttõh omma’ parhillatsõ’ noorõ’ samasääntse’ mu latsõiä sõpruga’. A pall´o om tõistsagamanõ tüü nuuriga’. Täämbätsel pääväl om nooril inäp võimaluisi nuurikeskustõ aktiivsõ toimimisõ näol. Ku mu põlvkund oll nuur, sis väiga’ pall´osil tull eis’ otsi’, õt meil olõs midägi’ huvtavva tetä’. Kõnõlõmalda’ inhvo levikust. Parhilla’ om inhvo liikuminõ kipõp ja noorõ saava’ tuud rutubahe kätte.


Kristin: Tiiäki-i, kas väiga’ erinevä’, noorõ’ omma’ õks samasäntse’. Näil om lihtsalt inäbä võimaluisi teno tehnigalõ ja tuuga’ om näide aig sisustõt. A mullõ paistus, õt nä omma’ õks sama rõõsa’ ja roosa’, ku mu latsõpõlvõaol latsõ’ olli’.

Midä kõrraldat ja kõnõlõt, õt noorõ’ väärtüstäsi’ ka’ kohalikku seto kultuuri?


Teisi: Mullõ hindäle väiga’ meelüs seto kultuur, ma pia hinnäst muidogi’ tuuga’ viil inäp kurssi viimä, õt ma saasi’ tuud noorilõ edesi kõnõlda’ ja õt nä väärtüstäsi’ tuud. Õnnõs om mul toetavvi abilisi ja tõõsõ’ seto nuursuutüütäjä’ omma’ lubanu’ minnu avita’. Ma püvvä kõgõ parebat.


Triinu: Kohalikku seto kultuuri väiga suur edendäjä nuuri siäh om gümnaasium. Nuurikeskus om koolilõ olnu’ inäp toetav abilinõ, kiä avitas suunata’ nuuri tegevüisihe ja sündmüisihe.

Päivi: Kultuuri ja kombidõ väärtüstäminõ nakas õks innekõkkõ pääle kotost. Välästpuult om väiga’ rassõ kinkõgi’ tõekspidämisi ja väärtüisi muutma naada’. Midä inäbä pereh ja kogokund väärtüstäs umma kultuuri hoitmist, tuud kindlap om, õt ka’ noorõ’ nakasõ’ tuud tähtsäs pidämä. Mu jaost om tuu tähtsä väärtüs midä hoita’ ja tuud mõtõht olõ ka’ noorilõ näüdänü’, ku kanna seto rõivit, laula leelokoorih vai kõnõlõ seto keeleh.

Kristin: Seto kultuuriga’ saava’ noorõ’ tutvast läbi üritüisi, midä Setomaa nuurikeskusõ’ kuuhtüüh kõrraldasõ’. Mi olõ planiirnü’ söögiroomi valmis saamisõl naada’ läbi viimä kokandustsõõre, koh mi tii seto kultuurilõ umatsit süüke.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood