Vanna ul'le imp jovva-ai ar' opada.

Mikitamäe ja Värska vald kinnitasid ühinemislepingu (0)

Detsembris 2016 kinnitasid Mikitamäe ja Värska volikogud ühinemislepingu, mis on 2015. aasta ühinemislepingu täiendatud versioon. Antud lepingu punkte on võimalik võtta aluseks ja laiendada nelja valla baasil moodustuva ühise omavalitsuse jaoks. Lepingus lepiti kokku alljärgnevas:

1. Uue omavalitsuse nimi on Setomaa vald.
2. Valla avalike teenuste osutamiseks säilitatakse haldus- ja teenuskeskused Mikitamäel ja Värskas.
3. Seto Kongressi Vanemate Kogu loal kasutatakse valla sümboolikana Setomaa lippu ja vappi.
4. Vallas tagatakse kvaliteetne elukohalähedane alus- ja põhiharidus ning konkurentsivõimeline gümnaasiumiharidus.
5. Haridusasutustes töötava personali töötasude ühtlustamisel rakendatakse töötasu kõrgemat määra.
6. Eesmärgiks on tagada olemasoleva huvihariduse pakkumine kogu valla territooriumil, toetatakse huvihariduse omandamist väljaspool omavalitsust juhul, kui vald soovitud võimalust ei paku.
7. Jätkub olemasolevate noortekeskuse töö.
8. Jätkatakse olmasolevate sotsiaalteenuste osutamist, parendatakse koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamist.
9. Kõik peamised lepinguosaliste sotsiaaltoetused säilivad ning toetusmäärade kehtestamisel võetakse aluseks kõrgem toetusmäär.
10. Vald toetab ja soodustab koostööd kodanikeühendustega kohaliku elu edendamisel. Arendatakse Lüübnitsa külakeskust, toetatakse Beresjesse kloostri rajamist.
11. Jätkatakse hajaasustuse veeprogrammi ning „Noored Setomaale“ elluviimist.
12. Ühis- ja koolitransport peab valla igas osas toimuma piisava sagedusega, et vajadusel oleks tagatud ka huvihariduse kättesaadavus.
13. Teede hooldamisel säilivad vähemalt hetkel kehtivad põhimõtted ja kvaliteedinõuded.
14. Valla volikogu koosseisus on 17 liiget, kes valitakse kahes valimisringkonnas, mis moodustatakse ühinevate valdade territooriumi põhiselt.
15. Valla tasakaalustatud arengu eesmärgil ja ühinevate valdade soovil moodustatakse selle territooriumil osavald(vallad), mille moodustamise otsustavad ühinevate valdade volikogud.
16. Volikogu komisjonide moodustamisel arvestatakse piirkondliku esindatuse põhimõtteid.
17. Lepingut saab muuta volikogu koosseisu 2/3 häälteenamusega.

Imre Liivago, Mikitamäe vallavolikogu liigeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood