Ku olõ-õi kraami, sis saa-ai tark ka taari tetä.

Leelokonverents (0)

11. novembril om Meremäe Turismitaloh leelokonverents. Pääle nakas kell 12, kellä 11 aigu omma’ jo ussõ’ vallalõ, õt nimi kirja panda’ ja tsäiu, kohvi juvva’ ja piirakit süvvä’.

Kokkosaamisõ mõtõh om, õt kõnõlda’ seto innidsest laulust vai leelost, õt kuvvamuudu paistus vai midä tundva’, mõtlõsõ’ laulunaase’ ja -mehe’. Oodõt omma’ kõik laulupargi’, huvilisõ’, umaette ilotaja’, kõik, kiä’ tundva’, õt näid pututas laulminõ.

Mi ooda ummi mõttit vällä ütlemmä, kõnõlõmma kõiki, kiä’ tahtva’. Kutsut omma’ mõnõ’ tiidläsegi’. Õt laulmisõst õnnõ kõnõldasi-i, sis pallõmi, õt laulupargi’ pääle ummi mõttidõst kõnõlõmisõ lõpuh laulasi’ üte laulukõsõ. Lauluga’ üteh k´au ka’ seto rõivih olõminõ.

Laul om seto kultuuri üts palakõnõ, tuuperäst olõski’ vaia laulmist laebalt kaia’ ja nuist as´ost kõnõlda’: kiil, rõiva’, tandsminõ, ilotaminõ, esineminõ, kokkokogonõmisõ’, kirmasõ’, kostmahk´auminõ, kodohoitminõ, saaja’, leelopäävä’, kunigriik, võistlusõ’, latsõ’ jne.

Õdaguspoolõ, ku om pikält kõnõld ja mõtõld, inne kodominekit om ütine laulminõ ja tandsminõ.

Pääväkene olõ-õi väiga’ pikäkene, mõttõkõisi ja jutukõisi om kõigil mitmit meele pääl, ja õt kõik joosõs ku langa piteh, sis ooda ti kirju ja helstämisi, õt kiä midä kõnõlõs.

Jutu’ õks juuskva’ julgõhe,
sõnnu õks säetäs selgehe,
laula õks laultas ladusahe,
ilo- õks -kõrdu kallihe.
Kutsu õks kokko kolgarahvast,
hõika õks kokko umatsit!

Sarvõ Õiõ
oie@sarv.ee
56252788

Leelokonverentsi kajastused:

Setu leelotraditsioon on laulust suuremKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood