Varas varga takast varastas, a suur jummal naarahtas.

Lauluimä’ Obinitsa muusiumih (0)

3. juuni om Obinitsa muusiumi sünnüpäävä päiv. S´ool aastagal oll muusiumiperrel ummi külälisi jaost säet tõõsõ kõrra pääle lauluimmi tarõ vai tõisildõ üldeh – laulutarõ. Tarrõ om vällä pant Obinitsa külä lähebidõ külli laulunaisi pilte ja lühkolt näide elotii’.

Muusiumi üts haro nakas olõma seto laulunaisi ja laula uurminõ, oppaminõ. Kõik inne meid elänü’ laulunaase’ omma’ mi jaost tähtsä’ ja teno näile mi saa kõnõlda’ seto laulukultuurist. Laulutarõ saa tävvenedä’ teno teele, kiä’ ti annat tiidä’ ummist laululisist sugulaisist ja külänaisist. Parhilla’ omma’ päämätselt kokko kogot ja vällä pant edimätse’ tiidmisõ’ ja pildi’ Obinitsa ja Helbi leelokoori laulunaisist, kiä’ käve’ Sillaotsa Liidi iistvõtmisõl ütehkuuh laulmah. A Meremäe vallah om olnu’ pall´o-pall´o laulunaisi ja nuid nakami aigupiteh laulutarrõ kokko kogoma. Mõttõsiimnekene om kasuma pant ja hilläkeiste tä aja jo juurõharokõisi – tulõva’ edimätse’ tiidäandmisõ’.

Õgas kõik laululitsõ’ naase’ k´au-s laulukoori laulma. Innebidi laulõtigi’ hindä jaost, laulõti umast elost (kiteti ja põlati, pallõldi ja tennäti), laulõti latsi hälteh ja ikõti kuuljalõ sõno, pallõldi lauluga’ saaja, sõimati petjät küläpoissi, ülti lauldõh tenosõnnu imäle ja esäle jne. Vaivalt säänestmuudu elo inäp tagasi tulõ, tuu om innitsidõ külänaisi laululinõ õgapääväelo. Nii ku rahvarõivagi’ olli’ õgapäävädse’ seto rahva rõiva’, sis no’ nä omma’ pidopäävä rõiva’ vai püünepääl olõmisõ rahvarõiva’. A kõkkõ tuud tulõ hoita’ ilosahe ja kallihe.

Muusiumi sünnüpääväkene läts, teno jumalalõ, ilosahe, pääväkene paistu ja vaest immi hingekese’ jäi’ rahu. Inõmisi oll kokko korjunu’ parralt ja tenojutu’ lätsi’ süämehe. Muusiumirahvas tehnäs kõiki, kiä’ sai’ tulla’ ja võti’ aigu, õt ütehkuuh olla’, kaia’, kõnõlda’, laulda’, tandsi’ – sai ilotõdus, lauluimmile laulõtus.

Tarõ säädminõ lõpõ-õi viil niipia. Kujondaja vai tarõ kõrrastaja oll ja om edesi Sarvõ Maar´a.

Laulu’ tahtva’ laulmist, kuuh om kullus kul´atõlla’.

Sarvõ Õiõ, muusiumi laulutarõ hoitjaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood