Tuuho kirno pääd ar ajago, kohe ei mahu.

Lummo Kati Laululaagri kuts seto kultuuri huvilisi augustih Nedsäjä küllä (0)

Verska vallah Nedsäjä küläh om 23.-25. augustil Lummo Kati nimelinõ laululaagri. S´ool aastagal saat laagrih pääle seto leelo oppi’ ka’ karmoskamängu, seto tandsa, kiilt ja vannu kombit. Laagrihe omma’ oodõt nii alostaja’ leelohuvilisõ’ ku ka’ kogõnõnu’ laulja’.

Leelolaagri om Nedsäjä küläplatsil ja talosidõ moro pääl. Kolmõ päävä joosul helises Nedsäjä küläh laul ja pillimäng. Laagripääväl saat olla’ mitmõh opitarõh – killõ laulminõ, sõnnu säädminõ, improvisatsioon, seto vana helülaadi laulu’. Õdagidõ saat oppi’ seto tandsa ja tsõõrimänga, olla’ jututsõõrih, koh ummi mälestüisi kõnõlõsõ’ vanõba’ leelonaase’.

„Nii ku om olnu’ innitsil aastagil, oppa ma päämätselt vanõbat mitmõhelülist laulu – seto vanah helülaadih vai puultuun-puultõisttuun-laadih laula. Ma püvvä tuud tetä’ lihtsidõ põhimõttidõga’, a kokko väiga’ huvtavalt ja nüansirikast süsteemi selges ja arvusaadavas muuta’. Tuu jaost omma’ mul skeemi’ ja tervik om üles ehitet jakkaga’. Alostajidõga’ mi naka pääle edeotsast, edesijoudnuisiga’ tahasi har´ota’ eissaisvalt killõ, torrõ ja alomatsõ torrõ partii kujonõmist. Mi kullõ ja laula kaaskõlõmist, hähkämist, mõrs´aikku, pöörahellü – ja viil tõisi helüsit,“ tutvustas laagri oppaja Orase Janika.

Laagrih om erälde opitarõ nii naisilõ ku miihilõ. Miihi leelo opitarrõ vidävä’ iist Kalkuni Andreas ja Hao Paali. Andreas usk, õt erinevidõ lauluhelüsidõ umandamisõs om vaia innekõkkõ empaatiat ja armastust. Samah tulõ timä hinnangul tetä’ ka’ tüüd. „Nii seto miihilaul ku barokkaaria’ helisese’ höste õnnõ sis, ku laulja tund ja armastas tuud stiili ja tiid, midä tä tege,“ ütles Andreas.

S´ooh laagrih saa edimäist kõrda oppi’ ka’ vannu seto lõõdsalugusit, oppajast om Valgu Toomas. „Ma ooda laagrihe vahtsit lugusit opma nuid, kiä’ jo ts´uut mõistva’ karmoskat mängi’ ja tahtva’ lugusit mano saia’, Ma oppa päämätselt Nedsäjä küläh elänü’ Jegor Tuuliku pillilugusit,“ seletäs Toomas. Pilliopilaisi mängu perrä saat laagri lõkkõõdagidõl seto tandsa tandsi’.

Laagri oppajist omma’ ka’ s´ool kõrral muusigatiidläne Orase Janika, säitsmekõrdnõ Seto Kunigriigi sõnolinõ Hainsoo Minna uma killõ Tuule Kariniga’ ja sis viil Hao Paali ja Kalkuni Andreas ansamblist Liinatsuraq, Seto Leelotarko Kogo iistvidäjä Sarvõ Õiõ uma tütre Sarvõ Maar´aga’ ja viiekõrdnõ Seto Kunigriigi pillimiis Valgu Toomas. Latsiga’ kamandasõ’ Vaidla Kaarel ja Marta ja sootska Vabarna Jane.

Laagri om päämätselt mõtõld täüskasunuilõ ja noorilõ, a laagrihe võit tulla’ ka’ kõõ perrega’. Latsi päävä’ omma’ täüdet huvtavidõ mänga, seto jutussidõ, pilli- ja lauluopmisõga’ ja tsäpendämisõga’. Laagri suhtluskeeles om seto kiil, mia and hüä võimalusõ kõigil umma keeleoskust tävvendä’. Õdagidõ omma’ ütidse’ pidoõdagu’, mia’ kõlbasõ’ kõõlõ perrele ja toova’ kokko mitu põlvkunda lauluhuvilisi. Laagri söögitegijäs om ka’ s´ool aastaga Visseli Triin Kolmõ Sõsarõ Hõrgutistõst. Söögi’ omma’ tett kodokotusõ lähkoh kasunu’ kraamist ja omma’ hüä mauga’.

Hinna’: täüskasunu – 60 €, nuur (igä 15-25 a) – 40 €, kohalik elänik – 40 € (elokotus Verska, Miktämäe, Meremäe vallah, Luhamaa nulgah vai Petsere rajoonih), lats (5-14) – 20 €. Alla 5-aastakatsõ’ latsõ’ saava’ ilma massulda’ ummi vanõbidõga’ olla’. Laagri osalusmassu seeh omma’ opitarõ’, süük (7 söögikõrda) ja üümaja Nedsäjä külämaja tõõsõ kõrra pääl madratsidõ pääl.
Om vaia hinnäst inne kirja panda’. Laagrihe mahas õnnõ kindla arv inemisi.
Laagrihe registriiri’ ja mano küüsüdä’ saat Valgu Meelelt: meel.valk@gmail.com, 5346 3610.

Laagrilõ anni’ rahha Setomaa kultuuriprogramm, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumassu Nõukogo, Interreg EST-LAT, „Unesco Turism“ ja Verska vald.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood